Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Wanneer u graag de docent uit het vorige schooljaar, of het vorige tijdvak, voor een bepaald aantal vakken wenst te behouden, dan kunt u bij leerlingen voorkeuren aangeven voor lesgroepen in het huidige schooljaar, of het huidige tijdvak. 
Om u hierbij te helpen is de optie Docent- en indeelvergelijk bedacht. 

U bereikt deze optie via de knop Docent- en indeelvergelijk, binnen het scherm Individuele indelingen bewerken. Dit scherm vindt u binnen Phoenix onder Indelingen > Individueel.

Menu Roosteren > Roosteren Pro> Clusteren > Clusteren met Phoenix > Indelingen > Individueel > Docent- en indeelvergelijk.

Op deze pagina

 Zie ook

Docent- en indeelvergelijk

Het scherm Indeelvergelijk

Allereerst wordt u gevraagd met welk bestand vergeleken moet gaan worden. 
Maak een keuze voor een referentiebestand en u komt in het scherm Indeelvergelijk

 We zien alle leerlingen (verticaal) en alle pakketvakken van de nieuwe afdeling (horizontaal). Onder de pakketvakken vindt u alle mogelijke lesgroepen terug. 
U ziet bij de pakketvakken gekleurd de docent terug volgens de huidige indeling van de leerling. Er zijn vier mogelijke kleuren: 

groen: De leerling is ingedeeld bij dezelfde docent als in het referentiebestand. 
rood: De leerling is ingedeeld bij een andere docent dan in het referentiebestand. En er is een lesgroep waar de oude docent wel les aan geeft. 
geel: De leerling is ingedeeld bij een andere docent dan in het referentiebestand. Er is echter geen lesgroep waar de oude docent les aan geeft. 
grijsblauw: Voor dit pakketvak is bij deze leerling geen (afgeleide) indeling in het referentiebestand bekend. 

Wanneer een leerling niet is teruggevonden in het vergelijkingsbestand dan wordt de regel van deze leerling in zijn geheel oranje. Dit is dan vermoedelijk een nieuwe leerling.

Vakverbanden

In principe worden de gegevens van het referentiebestand aan het huidige bestand geknoopt via een exact gelijkluidende vaknaam. Dit hoeft uiteraard niet per definitie zo te zijn. 

Docent- en indeelvergelijk

Voorbeeld: In HAVO-3 wordt het vak wiskunde met de code wi aangeduid. In HAVO-4 worden echter de vakken wisA (wiskunde A) en wisB (wiskunde B) gegeven. Wanneer u de wiskundedocent uit de derde klas zou willen behouden dan moet Zermelo worden verteld dat voor de vakken wisA en wisB naar de vakcode wi mag worden gekeken. Dit doen we met de optie Vakverbanden. Menuoptie Bewerken > Vakverbanden of met de knop .


U ziet nu twee lijsten met vakken:
De lijst met vakken aan linkerkant toont u de vakken die voorkomen bij de afdeling die nu met Phoenix geclusterd gaat worden. Bij deze pakketvakken wordt aangegeven of deze vakken bij de opleidingen die de betrokken leerlingen in het referentiebestand volgden zijn aangetroffen. In de kolom autom. komt een ja wanneer het vak met exact dezelfde code bij de "oude" opleiding is teruggevonden.
In de lijst aan de rechterkant vinden we alle vakcodes uit het referentiebestand terug. 

U kunt ook handmatig vakcodes toekennen aan een vakcode in de te clusteren afdeling. U doet dit als volgt:
Selecteer een vakcode in de linkerlijst en geef in de rechterlijst aan welke vakcodes, uit welke afdeling, ook "vertaald" mogen worden naar de gekozen vakcode.


Vakgewichten

Docent- en indeelvergelijk

Via de menuoptie Bewerken > Vakgewichten of de knop  kunnen we aangeven hoe zwaar de indeling van een vorig jaar of vorige periode meeweegt in het samenstellen van een nieuw cluster. U heeft de keuze uit 4 opties: 

Uit: er wordt totaal geen rekening gehouden met de oude indeling van dit vak.
Zwak: het aantal strafpunten op een verkeerde indeling wordt met een factor 10 verlaagd t.o.v. de normale situatie.
Normaal: een verkeerde indeling krijgt het standaard aantal strafpunten.
Sterk: het aantal strafpunten op een verkeerde indeling wordt met een factor 10 verhoogd t.o.v. de normale situatie.

Heeft u gebruik gemaakt van vakverbanden dan kunt u bij een specifiek vakverband ook nog afwijken van de, in de eerste vier kolommen aangegeven, standaard voor het vak. Dit doet u door na een rechtermuisklik een van de vier gradaties te kiezen, of voor dit vakverband weer terug te gaan naar de standaard voor het vak.

Phoenix vullen met de voorgestelde indeelstrafpunten

De instellingen bij Vakverbanden en Vakgewichten leveren indeelstrafpunten op bij leerlingen. Deze voorgestelde strafpunten kunnen we overnemen naar Phoenix en naar andere lesgroepindelingsschermen door op de knop Handleiding > Docent- en indeelvergelijk >  te klikken. Voor alle geselecteerde leerlingen worden nu de voorgestelde strafpunten overgenomen.  • No labels