Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

In Zermelo heeft u tot nu toe geleerd om roosters te maken waarbij leerlingen binnen één afdeling hun lessen volgen. Het ook mogelijk om op individueel leerlingniveau roosters te maken waarbij leerlingen vakken op een ander niveau volgen. Dergelijk maatwerk vraagt om een andere roosteraanpak. Op deze pagina willen wij u aan de hand van een voorbeeld laten zien hoe u ervoor kunt zorgen dat leerlingen op verschillende niveau's en daarmee op verschillende afdelingen vakken kunnen volgen. 

DESKTOP

Keuzeroosters en maatwerk

Vanaf versie 19.02 kunt u werken met keuzeroosters en maatwerk in portal en desktop. Het is dan niet meer nodig om de onderstaande stappen te volgen. Zie voor meer informatie daarover Keuzeroosters en Maatwerkvakken.

Op deze pagina

Vakken volgen op verschillende niveau's

Het uitgangspunt in dit voorbeeld zijn twee havo leerlingen die heel goed zijn in wiskunde b en dit graag op vwo niveau willen volgen: Matthijs en Amber. Beide leerlingen zitten in 4 havo. Zij volgen dus niet alleen wiskunde b op een hoger niveau, maar moeten het vak ook afronden in twee jaar, in plaats van in drie jaar. In de vakantie hebben ze de stof van vwo 4 doorgenomen en afgesloten. Nu moeten ze voor het nieuwe schooljaar een rooster krijgen met alle vakken op havo 4 niveau en voor wiskunde b aansluiten bij een vwo 5 groep.

Dergelijke wensen leggen veel druk op het rooster, doordat voor de afdelingen havo 4 en vwo 5 het vak wiskunde b gekoppeld is. Er zijn twee oplossingen voor dit roosterprobleem.

Oplossing 1: volledige participatie

Met deze oplossing zorgen we ervoor dat Matthijs en Amber alle wiskunde b lessen op vwo 5 niveau kunnen volgen. Allereerst moeten we er dan voor zorgen dat Matthijs en Amber een extra pakketvak krijgen, namelijk (bijvoorbeeld) wisbx.


Vervolgens moet de lessentabel voor wisbx identiek worden aan die van wisb op vwo 5. Verder maken we voor wisbx het aantal lesgroepen gelijk aan het aantal lesgroepen voor wisb op vwo 5. Door het aantal lesgroepen gelijk te maken, vergroten we tijdens het clusteren de kans op een zo gunstige mogelijk indeling. De lessen wisbx en wisb moeten ook nog aan elkaar gekoppeld worden.  

Gekoppelde lessen komen vrij veel voor en dit past over het algemeen goed in het rooster. In het lesdomein moet we aangeven dat er les wordt gegeven in twee vakken. 

Deze weergave heeft mogelijk consequenties voor administratieve koppelingen. Eventueel moet de notatie later worden aangepast. Om eventuele problemen met administratieve koppelingen te voorkomen, is het ook mogelijk om Matthijs en Amber gewoon wisb te geven in hun pakket. De lesgroepen voor Matthijs en Amber kunnen dan gekoppeld worden aan de groepen voor wisb. Er moeten dan wel extra lesgroepen worden aangemaakt voor Matthijs en Amber (in dit voorbeeld wisBx1 en wisBx2), die alleen voor hen toegankelijk zijn. Daarbij mogen zij ook niet in de 'gewone' havo 4 wisb groepen terecht komen. Deze restricties kunt u aangeven in het scherm Lesgroepindelingen Pro. 

U kunt de afdelingen havo 4 en vwo 5 nu volgens de standaard werkwijze clusteren en roosteren. U ziet dat Amber de gekoppelde havo 4/vwo5 les kan volgen:


Er zit wel een nadeel aan dergelijke individuele leerlingenroosters. Als er op een school meer van dit soort roosterconstructies zijn, dan zorgt dit voor veel druk op de docenten en de leerlingenroosters. Doordat er rekening gehouden moet worden met twee begaafde leerlingen, heeft dit gevolgen voor de roosters van de andere leerlingen. De kans is bestaat dat de roosterbreedte groter wordt en daarmee het aantal tussenuren toeneemt. Deze situatie is vergelijkbaar met leerlingen die extra vakken volgen en daarmee het roosteren bemoeilijken of soms onmogelijk maken. Bij veel scholen worden de zogenaamde extra-vakkers niet meegeroosterd en moeten de leerlingen de vakken door middel van zelfstudie volgen. 

Een oplossing zou zijn om de participatie voor wisbx als 'gewenst' mee te nemen bij het clusteren. Amber en Matthijs zouden dan ingedeeld kunnen worden in één van de twee wisbx lesgroepen, of ze worden helemaal niet ingedeeld. Dit is een 'alles of niets' situatie en legt minder druk op het rooster. De leerlingen worden alleen ingedeeld als het inpasbaar is in het clusterschema. 


Oplossing 2: partiële lesdeelname

Een andere mogelijkheid is om Matthijs en Amber niet alle lessen, maar een deel van de wiskunde b lessen op vwo niveau te laten volgen, door middel van een zogenaamde sprokkelgroep. Allereerst moeten we dan wiskunde b verwijderen uit de pakketten van Amber en Matthijs. We gaan dus roosteren zonder de participatie voor wiskunde b. 

Vervolgens moeten we zowel voor Matthijs, als voor Amber een telgroep aanmaken. In deze telgroepen stoppen we de lessen die de leerlingen al hebben (dus alle havo 4 lessen) en daarbij ook de lessen van de groep waaraan ze willen deelnemen (v5.wisB1). 

Bij de aangemaakte telgroepen zetten we de maximale waarde op 1. Hiermee geven we aan dat van alle lessen in de telgroep, er maar 1 per positie plaats kan vinden. Vul vervolgens het aantal strafpunten in. 

Als we nu naar de telgroep kijken, zien we dat Matthijs 1 van de 4 lessen kan bijwonen en Amber geen enkele les. 

Na het optimaliseren kan het resultaat als volgt zijn: Matthijs kan 3 van de 4 wiskunde b lessen bijwonen, Amber 2 van de 4.

De mate waarin Matthijs en Amber het rooster van de andere leerlingen verslechteren, wordt nu bepaald door het aantal strafpunten.


Let op!

De zogenaamde sprokkelmethode werkt vooral goed als het om enkele leerlingen gaat. Het vraagt namelijk om redelijk wat handelingen van de roostermaker en eventuele aanpassingen in de leerlingenadministratie.