Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Deze pagina beschrijft de laatste fase in het proces van het maken van een vmbo-praktijkrooster. In de vorige stappen hebben we voorwaarden ingericht, de leerlingaantallen voor praktijk- en theoriegroepen bepaald en een blokkenrooster voor de praktijkvakken gemaakt. Nu leggen we uit hoe het blokkenrooster vertaald wordt naar een gedetailleerd rooster en hoe u deze gegevens naar het roosterbestand (udmz) schrijft. Een onderdeel daarvan is het daadwerkelijk indelen van leerlingen in praktijk- en theoriegroepen.

Fase 2 van Pegasus doorlopen

Om daadwerkelijk de leerlingen in groepen te plaatsen en praktijklessen in het rooster te zetten, gaat u naar fase 2 van Pegasus. In principe zijn dit de stappen die u moet of kunt doen in fase 2. Verderop worden deze stappen in meer detail toegelicht.

Pegasus fase 2 (samenvatting)
Stap 1: Praktijkgroepen
 • <Leerlingen indelen>
Stap 2: Theoriegroepen
 • <Maak theoriegroepen> (alleen nodig als nog niet alle theoriegroepen gemaakt zijn)
 • <Corrigeer deelverzamelingen> (alleen nodig als in de kolom Deelverzameling... rode cellen staan)
 • <Leerlingen indelen>
Stap 3: Stamklassen
 • <Actie stamklas> (alleen nodig als stamklaskeuze anders dan 'huidige stamklassen')
Stap 4: Detailrooster
 • <Verwijder foute lessen> (optioneel)
 • <Accepteer verplaatsing> (optioneel)
 • <Herschik lessen per blok> (optioneel)
 • <Alle praktijklessen opnieuw maken> (optioneel)
Stap 5: Botsingen
 • Dit tabblad geeft informatie over niet-praktijklessen die reeds ingeroosterd stonden en in de weg staan voor praktijklessen. Deze niet-praktijklessen zullen worden uitgeroosterd.
Stap 6: Fixeringen/kleuren
 • U kiest door middel van klikken in de juiste cellen welke lessen gefixeerd worden en welke lessen een kleur krijgen.

Fase 2 / Stap 1 en 2: Leerlingen indelen

U hebt in fase 1 per afdeling praktijkgroepen gemaakt en aangegeven hoeveel leerlingen daar in moeten komen. Voor groepen uit het roosterbestand die gekoppeld worden aan lesgroepen uit fase 1 van Pegasus geldt het volgende. In deze groepen kunnen meer (rood) of minder (geel) leerlingen zitten dan u gepland hebt. Met de knop <Leerlingen indelen> komt u in een scherm waarin u de leerlingen die nog niet ingedeeld zijn kunt indelen.

Theoriegroep = stamklas (standaard)Praktijkgroep = stamklas (uitzondering)
 1. Volg het onderstaande stappenplan over Leerlingen indelen.
 1. Ga in fase 2 van Pegasus naar het tabblad Stap 2: Theoriegroepen.
 2. Zorg dat de theoriegroepen de juiste namen hebben door deze in te typen in de kolom Groepnaam.
 3. Zorg dat er genoeg theoriegroepen zijn door te klikken op de knop <Maak theoriegroepen>.
 4. Volg het onderstaande stappenplan over Leerlingen indelen.
Leerlingen indelen
 1. Ga in fase 2 van Pegasus naar het tabblad Stap 1: Praktijkgroepen en klik op <Leerlingen indelen>. Hier ziet u per afdeling verticaal een lijst met leerlingen. Horizontaal staan eerst de praktijkgroepen en daarna de theoriegroepen. U kunt door in een witte of een grijze cel te klikken een leerling in een (andere) lesgroep plaatsen.
 2. U kunt ook de automaat de indeling van een afdeling laten bepalen. Selecteer een afdeling en klik op <Deze afdeling indelen>.
 3. U kunt ook alle afdelingen in één keer door de automaat laten indelen. Klik hiervoor op de knop <Alle afdelingen indelen>.
 4. Als alle leerlingen in een praktijkgroep zijn ingedeeld, kunt u verder naar Stap 2: Theoriegroepen. De indeling van de theoriegroepen kan eventueel nog worden aangepast via <Leerlingen indelen>.
 5. Doordat er in fase 1 van Pegasus bepaald is welke praktijkgroepen samen een theoriegroep vormen, moeten er verzamelingseisen worden aangemaakt. Dit doet u via de knop <Corrigeer deelverzamelingen>.


Wanneer er geen te grote of te kleine groepen meer zijn en de deelverzamelingen zijn correct, dan kunt u verder naar stap 3 van de wizard.


Stel dat u buiten Pegasus om verzamelingseisen hebt ingevoerd. Pegasus houdt hier geen rekening mee. Om deze instellingen mee te nemen, kunt u buiten Pegasus nogmaals de leerlingen in delen. Er wordt daar wél rekening gehouden met de eisen vanuit Pegasus, omdat die via de deelverzamelingseisen in het roosterbestand terecht komen.


Fase 2 /  Stap 3: Kiezen wat stamklassen worden

Standaard worden de theoriegroepen als stamklassen te beschouwd. Mocht u toch liever praktijkgroepen als stamklassen zien, dan kunt u dit als volgt regelen.

Stamklassen kiezen
 1. Ga in fase 2 van Pegasus naar het tabblad Stap 3: Stamklassen,
 2. Klik op de cel met de tekst "Maak de PRAKTIJKgroepen de stamklassen". Wanneer u in fase 0 stap 5 al gekozen had voor deze optie, hoeft u deze hier niet meer aan te klikken.
 3. Klik op de knop <Actie stamklas>.

Fase 2 / Stap 4: Detailrooster maken

Het scherm Stap 4: Detailrooster van fase 2 van Pegasus is een belangrijk scherm. U ziet verticaal de praktijkvakken met de lesgroepen. Horizontaal staan de blokken, zoals die gedefinieerd zijn in fase 1 (bijvoorbeeld als dagdelen). Er staat nu echter ook genoemd welke lesuren er in welk blok vallen. Waar we bijvoorbeeld eerst alleen maar zagen dat HBR_1 op blok mamo terecht zou komen, zien we nu dat alleen de eerste drie uur van dit blok gevuld worden met de praktijklessen van deze groep. Wanneer u Pegasus verlaat, zullen de lessen in het roosterbestand komen met de in dit scherm getoonde roosterposities, lesgroepen, en docenten.

In de kolom Ond.k. links kunt u zien op welke manier de huidige blokstructuur geroosterd is. Daarbij betekent 4,4,3,2 bijvoorbeeld dat er twee dagen zijn met een blok van 4, een dag met een blok van 3 en één met een blok van 2. De hier vermelde blokstructuur wordt de gewenste blokstructuur in de onderwijskundige randvoorwaarden. Deze hoeft u straks niet opnieuw in te voeren. 

Randuren vrij roosteren

Als er minder lessen aan een blok geknoopt worden dan het aantal lesuren in het blok, dan worden de lessen zo veel mogelijk aaneengesloten geplaatst waarbij de hoeken van de dag zo veel mogelijk vrij blijven om tussenuren te voorkomen. Als dit in een bestaand rooster niet het geval is, kunt u dit met de knop <Herschik lessen per blok> aanpassen. Wanneer u dit doet, wordt ook meteen een eventuele verplaatsing geaccepteerd van lessen die anders in het roosterbestand staan dan in Pegasus.

Foute lessen

Een “foute les” is een bestaande les waaraan groepen hangen die niet passen bij de praktijkgroepen zoals u uw praktijkrooster ingericht hebt in fase 1 van Pegasus. U kunt daar uw redenen voor hebben. De foute lessen worden aangegeven met !!xxx!! waarbij xxx de naam van de lesgroep is. Met het menu onder de rechtermuisknop kunt u de bestaande foute lessen in het betreffende blok verwijderen. Met de knop <Verwijder foute lessen> kunt u alle bestaande foute lessen in één keer verwijderen. U moet dan in het algemeen per praktijkgroep lessen opnieuw aanmaken. Dat doet u ook met het menu onder de rechtermuisknop bij het betreffende profielvak. Met de knop <Alle praktijklessen opnieuw maken> maakt u in één keer ALLE praktijklessen opnieuw aan op basis van wat Pegasus bedacht had.

Lessen uit roosterbestand

Het kan zijn dat er al praktijklessen geroosterd waren voordat u Pegasus startte. Die lessen staan misschien op posities die niet in overeenstemming zijn met het plan van Pegasus. Als u het plan van Pegasus wilt volgen, klikt u op <Accepteer verplaatsing>. Wilt u voor een enkele les een verplaatsing accepteren en niet voor alle, zoek dan de lessen op waarvoor u de verplaatsing wél wilt accepteren, en klik hier op met de rechtermuisknop. Er verschijnt een menu waarin u Accepteer verplaatsing kunt kiezen. Dan wordt alleen de verplaatsing van de lessen in het betreffende blok geaccepteerd.


Het kan ook zijn dat er tussen de lessen uit het roosterbestand en de lessen uit Pegasus niet alleen een verschil in roosterposities is, maar ook in docenten. De docenten zijn zichtbaar als aan staat dat docenten getoond worden. U kunt dit instellen bij Weergave > Docenten weergeven in rooster. Als op een les in het roosterbestand een andere docent staat dan volgens Pegasus het geval is, dan ziet u dat zoals in de volgende afbeelding. Hier staat in het roosterbestand docent BNN op de lessen, terwijl die daar volgens Pegasus niet staat.

Als u voor alle praktijklessen precies wilt overnemen wat u in Pegasus geregeld heeft, dan klikt u op <Alle praktijklessen opnieuw maken>. Hiermee worden voor alle praktijklessen in het roosterbestand zowel de roosterposities als de docenten overgenomen uit Pegasus. Wilt u deze handeling alleen voor een bepaalde lesgroep uitvoeren, dan klikt u met de rechtermuisknop op een les in de rij van de betreffende lesgroep. Er verschijnt een menu waarin u  Maak praktijklessen opnieuw voor... kunt kiezen. Dan worden alleen voor de betreffende lesgroep de praktijklessen opnieuw gemaakt.

Individuele lessen verplaatsen

Lessen kunnen eenvoudig verplaatst worden door ze aan te klikken en op een lege positie te plaatsen op dezelfde regel. Ook verslepen is mogelijk. Als u twee lessen hebt die onderling moeten ruilen, klikt u eerst op de ene en daarna met control+klik op de andere les.

Het kan nuttig zijn op deze manier te kijken of een verbetering van het afdelingsrooster mogelijk is. U kunt bijvoorbeeld lege posities nodig hebben voor het plaatsen van clusters in een afdeling.

Ruimte voor clustervakken

Boven het rooster staan regels voor elke praktijkafdeling. Een wit vierkant geeft aan dat de hele afdeling vrij is van praktijklessen. Bij de afdeling is vermeld hoeveel posities de praktijkvakken in beslag nemen. Misschien moet u nog vrij veel 'clustervakken' plaatsen. Dan hebt u vrij veel witte vakjes nodig, anders krijgt u deze niet in het rooster.

Een lichtgroen vierkant geeft aan dat in sommige klassen van de afdelingen ALLE leerlingen praktijk hebben, de andere klassen zijn GEHEEL beschikbaar voor andere lessen. Een donkergroen vierkant geeft aan dat ALLE klassen van de afdeling praktijk hebben. Als er andere blokjes bij de afdeling staan geeft dat aan dat er 'scheve' praktijkblokken zijn, dus klassen kunnen niet voor theorie ingeroosterd worden omdat een DEEL van de leerlingen praktijk heeft.

Fase 2 / Stap 5: Botsingen

In deze stap kunt u zien of er praktijklessen zijn dit botsen met lessen in het roosterbestand. In onderstaand voorbeeld ziet u dat er een botsing is met een les van docent pla op maandag het eerste uur. U moet beslissen of u deze les straks in de roosterschermen wilt verplaatsen, of dat u de praktijkles waar deze les mee bots ergens anders neer wilt zetten. Kiest u voor dit laatste, ga dan even een stap terug (naar Stap 4: Detailrooster) om dit te regelen.

Fase 2 / Stap 6: Fixeringen/kleuren

In de laatste stap van Pegasus kunt u een aantal keuzes maken wat betreft het fixeren van lessen en het toekennen van kleuren aan lessen. De groene en rode cellen geven de huidige keuzes aan. Klik op een grijze cel om van keus te wisselen.

 • No labels