Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

In de vorige pagina hebben we laten zien hoe u een nieuw vak dat reeds in het portal is aangemaakt, ook in de desktop kunt krijgen. De volgende stap is natuurlijk om voor dat vak ook groepen aan te maken.

DESKTOP Gegevenscontrole > Onderwijsvraag / Lessen

DESKTOP Beheer > Schoolstructuur > Groepen en Lessen

Ons voorbeeld

In ons voorbeeld gaan we uit van de volgende situatie:

Volgend schooljaar wordt er een nieuw vak in de brugklas gegeven: talent
In het portal is dit vak als keuze toegevoegd. Vervolgens is bij keuze-aanbod aangegeven dat het in de 1e jaars afdelingen wordt aangeboden. In de lessentabel is aangegeven dat de leerlingen dit vak één uur per week in het rooster zullen krijgen. In de vorige stap is het vak in de desktop toegevoegd. We laten u nu zien hoe u ook de geplande groepen voor dit vak kunt downloaden naar de desktop.

Typen groepen

We onderscheiden 3 verschillende soorten groepen:

  • Klassikale groep
  • Clustergroep
  • Pseudo-klassikale groep ()DESKTOP 19.02

Klassikaal

In het portal is bepaald of een vak op een afdeling van het type klassikaal of keuze is. Als in het portal het vak van het type klassikaal is, betekent dit in feite dat iedereen het vak (verplicht heeft). 

Cluster

 Als er in het portal is aangegeven dat het vak op de afdeling een keuze is, zal de groep in de desktop een clustergroep worden.

Pseudo-klassikaal

Een in principe klassikaal vak op het portal, kan door diverse redenen toch niet door alle leerlingen worden gevolgd. Bijvoorbeeld omdat een leerling (doublant) een vrijstelling heeft voor een klassikaal vak. Of omdat een leerling een klassikaal vak versneld volgt (havo 4 leerling volgt Engels in havo 5). In dat geval noemen we een dergelijk groep een pseudo-klassikale groep.

Groepen toevoegen

In onderstaand voorbeeld ziet u dat er in M1, T1, H1 en V1 bij één vak nog groepen ontbreken. In de geselecteerde afdeling M1, zien we dat het om twee geplande groepen voor het vak talent gaat.

  1. Klik op de knop  om in één keer de benodigde groepen aan te maken.
  2. U ziet nu geen melding meer in de kolom 'grp'
  3. U ziet nu bij afdeling M1 ook dat de groepen zijn aangemaakt.

Toegevoegde groep pseudo-klassikaal maken

DESKTOP 19.02

U herkent een dergelijk groep aan het symbool 

  • Klik met de rechtermuisknop op het symbool
  • Klik op <maak pseudo-klassikaal>
  • De groepen zijn nu pseudo klassikaal
  • Op de achtergrond zijn er nu deelverzamelingen aangemaakt

Wat is pseudo-klassikaal?

Een pseudo-klassikaal vak is gewoon een klassikaal vak, alleen een paar leerlingen doen niet mee aan dit vak omdat ze het vak volgen op een andere afdeling, of omdat ze een vrijstelling hebben. Het vervelende daarvan is dat ze met clusteren in de weg kunnen zitten. Daar wil je dat die vakken gewoon helemaal klassikaal zijn. Dat kunnen we hier oplossen door ze te markeren als 'pseudo-klassikaal', de cluster-module begrijpt dan dat we ze gewoon klassikaal willen behandelen. Een vak kan pas pseudo-klassikaal worden gemaakt als er precies evenveel groepen zijn als stamklassen in uw afdeling, EN bovendien is elke groep een DEELVERZAMELING van één stamklas (en iedere stamklas omvat precies één groep van het vak. U moet een dergelijk vak óók daadwerkelijk markeren als pseudo-klassikaal, alléén bij het clusteren krijgen die leerlingen dan namelijk toch even tijdelijk het vak in het pakket en wordt het klassikaal. U doet dit alleen als het maar om een klein aantal leerlingen gaat! Anders legt u de clustermachinerie onnodige beperkingen op.


Groepen activeren

Wellicht is het u opgevallen dat de zojuist aangemaakt groepen een paarsgekleurd kader hebben. Dit is een signaal dat de roostergroep nog niet gekoppeld is aan de geplande groep in het portal. In het portal is dat zichtbaar in het scherm personeel > lessenverdeling en in het scherm onderwijs > geplande groepen (details).


  

U kunt de geplande groep en de roostergroep aan elkaar knopen met de knop <Activeer groepen>. Als u nu in het portal kijkt, ziet het er als volgt uit:

Elke geplande groep is aan een roostergroep uit de desktop geknoopt.


Zijn de verbanden juist?

Elke geplande groep wordt tijdens het activeren in het Groepen en Lessen scherm aan een roostergroep gekoppeld. Dat gebeurt in principe in de juiste volgorde. Dus de 1e geplande groep *.grp1 wordt gekoppeld aan de 1e groep in Groepen en Lessen. Dat kan een stamklas zijn, bijvoorbeeld 1a, maar het kan ook een clustergroep zijn .1

Wij raden u aan de verbanden éénmalig te controleren. Dit kunt u in het Groepen en Lessen scherm doen door in het menu Portal te kiezen voor Roostergroepen (details)

In dit voorbeeld zien we dat V1B (desktop) gekoppeld is met Grp3 (Portal). V1C is gekoppeld aan Grp2 . U kunt de verbanden hier herstellen, door op de juiste cel te klikken.

Als u dit scherm vervolgens verlaat met de knop dan wordt het verband gecorrigeerd.

Groepen verwijderen

Als er teveel groepen in de desktop staan, kunt u deze met de knop  voor de gehele school verwijderen. Eventuele lessen die al aangemaakt waren, worden ook verwijderd.

Handmatig lesgroepen toevoegen

U kunt eventueel ook handmatig een lesgroep toevoegen. Dus los van het voorgeschreven aantal geplande groepen in het portal. U selecteert een cel in de regel van de stamklas (zie '1' in de afbeelding) om een klassikale lesgroep te maken. U selecteert een cel onder de lichtpaarse balk (zie '2' in de afbeelding) om een clustergroep te maken.


U maakt de lesgroepen aan door te klikken op de  in de knoppenbalk.

Handmatig lesgroepen verwijderen

U kunt een lesgroep verwijderen door de betreffende groep te selecteren en te klikken op  in de knoppenbalk.

Wijzigen lesgroepnaam

De naam van een lesgroep past u aan in het tabblad Groepsnaam in het hoofdscherm van Groepen en Lessen.

U typt de nieuwe naam in de onderste helft van de cel van de klassikale lesgroep of clustergroep. Als u de naam van een klassikale groep verandert (in de afbeelding heeft AK klassikale groepen), wijzigt u de stamklasnaam (in de kolom #stam) en daarmee de naam van alle klassikale lesgroepen (ook de naam onder BI wijzigt). Deze verandering wordt ook doorgevoerd in het scherm Afdelingen en Stamklassen (te openen via Beheer > Afdelingen en Stamklassen).Trefwoorden

Groepen- en lessenscherm, groep toevoegen, verwijderen, roostergroepen, activeren, lesgroepnamen wijzigen, handmatig aanpassen, automatisch overnemen