Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Om een activiteit in te roosteren kunt u in de Dagroostermodule geopend met <Activiteiten en afwezigheden bewerken>.DESKTOP Onderhoud > Dagroosteren > Activiteiten en afwezigheden bewerken


Het scherm 'Activiteiten en afwezigheden bewerken'

In het scherm <Activiteiten en afwezigheden> bewerken zien we links de activiteiten- en afwezigheidscodes die u al eerder hebt ingevoerd. De activiteiten zijn groen en de afwezigheidscodes zijn oranje. Zie ook: Dagroosteren voorbereiden. U kunt een van de codes selecteren en vervolgens de uren aanklikken (of slepen) bij de docent, bij de klas of bij het lokaal waar dit voor geldt.

In de afbeelding hierboven ziet u drie tabbladen boven aan het scherm: Docenten, Lesgroepen en Lokalen. Aan de hand van uw keuze kunt u een docent, lesgroep of lokaal uitroosteren door daar een activiteit in te zetten. Het werkt op dezelfde manier als bij het afwezig melden van een docent. Zie ook: Een docent afwezig melden. U selecteert in dit geval een groene activiteitencode aan de linkerkant van het scherm en selecteert de uren waar deze activiteit moet gelden. Vervolgens kan er met de knop <Verwerk lesuitval> voor worden gezorgd dat de noodzakelijke lesuitval verwerkt wordt. Als u het scherm sluit met het groene vinkje dan gebeurt dit ook.

Een activiteit inplannen bij een lesgroep

Er zijn verschillende opties mogelijk bij het inplannen van een activiteit op een lesgroep.

Allereerst kiest u in het scherm <Activiteiten en afwezigheden> voor het tabblad Lesgroepen. Hier ziet u de afdelingen van de school staan met daarachter de kolommetjes A, K en G. Deze letters staan voor Afdeling, Klas en (les)Groep. Standaard staat het scherm in de stand A, zodat we alleen de afdelingen in z'n geheel zien. Klikt u op K of op G, dan zult u zien dat de tabel uit klapt en de verschillende stamklassen of lesgroepen in beeld komen. In de onderstaande afbeeldingen drie voorbeelden met daaronder meer uitleg per niveau:

Niveau A 

Niveau K

Niveau G

Om terug te gaan naar de weergave per afdeling kunt u weer op A klikken.

Activiteiten inplannen op verschillende niveaus

Bij het instellen van een activiteit is het van belang op welk niveau u de activiteit instelt: A, K of G.

Stel, u wilt voor de afdeling H1 een excursie inplannen op maandag. Dan kunt u er voor kiezen om deze op niveau A, of op niveau K in te stellen (niveau G is in dit geval hetzelfde als niveau K). We bekijken wat er gebeurt als we de activiteit plannen op niveau.

     

Aan de rechterkant van het scherm ziet u direct wat u heeft ingepland. Het resultaat van het inplannen op A niveau is: alle H1-klassen worden aan elkaar gekoppeld als één grote groep. Stel dat er ook nog zes begeleiders mee gaan, dan wordt dit ook één groep begeleiders. In het rooster van de leerling staat dan dat hij/zij een excursie heeft met daarbij zes docenten genoemd. De docent die als begeleider mee gaat, zal in het rooster zien dat er ieder uur zes klassen kent (H1A t/m H1F).

Docenten kunnen direct aan deze activiteit worden gekoppeld, door aan de rechterkant van het scherm in de cel 'Docent'  te klikken. Er verschijnt nu een venster waarbinnen u één of meerdere docenten kunt selecteren.

Belangrijk

In het selectievenster zit een schakelknop (in het voorbeeld: rood omlijnd) om enkelvoudige of meervoudige selectie in te stellen. Bij het instellen van meer dan één lesgroep, docent of lokaal dient u deze op meervoudig te zetten. Dit is te herkennen aan het icoontje van een raster dat enkele blauwe blokjes bevat.

We plannen dezelfde activiteit opnieuw in, ditmaal op niveau.

  

We selecteren de activiteit Exc en selecteren bij klas H1A tot en met H1F alle lesuren op maandag.

We zien nu in het venster aan de rechterkant van het scherm dat er per klas een regel (lees: aparte activiteit) is aangemaakt. Zodoende kunnen we per klas een docent als begeleider koppelen. Het resultaat in het rooster is dat klas H1A met docent Adr op excursie gaat. Docent Adr ziet in zijn rooster dan ook alleen klas H1A staan.

Een activiteit inplannen bij een clustergroep

Ook is het mogelijk om een activiteit voor één of meerdere clustergroepen in te plannen. Stel dat de Aardrijkskunde-leerlingen een dag op excursie gaan, dan plannen we de activiteit in op G niveau.

Docenten kunnen weer op dezelfde manier aan de activiteit worden gekoppeld.

Zodra we hier op de knop <Verwerk lesuitval> klikken, zal er een lijst getoond worden. Omdat we een activiteit voor clustergroepen hebben gepland is de weergave wat complexer.

Alleen de AK-leerlingen zijn op excursie, terwijl de overige leerlingen op school zijn. 
Er zijn dus lessen waarbij we enkele leerlingen afwezig zijn!

In het scherm Lesuitval verwerken zien we het volgende:

Zermelo komt hier zelf met de suggestie om de les door te laten gaan, zodra meer dan de helft van de leerlingen aanwezig is. Anders geeft Zermelo de suggestie om de les te laten vervallen. Omdat het suggesties zijn kunt u deze handmatig overschrijven. Wanneer u in de kolom "Lesuitval?" op de les klikt, kunt u een les door laten gaan of laten vervallen. In bovenstaand voorbeeld: de les van H4.ECON1 is toch komen te vervallen en de les van H4.FATL1 gaat toch door.

  • No labels