Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

In dit hoofdstuk leert u diverse onderwijskundige randvoorwaarden in te stellen, denk aan het aangeven of vakken in blokken of losse lessen geroosterd moeten worden. U kunt dit voor de gehele school instellen, maar bijvoorbeeld ook voor een specifieke groep een uitzondering maken.

DESKTOP Roosteren > Roosteren Basis / Pro > Randvoorwaarden > Onderwijskundig

Instructievideo onderwijskundige randvoorwaarden


Op deze pagina

Zie ook

Onderwijskundige voorwaarden

Om voorwaarden te regelen over vakken stellen we onderwijskundige voorwaarden in. Hier regelen we bijvoorbeeld of vakken in blokken of losse lessen geroosterd worden, of hoe belangrijk een evenwichtige spreiding over de week is.

In Zermelo stellen we onderwijskundige randvoorwaarden op met behulp van patronen. Een patroon is een visuele weergave van een roostertje en laat losse lessen en/of blokken zien. U geeft aan welke patronen wenselijk zijn en welke niet. De automaat probeert elk vak volgens het beste patroon in te roosteren.


Wijziging strafpunten onderwijskundig

Vorig jaar hebben we de nieuwe onderwijskundige randvoorwaarden geïntroduceerd. Dankzij de ervaring van het afgelopen roosterseizoen hebben we een aantal wijzigingen doorgevoerd in de strafpuntensystematiek. Deze aanpassingen hebben vooral betrekking op de standaard varianten met losse lessen. Bij twee-, drie-, vier- en vijfuurs vakken worden vanaf nu de varianten met één dag te kort (alternatief één en twee) anders bestraft. Beter afgestemd op de andere varianten met meer dan één dag te kort. Ook is er vanaf nu weer een duidelijk verschil tussen een dag te kort bij bijvoorbeeld een twee-uurs vak versus een drie-uurs vak.

U kunt gebruikmaken van deze nieuwe strafpuntensystematiek door eenmalig de Zermelo-standaard opnieuw in te stellen: Ga binnen onderwijskundige randvoorwaarden naar Schoolstandaard en kies voor

Wizard voor schoolstandaard

Bij het openen van de nieuwe onderwijskundige randvoorwaarden start de eerste keer een wizard op. U kunt deze wizard ook bereiken via de knop .

Met de instellingen in de wizard bepaalt u de standaard voor uw school. We praten dan over:

 • De voorkeur bij losse lessen
 • De voorkeur in geval van blokken (en de pauzes in blokken)
 • Dagspreiding
 • Weekspreiding
 • Splituurspreiding
 • Positielijst

U doorloopt de stappen om aan te geven wat bij u op school bij het merendeel van de vakken gewenst is. Vak-specifieke randvoorwaarden stelt u later in.

Stap 1 Patroonvolgorde losse lessen

In deze stap gaat u bepalen wat uw voorkeur is bij losse lessen. Uiteraard is het de bedoeling dat losse lessen op verschillende dagen worden geroosterd, maar wanneer dit niet lukt, kunt u nu een alternatief vastleggen.

Stel u wilt voor 3-uurs vakken die los geroosterd moeten worden, aangeven wat de voorkeur heeft als 3 losse dagen niet mogelijk blijkt. Op de regel bij 3-uurs vakken, ziet u dat het eerste patroon aangeeft dat er 3 verschillende dagen moeten worden gebruikt. U kunt nu een alternatief aangeven door de andere patronen te verschuiven. In onderstaand voorbeeld is nu het alternatief 2 dagen met 2 losse lessen op 1 dag. Als losse lessen niet lukt, wilt u misschien liever een blokuur en een losse les. U schuift het patroon dat nu bij Alternatief 3 staat naar links.

Stap 2 Patroonvolgorde Blokken

Op dezelfde wijze als bij 'Stap 1 Patroonvolgorde losse lessen', kunt u een voorkeur geven voor de volgorde van de alternatieven bij blokken. 

Stap 3 Pauzes in blokken

U kunt in deze stap aangeven hoe belangrijk het is om, in het algemeen, een pauze in een blok te voorkómen. U stelt in wanneer een periode tussen twee lessen als pauze geldt. Standaard is dit 10 minuten. U geeft met strafpunten aan hoe erg u dit vindt. Standaard is dit 5 strafpunten.

Let op: het betreft hier pauzes in blokken voor alle vakken die een blokkenwens krijgen. Als er bij specifieke vakken geen pauzes in de blokken mogen voorkomen, stelt u dat in via <Mijn varianten>

Stap 4 Spreiding

In de vierde stap geeft u aan hoe belangrijk spreiding op uw school is. Er zijn drie soorten spreiding:

 • Dagspreiding. Bijvoorbeeld een 3-uurs vak een keer op het 1e, het 4e en het 7e uur (in plaats van het 6e en twee keer het 7e uur).
 • Weekspreiding. Bijvoorbeeld een 3-uurs vak op maandag, woensdag, vrijdag (in plaats van woensdag, donderdag en vrijdag).
 • Splituurspreiding. Bijvoorbeeld op één dag een uurtje op het 1e en een uurtje op het 6e lesuur (in plaats van het 1e en het 3e lesuur).

Dagmidden aanpassen

U kunt het dagmidden ten behoeve van de berekening van de dagspreiding aanpassen. Wanneer u het laatste uur eigenlijk niet wilt gebruiken, of wanneer u de late uren zwaarder wil laten wegen, kunt u vanaf nu zelf de waarde van het dagmidden instellen en een lagere waarde kiezen. U past het dagmidden aan bij de onderwijskundige randvoorwaarden, via het menu Bewerken > Dagmidden t.b.v. dagspreiding of via de knop <Dagmidden aanpassen> in het scherm van de Schoolstandaard.

Stap 5 Vakkeuzelessen

Omdat er bij vakkeuzelessen geen sprake is van een lesgroep, werken de onderwijskundige randvoorwaarden hier iets anders dan u gewend bent.

In stap 5 kunt u op een aantal onderwijskundige aspecten van vakkeuzelessen sturen.

 • U kunt aangeven hoe veel strafpunten er moeten worden gerekend wanneer (bijvoorbeeld) een vakkeuzeles dutl tegelijk geroosterd is met een reguliere les dutl.
 • U kunt aangeven hoe veel strafpunten er moeten worden gerekend wanneer (bijvoorbeeld) een vakkeuzeles dutl tegelijk geroosterd is met een ándere vakkeuzeles dutl.
 • Tot slot kunt u sturen op een mooie spreiding van lessen van een bepaald pakketvak over de week.


Stap 6 Groepskeuzelessen

Wanneer u roostert met groepskeuzelessen kunt u sturen op de volgorde van groepskeuzelessen en reguliere lessen.

 • U kunt aangeven hoe veel strafpunten er moeten worden gerekend wanneer groepskeuzeles eerder op de dag voorkomt dan een reguliere les.
 • U kunt aangeven hoe veel strafpunten er moeten worden gerekend wanneer een blokuur bestaat uit een mix van reguliere- en groepskeuzelessen.

Stap 7 Positielijst

Tot slot kunt u nog schoolbreed aangeven wat gewenste of minder gewenste posities zijn. Als specifieke groepen wel of niet op bepaalde uren geroosterd dienen te worden, dan stelt u dat in via <Mijn varianten>

U vult hier zelf strafpunten in:

 • negatieve strafpunten voor ongewenste posities (een = betekent -1.000.000 strafpunten)
 • positieve strafpunten voor gewenste posities


Let op met Positielijsten

Wees er alert op dat u niet bij zowel Onderwijskundig als bij Leerlingen posities blokkeert. Dit zou zorgen dat een les op deze positie meer dan een miljoen strafpunten krijg. Kies ervoor om of bij leerlingen of bij Onderwijskundig de positielijst in te vullen.


Na stap 5 bent u klaar met het instellen van de schoolstandaard. U komt terecht in het hoofdscherm waar u de schoolstandaard kunt toekennen.


Toekennen schoolstandaard

In het hoofdscherm geeft u per vak aan of u blokken of losse lessen wilt, en hoe belangrijk dit is. Wat het belang betreft heeft u de keuze uit zes gewichten: eis / zeer sterke wens / sterke wens / lichte voorkeur / onbelangrijk.

Standaard vult u de schoolstandaard per vak in. Dat betekent dat voor alle afdelingen waar dit vak gegeven wordt dezelfde instelling geldt. Als u de instelling voor een specifieke afdeling wilt aanpassen, dan kunt u op het plusje voor het vak klikken. Het scherm klapt uit en u ziet nu een aparte regel voor iedere groep waarin dit vak wordt gegeven. Als u nu in de regel van een bepaalde groep klikt, dan ziet u dat de instelling voor alle groepen van de betreffende afdeling (afdeling-vak-combinatie) wijzigt. Wilt u de instelling alleen voor een specifieke groep op een afdeling aanpassen, dan klikt u met ctrl+klik in de regel van de specifieke groep-vak-combinatie. Er komt dan een rondje om het symbool te staan: 


Als u voor elk vak een schoolstandaard heeft toegekend bent u klaar om te gaan roosteren. Wilt u nog specifiekere wensen invullen, dan kunt u dat doen met behulp van Varianten.

Vindt u dit scherm te klein? Via Opties > Zoom in en met sneltoets <i> kunt u inzoomen.

Varianten 

Wilt u afwijken van de schoolstandaard en specifieke instellingen doen, dan maakt u een variant aan. U maakt altijd een variant op basis van de schoolstandaard voor Losse lessen of Blokken. U kiest hier ook het gewicht van de voorwaarde. Hoe hoger het gewicht, des te minder alternatieven zullen worden voorgesteld.

Variant aanmaken

 1. Maak in het hoofdscherm een variant aan door op het 'plusje' onder 'Mijn varianten' te klikken:
 2. Geef een naam en een symbool (afkorting) op.

Variant verwijderen

Als u een variant heeft, kunt u die ook weer verwijderen:

 1. Klik in het hoofdscherm met de rechtermuisknop op de naam van de variant
 2. Kies voor 'Verwijder deze variant'.

Variant bewerken

Na het aanmaken van een variant komt u automatisch terecht in het scherm Mijn Varianten. Dit scherm is vanuit het hoofdscherm ook te openen via de knop .

 1. Selecteer aan de linkerkant de variant die u wilt bewerken
 2. Hier kunt u de variant bewerken op dezelfde manier als bij de standaard. Bij varianten kunt u ook het voorkeurspatroon wijzigen

Patroon toevoegen

Staat het patroon dat u wilt er niet tussen? Klik dan op de knop:

U komt in een schermpje waarbij u op het patroon kunt klikken dat u wilt gebruiken:

Strafpunten instellen

U kunt in het scherm van Mijn Varianten handmatig het gewicht van een patroon aanpassen door op de letters onder het patroon te klikken. Hoe roder de kleur, hoe minder gewenst het patroon.

Handmatig aanpassen

Onderin het scherm kunt u ook handmatig het aantal strafpunten van een patroon intypen:

In de regel boven het aantal strafpunten kunt u handmatig de patroonstructuur intypen, bijvoorbeeld '1+1 / 1' of '2 / 1'. 

Blokstartposities aangeven

Bij een Variant kunt u de startlesuren van blokken opgeven, zogenaamde blokstartposities.

 1. Open het tabje 'Blokstartposities'
 2. Klik de gewenste startlesuren van blokken aan
 3. Geef bovenaan het gewicht aan van de voorwaarde
 4. U kunt eventueel ook de standaard startposities laten invullen door te klikken op het roze blokje bovenin

Variant toekennen aan een vak of een groep

Voor elk vak en elke groep moet bepaald worden wat de onderwijskundige randvoorwaarde is die er bij hoort. Als u aan een bepaald vak een zelfgemaakte variant wilt koppelen, en niet één van de opties uit de schoolstandaard, dan werkt dat als volgt:

Klik in cel die correspondeert met het vak en met de variant die u daar aan wilt toekennen:

Een variant kunt u aan meerdere vakken en meerdere groepen koppelen.

Uitzonderingen

Als u voor slechts één specifieke afdeling-vak of groep-vak-combinatie een afwijkende situatie heeft, dan kunt u een uitzondering maken in plaats van een variant. Een uitzondering kan (in tegenstelling tot een variant) niet worden toegekend aan meerdere afdelingen of groepen. U kunt de uitzondering dus niet 'hergebruiken'.

 1. Maak in het hoofdscherm een uitzondering aan voor een afdeling-vak-combinatie door op de 'U' te klikken. De U wordt dan groen
 2. Wilt u de uitzondering alleen voor een specifieke groep-vak-combinatie maken, dan doet u dit met ctrl+klik op een reeds groen gemaakte U. Er verschijnt dan een rondje om de U heen
 3. Bewerk de uitzondering zoals u dat bij een variant doet, ook via het scherm Mijn Varianten

Prefab-blokken

Voor uitzonderingen die op groep-vak-niveau zijn ingericht is het mogelijk om prefab-blokken te maken. U kunt dan zelf instellen welke lessen in welk blok terecht komen. Dit is bijvoorbeeld handig als een 4-uursvak door twee verschillende docenten wordt gegeven. U kunt dan zelf aangeven dat het ene blok door docent x wordt gegeven en het andere blok door docent y. 

 1. Prefab-blokken kunt u maken in het scherm Mijn Varianten.
  U klikt op de knop 

 2. Selecteer in het scherm de groep waarvoor u een prefabconstructie wilt maken en klik vervolgens op het groene vinkje

  U kunt alleen een prefab-blok maken voor vakken met een blokkenwens.

 3. Er verschijnt een nieuwe scherm. Versleep de groene lessen naar het paneel 'Blokken' om de lessen in de gewenste volgorde te zetten


 4. U kunt ook via de menubalk een voorstel door de software laten maken


De strafpunten voor prefab-blokken vindt u in het Totaaloverzicht strafpunten niet terug bij de onderwijskundige randvoorwaarden, maar onder het kopje 'Prefabblok & supertelgroep'

 

Bulk kopiëren

U kunt (delen van) voorwaarden kopiëren naar andere voorwaarden via de knop 'Overzicht' in het hoofdscherm:

 1. Selecteer een deel van een voorwaarde
 2. Klik op de knop <Kopieren>
 3. Selecteer hetzelfde onderdeel bij een andere voorwaarde
 4. Klik op de knop <Plakken>


Trefwoorden

Blokstart, blokstartpositie, positie

 • No labels