Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Zodra het keuzeformulier klaar is, kunt u het gaan publiceren zodat de leerlingen het kunnen gebruiken. U heeft hierbij verschillende mogelijkheden. Zo kunt u een datum meegeven, waarna het niet meer mogelijk is het formulier te gebruiken, de uiterste inleverdatum. U heeft ook de mogelijkheid per afdeling en zelfs per leerling de zichtbaarheid van het pakket te beperken.


PORTAL Onderwijs > Afdelingen (algemene instelling per afdeling)

PORTAL Leerlingen > Keuzeformulieren (doelafdeling en publicatie)

PORTAL Leerlingen > Pakketkeuze (kijk- en bewerkrechten per leerling)Algemene werkwijze publiceren van keuzeformulier

De kijk- en bewerkrechten voor keuzepakketten zijn afhankelijk van de instellingen per afdeling, individuele instellingen per leerling en instellingen van het keuzeformulier.
Hier beschrijven we beknopt de stappen die u doorloopt wanneer u een keuzeformulier publiceert, de details van de verschillende stappen worden verderop in de handleiding beschreven. 

  • Bij Onderwijs > Afdelingen zet u bij de betreffende afdeling een vinkje in de kolom (Z). 
  • Bij Leerlingen > Pakketkeuze > Keuzeformulieren zet u bij het betreffende keuzeformulier een vinkje bij gepubliceerd.

Nu is het keuzeformulier gepubliceerd en kunnen leerlingen hun keuzeformulier invullen.

  • Bij Leerlingen > Keuzepakketten > Keuzepakketten kunt u per individuele leerling nog uitzonderingen invoeren.  

Instellingen per afdeling

U kunt per afdeling via het scherm Onderwijs > Afdelingen de standaardinstellingen regelen voor het bekijken van de keuzepakketten. 

  • U geeft aan of de leerlingen de keuzepakketten kunnen zien  (Z) op de afdeling, en zo ja, vanaf welk (prognose)percentage. 

  • In bovenstaand voorbeeld ziet u in de kolom Drempel zichtbaarheid  dat leerlingen die minimaal voor 75% in de afdeling geplaatst zijn, hun keuzepakket bekijken.
  • In de kolom Uiterste inleverdatum kunt u aangeven wat de uiterste inleverdatum is voor een keuzepakket. Leerlingen kunnen na het verstrijken van deze datum hun pakket nog wel bekijken maar niet meer inleveren.

Instelling bij het keuzeformulier

Als de leerlingen een pakket moeten kiezen aan de hand van het keuzeformulier, moet het formulier aan de juiste doelafdeling hangen en gepubliceerd zijn.

In het scherm Leerlingen > Pakketkeuze > Keuzeformulieren selecteert u de doelafdeling en zet u een vinkje in de kolom 'gepubliceerd'.

Instellingen per leerling

In het scherm Leerlingen > Pakketkeuze kunt u per leerling aan de kleur van het icoontje zien of de leerling het pakket mag zien en/of bewerken en of de leerling de pakketkeuze heeft ingeleverd (opgestuurd).

U kunt hier, eventueel, voor één of meerdere leerlingen een uitzondering maken op de rechten via Bulkwijziging

Wilt u de bewerkrechten uitzetten vinkt u het 'veld bijwerken' aan, maar zet geen vinkje bij 'Bewerkbaar voor leerling?'. Op deze manier wordt het recht uitgezet.

De leerling kan het pakket nu nog wel zien, maar niet langer bewerken.

Ook de uiterste inleverdatum kan per leerling afwijken van de standaardinstelling voor de afdeling. Via Bulkwijziging kunt u de inleverdatum aanpassen. 
U kunt ook de betreffende kolommen in beeld zetten en de datum in het hoofdscherm aanpassen:


Trefwoorden

Keuzepakket, vakkenpakket, keuzeformulier, rechten instellen, formulier open zetten, leerling toegang geven

  • No labels