Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

In dit hoofdstuk worden de basishandelingen voor het indelen van leerlingen in lesgroepen omschreven. 

DESKTOP Leerlingen > Basisgegevens > Groepsindelingen Basis

Als u de leerlingen al heeft ingedeeld en alleen de groepsindelingen wilt uploaden naar het portal, gaat u dan naar Groepsindelingen synchroniseren toe.

Vooraf: afdeling op individueel

Leerlingen kunnen groepsgewijs of individueel ingedeeld worden voor vakken. U kunt per afdeling in uw rooster aangeven of de indelingen individueel (meestal bij pakketkeuze) of groepsgewijs (meestal bij klassikaal onderwijs) zijn. Om dit in te stellen gaat u vooraf naar:

  • Beheer > Schoolstructuur > Groepen en Lessen
  • Ga in dit scherm naar Opties > Afdelingsoverzicht

In dit scherm kunt u per afdeling opgeven of deze groepsgewijs of individueel is, door in de kolom Groepsgewijs of Individueel een keuze te maken:

In dit zelfde scherm is het ook mogelijk om afdelingen in zijn geheel te blokkeren voor indelingen. Zorg ervoor dat de afdeling waarmee u wilt werken staat op berekenen

Indelen van een leerling in een lesgroep

Om leerlingen in te delen in lesgroepen, gaat u naar: 

  • Leerlingen > Basisgegevens > Groepsindelingen Basis

  • Leerlingen > Basisgegevens > Groepsindelingen Pro

Er start nu een scherm waarmee u leerlingen kunt indelen. Aan de linkerkant staan de afdelingen zoals ze op uw school bekend zijn. Selecteer aan de linkerkant de afdeling waarvoor u de leerlingen wilt indelen (in dit voorbeeld M3):

U ziet per afdeling het aantal leerlingen dat in uw afdeling zit (in dit geval 132). Daarachter staat het aantal leerlingen dat niet, of niet correct is ingedeeld. In dit geval ook 132, omdat geen enkele leerling nog is ingedeeld. Aan de rechterkant ziet u verticaal de leerlingen staan en horizontaal de vakken. Zorg ervoor dat u op dit moment in de Modus standaard zit (sneltoets S):

Om een leerling in een groep in te delen, klikt u bij de leerling in het betreffende vak:

óf door op de dubbele pijl boven de vaknaam te klikken:


Vervolgens 'klapt' het vak open en krijgt u de mogelijke groepen te zien. U kunt een leerling indelen door hem in de gewenste groep te klikken:

U kunt ook op dezelfde manier leerlingen van groepen wisselen. 

Aanmelden van een leerling aan een lesgroep

Leerlingen die een vak niet regulier volgen kunnen worden aangemeld bij een lesgroep. Dit heeft als consequentie dat de leerlingen deze (voor hun optionele lessen) op hun rooster zien. 

Met de knop  aanmelden maatwerkleerlingen worden alle maatwerkleerlingen automatisch bij een groep aangemeld. Om dit handmatig te doen klikt u met de rechtermuisknop op de groep waar u de leerling bij aan wilt melden en kiest u voor 'Aanmelden voor maatwerk bij deze groep'. De leerling-aantallen van de groepen worden gewogen aangepast. 

Vastzetten van een leerling in een lesgroep (fixeren)

Het is mogelijk een leerling vast te zetten in een lesgroep. Dit wordt fixeren genoemd. De leerling kan dan pas van lesgroep veranderen, wanneer de fixatie van de groep is gehaald. Om te fixeren kiest u voor Modus fixeren (Sneltoets F):

Vervolgens klikt u bij een leerling op het vak waarvan u de lesgroep wilt fixeren:

De lesgroep wordt nu donkergroen weergegeven en er worden twee zwarte haakjes in de bovenhoek neergezet. Het weghalen van een fixatie gaat op dezelfde manier.

Verbod op een lesgroep (blokkeren)

Het is mogelijk een lesgroep voor een leerling te verbieden. Bijvoorbeeld omdat deze leerling niet bij de betreffende docent in een groep mag zitten. Dit wordt blokkeren genoemd. Zolang er een blokkade op de lesgroep zit, kan de leerling niet ingedeeld worden. Om te kunnen blokkeren kiest u voor Modus blokkeren (sneltoets B):

Om de mogelijke groepen te zien, moet u eerst bij het betreffende vak de groepen zichtbaar maken. Dit doet u door boven het vak op uitklappen te klikken:

Vervolgens klikt de betreffende lesgroep aan, waar u de indeling voor wilt blokkeren:

Er wordt nu een kruis door de lesgroep gezet. Dit geeft aan dat dit een verboden lesgroep is voor deze leerling. Het weghalen van deze blokkade gaat op dezelfde manier. 


Bij het handmatig indelen van leerlingen is het prettig om de docentnamen in beeld te hebben, hiervoor klikt u rechts op het scherm met de leerlingindelingen en dan kiest u voor weergave en vervolgens voor docenten:Leerling verplaatsen van stamklas én/of lesgroepen

In "Groepsindelingen Pro" is het mogelijk een leerling te verplaatsen naar een andere (niet-botsende) indeling voor stamklas e/o lesgroepen. 

Kies bij perspectief voor: mogelijkheden:


Per leerling worden de verschillende indeelmogelijkheden getoond. De blauwe balk geeft de huidige indeling aan. Binnen de andere mogelijkheden geven de groene blokken de lessen aan waarbij de leerling niet van groep (of klas) hoeft te wisselen, als het blok wit is, moet de leerling wel wisselen. Per mogelijkheid krijgt u een overzicht van strafpuntenverschil voor de leerling (agv ander rooster) en voor de indeling (kleine / grote groepen). Als u in een andere regel klikt zal de leerling (waar nodig) verplaatst worden naar de andere klas / lesgroep.Leerling verplaatsen van een enkele klas / lesgroep


Ook is het mogelijk een leerling slechts bij één of slechts bij enkele lesgroepen in een andere groep te plaatsen. Kies dan bij perspectief voor individueel:


Per leerling ziet u de mogelijkheden voor een andere indeling:

De blauwe benamingen zijn voor stamklassen, de zwarte voor lesgroepen. Als de naam vetgedrukt is, is een verplaatsing mogelijk. Let wel op dat er botsingen in het rooster (kunnen) komen als u een leerling verplaatst. Vaak zijn verschillende verplaatsingen noodzakelijk om de botsingen weer uit het rooster te krijgen. In het rooster van de leerling onderaan het scherm kunt u zien welke vakken botsen.

Bulk fixeren of verbieden van lesgroepen

Het is ook mogelijk om in één keer de indeling van een vak op een afdeling te fixeren. Bijvoorbeeld de stamklasindeling.

Dit doen we door, in de modus fixeren, met de SHIFT-toets ingedrukt op de kolomkop te klikken. Alle indelingen in de bewuste kolom worden dan gefixeerd. U hoeft bij vakken de kolommen niet per se eerst uit te klappen.

Het in bulk verbieden van een lesgroepindeling voor alle leerlingen, die op dit moment NIET bij de betreffende lesgroep staan ingedeeld, kan ook door, in de modus blokkeren, met de SHIFT-toets ingedrukt op de kolomkop te klikken. Hierbij moeten bij een vak wel alle lesgroepen zichtbaar zijn. We moeten dan wel per se eerst de kolommen uitklappen.

Switchen naar een ander tijdvak

Wanneer u in het Groepsindelingen scherm het rooster, of de indeelstrafpunten van een ander tijdvak wenst te zien, dan kunt u met de menuoptie Extra > Tijdvak van tijdvak wisselen.


  • No labels