Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Toetsen zullen ook van een lokaal moeten worden voorzien. De ene keer moet dat in een gymzaal, de andere keer zitten verschillende leerlingen in een klein lokaal en soms worden groepen samengevoegd.

DESKTOP Onderhoud > Toetsrooster > Toetsroosteren

Toekennen lokalen

Nadat u alle toetsen over de dagen van de toetsperiode verdeeld heeft, op de juiste tijd heeft geplaatst en de surveillanten heeft gekozen, dient u nog een lokaal toe te kennen. In het scherm Toetsen roosteren in de tijd kiest u voor Modus > Lokalen of de sneltoets <L>Onder de toetsen verschijnen nu de roosters van alle lokalen in alfabetische volgorde. Lessen die niet meer doorgaan, omdat deze eerder al zijn uitgeschakeld met als reden #toets, zijn in lichtgrijs aangegeven. Ingeroosterde lessen worden met een gele kleur aangegeven. 

De inhoud van de cellen kunt u aanpassen via de knop <Weergave>. Kies daar bij context voor de regel "Lokaal toevoegen bij rooster in het domein toets" en bij domein voor bijvoorbeeld toets. U kunt nu rechts aangeven hoeveel regels de cel krijgt en wat er op de regels gepresenteerd wordt. 

In veel gevallen zijn er toetsen gemaakt voor meer dan 1 klas of lesgroep in een afdeling. Bijvoorbeeld voor de toets Nederlands op HAVO 4 heeft u 5 klassen in 1 toets staan. U kunt dan eerst 5 lokalen aan deze toets koppelen om later de leerlingen groepsgewijs of individueel te verdelen over de lokalen.

Bij de toetsen ziet u in de hoek rechtsonderin een getal dat aangeeft hoeveel lokalen u nog tekort of teveel heeft ingeroosterd. Dit gewenst aantal lokalen kunt u aangeven bij het toetsrooster overzicht.

Zijn er te weinig lokalen is het getal geel , zijn het er teveel wordt het getal rood.

Het plaatsen van één of meerdere lokalen bij een toets: 

  • Selecteer de toets door er op te klikken. Deze kleurt nu donkergroen. 
  • Klik op de knop Menuknop of gebruik de sneltoets spatiebalk. De lokalen worden gesorteerd zodanig dat degene die het meest in aanmerking komen bovenaan staan. Dat zijn allereerst de lokalen waar lessen uitgevallen zijn vanwege de genegeerde lessen, en vervolgens diegenen die beschikbaar zijn in het rooster. 
  • Klik op het lokaal of de lokalen die u wilt inzetten bij de geselecteerde toets. 
  • In het rooster van het lokaal verschijnt de toets in een lichtgele kleur. 

Lokaalblokkades

Indien lokalen niet gebruikt mogen worden dan kunt u deze blokkeren in stap 7 van het lokalen basis scherm (zie Lokalen basis).

Bij de lokalen zult u zien dat dit lokaal geblokkeerd is en zal u worden gewaarschuwd indien u toch toetsen in dat lokaal zet.

Toetsen splitsen en verdelen over lokalen

Standaard maakt u toetsen aan op basis van pakketvakken (bijvoorbeeld netl op havo 4) en de software zoekt dan de betreffende lesgroepen bij elkaar om één toets te maken met alle lesgroepen. Uiteindelijk moet (vaak) elke lesgroep in een eigen lokaal geplaatst worden. Eerst verdeelt u toetsen over dagen en roostert ze in de tijd. Er zijn nu twee mogelijkheden voor wat betreft de lokalen:

  1. U zet eerst de lokalen bij de toets (Toetsen roosteren in de tijd, modus Lokalen), en verdeelt daarna de lesgroepen over die lokalen met de optie Optie > verdelen over Lokalen. U kunt bij een toets met meerdere lokalen ook de leerlingen individueel over de lokalen verdelen
  2. U splitst eerst de toets in aparte toetsen per lesgroep met de optie Opties > Toetsen splitsen en zet daarna de lokalen bij de toetsen. Dat laatste kan handig zijn als een klas bij alle toetsen in hetzelfde lokaal zit. U kunt de lokalen dan gewoon invoeren na het sorteren per klas. De splitsing vindt plaats op basis van het gewenst aantal lokalen per toets.

Lokalen van lessen halen

Het kan voorkomen dat u bij het toekennen van lokalen een lokaal bezet is omdat daar nog gewoon een reguliere les wordt gegeven. U kunt met behulp van de rechtermuisknop het lokaal van deze les halen, zodat deze beschikbaar is voor de toetsen.

Filteren van de lokalen

Bij het toekennen van de lokalen ziet u standaard alle lokalen die er in het lokalendomein staan. Dit kan bij het toekennen van de lokalen in een toetsweek vervelend zijn. Wanneer u alleen de lokalen wilt zien waar ook daadwerkelijk toetsen in kunnen worden afgenomen kunt u deze filteren.

U maakt daarvoor in het lokalen domein (Projectbeheer > Domeinen > Lokaal) via Bewerken > Extra eigenschappen > Nieuwe eigenschap een extra kolom aan en noemt deze bijvoorbeeld "Toetslokaal".

Ieder lokaal waar een toets in kan worden afgenomen geeft u een eigenschap mee (in het voorbeeld een 1). Vervolgens kunt u in het scherm bij Toetsen roosteren in de tijd bij het toedelen van de lokalen via Filter > Lokalen aangeven welke lokalen u gefilterd wilt hebben.


Natuurlijk kunt u ook gebruik maken van de lokaalverzamelingen die al standaard in uw roosterbestand aanwezig zijn.