Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

U kunt werknemers in het portal een salarisschaal en salaristrede geven bij een contract. Op deze pagina geven wij u meer informatie over de mogelijkheden en wat u kunt aanpassen.

PORTAL Personeel > Financieel

 

Salarissen aanpassen

Het is mogelijk om per medewerker (per contract) aan te geven welke salarisschaal en trede de docent heeft. Ieder roosterproject kan voorzien worden van een salaristabel, waarvan de VO CAO tabellen standaard door Zermelo geleverd worden. Op basis van de geldende salaristabel wordt er een maandsalaris en een uurloon berekend. Deze gegevens worden gebruikt voor de waardebepaling van het gespaarde persoonlijk budgetverlof, maar ook om een indicatie van de loonkosten per schooljaar te geven.

Om het salaris van uw personeel in het portal te krijgen, kunt u de schaal, trede en werkgeverslasten importeren. U verricht daarvoor de volgende handelingen:

 1. Ga naar Personeel > Financieel
 2. U klikt op de import-knop met de blauwe pijl
 3. U selecteert het csv-bestand met daarin de werknemers en hun schaal, trede en eventueel werkgeverslast
 4. U klikt op <Verder>
 5. U selecteert de juiste kolommen om te importeren, als deze nog niet voor u gekozen zijn
 6. U klikt op <Bestaande bijwerken>
 7. Het portal heeft nu het maandsalaris en uurloon van de werknemers met gewijzigde schaal en trede aangepast

Het is ook mogelijk om per werknemer het salaris aan te passen.

 1. Ga naar Personeel > Financieel
 2. Dubbelklik op de cel van de werknemer in de kolom 'Schaal' of 'Trede'

 3. Een tabel opent in een nieuw venster
 4. Selecteer het gewenste salaris bij de juiste schaal en trede

 5. Klik op <Accepteren en sluiten>

De werkgeverslasten kunt u eventueel ook handmatig aanpassen door te dubbelklikken op de betreffende cel bij de werknemer.

PORTAL 18.11 U kunt de werkgeverslasten in bulk aanpassen voor een grotere groep werknemers, door de werknemers te selecteren en te klikken op de knop <Bulkwijziging>.

Met de knop <Periodieke salarisverhoging> kunt u voor geselecteerde docenten de verhoging toepassen. 

Bij het toepassen van de periodieke salarisverhoging blijft een medewerker altijd in zijn salarisschaal. Wanneer een medewerker de maximale trede binnen zijn schaal heeft bereikt, wordt deze dus niet opgehoogd, maar moet de schaal worden aangepast

Indicatie jaarlijkse loonkosten bekijken

PORTAL 18.11 U kunt per project de indicatie van de jaarlijkse loonkosten bekijken op basis van de ingevoerde salarissen, die op hun beurt weer gebaseerd zijn op de schalen, treden en werkgeverslasten. Ga voor het overzicht naar het scherm Personeel > Financieel > Indicatie loonkosten. Hier ziet u per werknemer met een contract voor een roosterproject de gegevens van de werknemer, de betrekkingsomvang, het salaris en de indicatie jaarlijkse loonkosten.

De loonkosten worden berekend op basis van de planningsomvang en het jaarequivalent van de uitbreiding(en), eventueel gecompenseerd door een eigen bijdrage voor verlof. U geeft in het scherm Beheer > Portal-inrichting > Verloftypes per verloftype een percentage op voor de eigen bijdrage in salaris.

In het scherm kunt u groeperen op verschillende manieren: Standaard functiecategorie, Hoofdvestiging, Team en Salarisschaal. Het overzicht van alle werknemers krijgt u door op Groepering: geen te klikken.

Indicatie maandelijkse loonkosten bekijken

PORTAL 19.04 Via Personeel > Financieel > Indicatie loonkosten (details per maand) krijgt u een overzicht te zien van de netto maandaanstellingen. 

In het overzicht kunt u één of meerdere categorieën van aanstellingen of verloven weergeven, die u heeft in een roosterproject. Met vinkjes geeft u aan welke u wilt zien. U kunt kiezen uit:

 • Vaste aanstellingen
 • Tijdelijke aanstellingen
 • Uitbreidingen
 • Planningsverloven
 • Onderhoudsverloven

Daarnaast heeft u twee berekeningen tot uw beschikking, werktijdfactoren en indicatie loonkosten. Als u kiest voor werktijdfactoren, dan ziet u de maand equivalent van de werktijdfactor in de cel. Hiervoor geldt de volgende berekening:

Maand wtf = aantal dagen aanstelling in de maand / aantal dagen in de maand * nominale werktijdfactor.

Als u kiest voor indicatie loonkosten dan krijgt u de loonkosten per maand te zien, waarbij rekening wordt gehouden met de eigen bijdrage (voor verloven) en de werkgeverslasten.

De getallen die u ziet gelden voor de gekozen peildatum. In het lopende project is de peildatum standaard vandaag. In een ander project is de peildatum de eerste schooldag. Het is ook mogelijk om de peildatum handmatig aan te passen.


Functiemix bekijken

PORTAL 19.05 In 2008 trad de regeling functiemix in werking. Daarin wordt gesteld dat vo-scholen vanaf 1 oktober 2014 een bepaald (hoger) percentage leraren in de salarisschalen LC en LD in dienst moeten hebben. In het portal kunt u bijhouden hoe de verdeling van de verschillende salarisschalen op uw school is. U vindt een overzicht van deze verdeling op Personeel > Financieel > Functiemix.

In het overzicht ziet u een samenvatting van de totale werktijdfactor van alle aanstellingen op de planning (vast en tijdelijk) per roosterproject. U heeft daarbij de mogelijkheid om een peildatum te selecteren. Standaard is dit de eerste dag van het schooljaar (1 augustus) als het schooljaar nog niet begonnen is en de datum van vandaag als u de gegevens van het huidige schooljaar bekijkt.

U ziet de salarisschalen LB, LC, LD, LE en overig. Onder overig verstaan wij de overige schalen voor OOP en DIR. Bovenin staat per schaal het totaal aan WTF en het percentage van de OP-werktijdfactor van de salarisschaal ten opzichte van de totale OP-werktijdfactor. In de tabel ziet u vervolgens hoe het totaal van WTF in aanstelling verdeeld is over directie, OOP en OP in vaste en tijdelijke dienstverbanden.

Als er een waarde staat anders dan 0 bij Overig OP kunt u er van uitgaan dat deze gebaseerd zijn op een foute of onvolledige invoer. Een OP-er heeft altijd een schaal LB tot en met LE. Het kan dus zijn dat iemand met een OOP-schaal per abuis een OP-functie heeft. Ook kan het zijn dat iemand geen informatie heeft staan over schaal en trede. In dat geval ziet u dit ook terug bij deze getallen. Op dat moment zijn de percentages voor de functiemix niet meer betrouwbaar.


Trefwoorden

contract, vestiging, docent, werknemer, salaris, werkgever, lasten, last, loon