Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Als decaan heeft u de taak om de keuzepakketten van leerlingen te beheren. In het portal kunt u, onafhankelijk van de roostermaker, de pakketten van leerlingen bekijken en eventueel wijzigingen aanbrengen. Ook kunt u aangeven dat u akkoord geeft voor een keuzepakket en u kunt pakketoverzichten printen. Hoe dat in zijn werk gaat, bespreken we op deze pagina.

PORTAL Leerlingen > Pakketkeuze > Keuzepakketten


Keuzepakketten bekijken

Alle pakketten van leerlingen staan per afdeling weergegeven. Dit betekent dat alle leerlingen in het overzicht hetzelfde keuzeformulier toebedeeld hebben gekregen. Een leerling kan één of meerdere pakketten hebben, het pakket dat u ziet is afhankelijk van de week die u geselecteerd heeft. 

Keuzepakket invullen

Een keuzepakket geleid (via het keuzeformulier) bewerken

U kunt het pakket van een leerling invullen door het keuzeformulier te doorlopen:

 1. Klik op de regel van de juiste leerling op de knop.
 2. Als er al een (deel van een) keuzepakket was ingevuld voor deze leerling, krijgt u de vraag of u dat keuzepakket wilt gebruiken, of dat u opnieuw wilt beginnen met invullen. Klik uw keuze aan.
 3. Vul het keuzeformulier (verder) in. 

Een pakket ongeleid (zonder keuzeformulier) bewerken

U kunt het pakket van een leerling ook direct in het scherm bewerken. Vakken die u wilt toevoegen, klinkt u aan. Vakken die u uit het pakket wilt halen, klikt u eruit.  Als een vak in het pakket ook een label moet krijgen, selecteert u die door met de rechtermuisknop in de gekleurde cel te klikken.


LO apart voor jongens en meisjes?

Indien u het vak lo voor jongens en meisjes apart wilt inroosteren, dient u in het portal reeds het onderscheid te maken. Dat betekent dat u bijvoorbeeld de vakken lom (lo voor de jongens) en lov (lo voor de meisjes) heeft aangemaakt en deze afhankelijk van het geslacht toekent aan de leerlingen van een afdeling. U kunt via de rechtermuisknop op de kolomkop, een kolom met het geslacht zichtbaar maken.

Betrokkenheid bij de lessen (Maatwerk)

Wanneer een leerling een vak in zijn pakket heeft, zal hij de lessen van dit vak in principe verplicht volgen. Het is mogelijk om aan te geven dat een leerling slechts een deel van de lessen verplicht gaat volgen, en dat doet u middels de betrokkenheid. In het portal onderscheiden we drie verschillende vormen van betrokkenheid:

 • Sprokkelen: leerling moet zoveel mogelijk lessen kunnen volgen. De leerling telt mee voor Geplande groepen
 • Zelfstudie: het volgen van de lessen is van minder groot belang. De leerling telt niet mee voor Geplande groepen
 • Vrijstelling: leerling volgt geen enkele les. de leerling telt niet mee in de formatie

Een vrijstelling toekennen

Een leerling die een vrijstelling heeft voor een bepaald vak, moet dat vak wel in zijn of haar pakket hebben. Via de rechtermuisknop geeft u vervolgens aan dat voor dit vak een vrijstelling geldt.

 1. Klik met de rechtermuisknop op het vak
 2. Kies voor Betrokkenheid (handmatig): vrijstellingEen leerling gaat het vak sprokkelen 

Als een leerling voor een vak de betrokkenheid 'sprokkelen' heeft gekregen, betekent dit dat het zeer wenselijk is dat de leerling de lessen voor dat vak kan volgen. Zo wenselijk dat er wel degelijk rekening mee wordt gehouden wat het leerlingaantal betreft. Een leerling met een sprokkelvak, telt dus mee bij de groepsgrootte!

 1. Klik met de rechtermuisknop op het vak
 2. Kies voor Betrokkenheid (handmatig): sprokkelen


Een leerling volgt het vak als zelfstudie

Wellicht is er bij u op school reeds bepaald dat alle vakken gekozen in een bepaald pakketdeel, als zelfstudie-vak worden gezien. In de praktijk betekent dit dat er voor de groepsgrootte geen rekening met deze leerlingen wordt gehouden. In het uiteindelijke rooster zal geprobeerd worden de leerling zoveel mogelijk lessen te laten volgen.

 1. Klik met de rechtermuisknop op het vak
 2. Kies voor Betrokkenheid (handmatig): zelfstudieEen vak volgen op ander niveau (Maatwerk) 


Wanneer een leerling gaat verdiepen of versnellen betekent dit dat de leerling een vak op een ander niveau gaat volgen. U kunt dit reeds in het portal vastleggen:

 1. Klik met de rechtermuisknop op het vak
 2. Klik op niveau-aanpassing
 3. Plaats een vinkje bij het juiste niveau
 4. Klik op de knop <Accepteren>

Pakketopmerking toevoegen

U kunt bij een pakket een opmerking toevoegen. U kunt de kolom voor opmerkingen in beeld zetten door met de rechtermuisknop op een kolomkop te klikken. Kies voor Kolommen en vink Opmerking voor de decaan en/of Opmerking voor de leerling aan.

De kolommen staan nu in beeld, en u kunt hierin een opmerking plaatsen.

Als er bij een leerling opmerkingen staan, krijgt u altijd een  bij deze leerling. Als u hier met uw muis boven zweeft, verschijnen de opmerkingen.


Op deze plek komen ook eventuele opmerkingen die bij de prognoses zijn gemaakt naar boven.

Keuzepakket controleren

Als er een keuzeformulier gekoppeld is aan de afdeling, dan krijgt elk pakket een status. Deze status geeft aan of het pakket voldoet aan de regels van het keuzeformulier. 

Status Groen en OK

Dit wil zeggen dat het keuzepakket dat de leerling gekozen heeft, voldoet aan het keuzeformulier dat aan deze afdeling is gekoppeld. 

Status Roze en OK

Dit wil zeggen dat het keuzepakket wel voldoet aan het keuzeformulier, maar dat er daarnaast nog extra keuzevakken in het pakket zijn gekozen. De vakken die dit veroorzaken kleuren ook roze.

Status Rood en FOUT

Dit wil zeggen dat het keuzepakket niet voldoet aan het keuzeformulier, het is dus incorrect! Als de leerling een foutief pakket heeft, krijgen de vakken die dit veroorzaken een rode kleur. Dit kunnen vakken zijn die onterecht in het pakket zitten, of vakken die nog niet in het pakket zitten. Met een licht rode kleur worden de vakken aangegeven waar wel uit gekozen zou moeten worden. 

Wanneer u met de muis op de cel FOUT gaat staan ziet u een tooltip die de gemaakte fout toelicht:

Status Oranje en FOUT

Deze status geeft aan dat het pakket nog niet volledig is. de oranje gekleurde vakjes geven aan welk vak nog ontbreekt.Bij elk pakket wordt ook het aantal vakken geteld in de kolommen #R, #S, #Z en #V. Dit zijn respectievelijk de vakken die Regulier gevolgd gaan worden, worden geSprokkeld, als Zelfstudievak zijn aangewezen of waarvoor Vrijstelling is verleent. De tooltip vertelt welke vakken dit voor een leerling zijn.


Pakketwijziging gedurende het schooljaar

Als u het pakket van een leerling tijdens het schooljaar wilt wijzigen kiest u voor de knop :

 1. U krijgt de vraag vanaf welke week het nieuwe pakket geldt. 
 2. Na het selecteren van de week, verspringt het scherm direct naar de juiste week 
 3. U kunt voor de leerling nu het pakket wijzigen.

Meerdere keuzepakketten per leerling

Als u een pakketwijziging heeft gedaan, heeft de leerling in dat schooljaar twee pakketten. Betreft het een pakketwijziging voor de toekomst, dan ziet u een roze melding verschijnen:

U kunt zien wie het pakket heeft gewijzigd en wanneer de wijziging ingaat.

Als u bovenin het scherm de weekselectie uitzet, staan beide pakketten in beeld:

Beide pakketten zijn gedurende een andere periode geldig.

Tip

Als dankzij de pakketwijziging het profiel of de opleiding van een leerling veranderd is, kan het zijn dat de leerling niet meer het juiste leerpad heeft. Controleer dit bij Leerlingen > Overzicht > Afdelingsdeelnames.

Pakketten in bulk bewerken

Klassikale vakken toevoegen

U kunt de klassikale vakken in bulk toevoegen. Of een vak klassikaal is of niet, ziet u in het scherm Onderwijs > Geplande groepen, in de kolom vaktype

 • Selecteer een of meerdere leerlingen (met shift-klik, ctrl-klik of ctrl-a).
 • Klik op de knop Klassikaal toevoegen   in de werkbalk.
 • Selecteer eventueel een label dat u aan deze keuzes wilt verbinden om aan te geven in welk pakketdeel deze keuzes vallen.

Vakken toevoegen of verwijderen

 • Selecteer de leerlingen die u wilt bewerken met shift-klik, ctrl-klik, of (als u alle leerlingen wilt selecteren) met ctrl-a. De regels van de geselecteerde leerlingen worden lichtblauw.
 • Klik op Vak toevoegen om voor alle geselecteerde leerlingen hetzelfde keuzevak aan hun keuzepakket toe te voegen. U geeft vervolgens aan om welk vak het gaat en welk pakketdeel of label dat keuzevak moet krijgen. Als u meerdere keuzevakken toe wilt voegen moet u deze handeling voor ieder keuzevak apart uitvoeren.

 • Klik op Vak verwijderen als u een keuzevak wilt verwijderen bij alle geselecteerde leerlingen, waarna u aangeeft om welk vak het gaat. Ook hier geldt dat u dit voor elk keuzevak dat u bij de leerlingen wilt verwijderen apart moet doen.

Pakketten leegmaken

 • U kunt keuzepakketten leegmaken door op Pakketten leegmaken te klikken. Bij deze actie krijg u eerst de vraag of u zeker weet dat u de keuzepakketten van alle geselecteerde leerlingen wilt leegmaken. Als u klikt op Doorgaan worden de keuzepakketten van deze leerlingen leeggemaakt. Er blijft een regel met de leerling, maar dus zonder pakket.

Pakketten verwijderen

 • Alleen als een leerling meer dan één pakket heeft, kunt u een pakket verwijderen.

Let op: deze handelingen kunnen niet ongedaan worden gemaakt!

Keuzepakketten beheren

Keuzepakketten van vorig schooljaar overnemen

Voor het nieuwe schooljaar kunt u de pakketten van afgelopen jaar doorzetten naar het nieuwe project via de knop Pakket vorig jaar overnemen. Als u daarop klikt haalt het portal voor alle geselecteerde leerlingen het keuzepakket van vorig schooljaar op en zet het in deze afdeling (in dit schooljaar) neer. Keuzevakken die niet op de nieuwe afdeling voorkomen worden niet overgenomen. Keuzevakken die een pakketdeel/label hebben dat niet in het keuzeformulier voorkomt, worden zonder label overgenomen.

Pakketten accorderen

In de kolom Opgestuurd? (koptitel 'O') kunt u zien of leerlingen het ingevulde keuzepakket definitief hebben opgestuurd. Als dat zo is staat er een vinkje in deze kolom.

Dit vinkje is ook voor de leerling zichtbaar in zijn of haar portal. Vervolgens kunt u aangeven dat u een keuzepakket goedkeurt door een vinkje in de kolom Akkoord? (koptitel 'A') te zetten. Uw akkoord is voor de leerling zichtbaar op het portal op de pagina "Mijn Keuzepakket" als een groen vinkje.

Als u een keuzepakket heeft geaccordeerd, kunt u dit pakket niet meer wijzigen. Ook de leerling kan het keuzepakket dan niet meer wijzigen, maar nog wel bekijken. Zelf kunt u uiteraard het akkoord weer ongedaan maken door het vinkje in de kolom Akkoord? uit te zetten, waarna u het keuzepakket weer kunt bewerken.

U kunt ook meerdere keuzepakketten in één keer accorderen of de-accorderen. Selecteer hiervoor een aantal leerlingen met behulp van de shift-knop of control-knop op uw toetsenbord. U kiest daarna voor de knop in de menubalk. Vervolgens geeft u aan dat u het veld Akkoord? wilt bijwerken. U zet een vinkje voor Akkoord? als u de pakketten van de geselecteerde leerlingen wilt accorderen, en u zet geen vinkje voor Akkoord? wanneer u wilt de-accorderen. Vervolgens klikt u op .

Keuzepakketten afdrukken

Op het pakketoverzichtscherm, dat u te zien krijgt direct na het geleid invullen van een keuzepakket, bevindt zich een knop Afdrukken, dat een afdruk van dit overzicht maakt. U krijgt een afdrukvoorbeeld te zien en kunt in dat scherm op Afdrukken klikken. U kunt hiermee een overzicht van het pakket afdrukken voor uw papieren administratie en/of ter ondertekening door u en (de ouders/verzorgers van) de leerling. De leerling kan zelf ook zo'n afdruk maken.

Met de knop Pakketbrieven afdrukken in de menubalk voor bulkbewerkingen kunt u in één keer voor alle geselecteerde leerlingen het pakketoverzicht afdrukken. Dit kunt u gebruiken om een afdruk aan de leerlingen mee te geven ter ondertekening. U kunt zelf de tekst opstellen en met behulp van tags informatie in de brief zetten. 

U gaat als volgt te werk:

 1. In het scherm Keuzepakketten kiest u voor de knop 
 2. Als u de tekst als sjabloon op wilt slaan, selecteert u een keuzeformulier waarvoor u een brief wilt afdrukken 
 3. U typt de gewenste tekst in het veld 'Brieftekst'. 
 4. U kunt de invoegvelden (tags) die aan de linkerkant staan, in de brief zetten door erop te klikken. Voor elke leerling voor wie u een brief afdrukt worden de velden automatisch gevuld met de juiste informatie.
 5. Vergeet niet om informatie over het pakket als invoegveld te kiezen (bijvoorbeeld '[pakket]'). Anders wordt er geen informatie over de keuzes van de leerling afgedrukt.
 6. U kunt bij het geselecteerde keuzeformulier één sjabloon opslaan voor de pakketbrief. Elke keer als u een pakketbrief wilt afdrukken, verschijnt de opgeslagen tekst in beeld als u het keuzeformulier selecteert.
 7. U kunt met vinkjes onder de tekst zelf aangeven hoeveel handtekeningvelden u op de brief wilt hebben, en welke ondertekenaar er bij het veld komt te staan.
 8. Met de knop <Verder> worden de pakketbrieven per leerling gemaakt volgens uw sjabloon.

Tip

Het kan zijn dat bij het Pakketbrieven afdrukken ongewenste kop- en voetregels verschijnen, met bijvoorbeeld de URL van de webpagina erin. Dit is geen instelling van het Zermelo Portal, maar is een configuratie van uw browser. Bij de afdrukinstellingen daarvan kunt u de weergave van zulke regels uitschakelen of anders configureren.

Het is ook mogelijk om een afdruk van het overzicht van keuzepakketten te maken. Dit doet u door op de knop Afdrukken rechtsboven in het scherm te klikken. Ook dan krijgt u een afdrukvoorbeeld te zien. Waarschijnlijk is het prettig om hier voor Liggend te kiezen in plaats van Staand.


Trefwoorden

jongensgym, meisjesgym, jongenslo, meisjeslo, pakket, keuzepakket, lespakket, opmerking, pakketopmerking, afdrukken, vrijstelling, pakketoverzicht, goedkeuren, accorderen, inleveren, ingeleverd, geleid, ongeleid