Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Op dinsdag 16 april presenteren we u versie 19.04 van Zermelo Desktop en Zermelo Portal. We hebben de wijzigingen voor u verzameld op het updateblad.

Release 19.04

Releasenotes Portal

Download Desktop 

Atlas - clusteren en roosterplan

Atlas kon al plaatsen en optimaliseren, maar is met deze release uitgebreid met clusteren en het roosterplan. U kunt de mogelijkheden ook bekijken in het volgende filmpje:

Nieuwe modus Automaten

In de desktop heeft het Roosteren scherm en nieuwe modus toegevoegd gekregen: de Atlas modus.

  Atlasmodus staat aan

Waar vindt u de verschillende mogelijkheden binnen Atlas?

Plaatsen en Optimaliseren rooster

 • Het automatenscherm is bij Atlasmodus – aan veranderd in Atlas opdracht starten
 • U kunt via dit automatenscherm Plaatsing starten en Optimalisatie starten
 • Via het andere tabblad heeft u een overzicht van de plaatsings- en optimalisatie opdrachten en kunt u ze stoppen en downloaden

Clusteren

 • Open Phoenix met Atlasmodus – aan
 • U vindt hier de nieuwe mogelijkheid om een schema naar de cloud te sturen (Maak schema) en te downloaden.
 • Atlas maakt voor u het clusterschema en zal het optimaliseren. Ook de optie Maximaal klassikaal wordt hierbij meegenomen.  

Roosterplan

 • Open profiel Roosterplan of Roosterplan+ met Atlasmodus – aan
 • U vindt hier de mogelijkheden om het roosterplan door Atlas te laten plaatsen en optimaliseren. Vervolgens kunt u dit roosterplan downloaden.


Staat de modus uit:  dan ziet u geen verschil met voorheen. De automaten zijn beschikbaar, u kunt clusteren met Phoenix en het roosterplan plaatsen en optimaliseren met de automaten zoals u gewend bent.

 Handleiding:  Roosteren met Atlas

Roosterwensen overnemen in de Desktop

De roosterwensen van docenten zoals die in het portal kunnen worden geïnventariseerd kunnen vanaf deze versie gedownload worden in de desktop. In deze versie van de desktop (19.04) worden de wensen omtrent de dagen en dagdelen gedownload. In de volgende versie (19.05) zullen ook de aanvullende wensen (de voorkeurstypes) worden meegenomen.


Het overnemen van de roosterwensen uit het portal is een globale instelling van uw project. U vindt deze in het hoofdscherm van Zermelo Desktop onder Opties > Algemeen.

Wanneer u de roosterwensen uit het portal wilt overnemen, zet u deze instelling op "JA". 

Oude gegevens worden gewist

Let op: de oude docentenrandvoorwaarden met betrekking tot dagen en dagdelen, zoals die nu nog ingevuld zijn in uw roosterproject zullen bij het downloaden overschreven worden. Dit is een eenmalige en niet omkeerbare handeling. Sla voordat u dit uitvoert uw roosterbestand eerst op en maak een nieuwe versie.


Wijziging kolom Prioriteit in Portal

Per docent kan bepaald worden wat de Prioriteit is. Dit geeft u aan in het portal. Er zijn drie opties: verplicht, zeer belangrijk en belangrijk. Deze prioriteit wordt gedownload in de desktop en heeft direct consequenties voor het roosteren en wel als volgt:

Prioriteit (portal)

Vertaling (desktop)

Verplicht
 • Elke vrije dag is 1 van de voorkeursdagen
 • Minimaal 1 vrij dagdeel is een voorkeursdagdeel
Zeer belangrijk
 • Minimaal 1 vrije dag is een voorkeursdag
 • Minimaal 1 vrij dagdeel is een voorkeursdagdeel
Belangrijk
 • De voorkeursdagen en -dagdelen worden als wens gedownload, er worden geen extra eisen gesteld.

Roosterwensen downloaden naar de Desktop

De roosterwensen worden gedownload naar de desktop. In het Docenten basis scherm zijn een aantal panelen toegevoegd. Wanneer u voor het eerst gaat werken met de Roosterwensen uit het portal, kunt u de voor deze instelling belangrijke panelen oproepen door te gaan naar Panelen > Standaardpanelen.

In deze panelen ziet u onder andere of er een wijziging is in de roosterwensen in het portal, of er een akkoord is ingevoerd en welke prioriteit de roosterwens heeft gekregen. Daarnaast kunt u door het gebruik van dezelfde kleurstelling in het portal voor de voorkeuren in één oogopslag zien wat de roosterwens is van de docent.

 Handleiding:  Roosteren docenten overnemen

Update Toetsroosteren en Mondelingen bewerken

Aan het Toetsroosteren en Mondelingen bewerken is signalering toegevoegd met betrekking tot de maatwerkmodule.

De schermen die u vindt onder Toetsroosteren en Mondelingen bewerken hebben ook wat uiterlijke veranderingen ondergaan. Zo is de knoppenbalk naar boven verplaatst. Ook kunt u nu de toetslijsten uitprinten vanuit de Toetsrooster module.

Toetsroosteren

Zodra u een toets toevoegt voor een vak op een afdeling, worden de leerlingen die ook dit vak zouden moeten volgen gesignaleerd. Dit kunnen leerlingen zijn van dezelfde afdeling (leerlingen zonder toets) of van een andere afdeling (leerlingen andere afdeling).

Met de knop Maatwerkleerlingen kunt u deze leerlingen in één keer toevoegen. Voor de leerlingen die niet regulier zijn ingedeeld, wordt één aparte toetsgroep aangemaakt.

Mondelingen bewerken

Onder de menu-optie Maak standaard opzet, ziet u de maatwerkleerlingen terug, van dezelfde afdeling en van een andere afdeling.  Bij het aanmaken van de mondelingen worden ook voor deze leerlingen mondelingen aangemaakt.

 Handleiding:  Toetsroostermaker

Formatie

Ontwikkeltijd

Onder Onderwijs > Schoolstructuur > Projectinstellingen kunt u invoeren wat de Ontwikkeltijd bij volledige lestaak in klokuren is.

In het scherm Personeel > Formatie > Planning vindt u de berekende waarde terug onder Inzetbare uren.

De berekening van de ontwikkeltijd is op basis van de Sectieverdeling, het aantal lessen onder Plan. sec.


U kunt de berekende waarde voor Ontwikkeltijd handmatig aanpassen, bijvoorbeeld om ontwikkeltijd naar een andere docent over te hevelen.

Ook op de tabbladen Formatie > Uitbreiding en Formatie > Verlof Onderhoud vindt u de Ontwikkeltijd terug. U kunt hier handmatig een extra toekenning (bij uitbreiding) of correctie (bij verloven) van de Ontwikkeltijd invoeren.

Op het tabblad Formatie Totaal vindt u hier het totaalresultaat van terug (ontwikkeltijd planning + ontwikkeltijd uitbreiding - ontwikkeltijd verlof).


De docent zal de Ontwikkeltijd ook terug zien op zijn formatiekaart:

 Handleiding:  Werkdrukvermindering en ontwikkeltijd

Lessenverdeling overnemen in sectieverdeling

Nieuw in het scherm Personeel > Sectieverdeling is de mogelijkheid om de Lessenverdeling over te nemen in de Sectieverdeling. U kunt dit voor alle docenten in één keer doen, of een selectie daarvan.

In Sectieverdeling (details) is de mogelijkheid toegevoegd om het aantal uren van de Sectieverdeling bij te werken via een CSV-import. U kunt nu dus gemakkelijk het aantal uren vanuit de Sectieverdeling van het vorige schooljaar importeren.

Indicatie loonkosten per maand

Onder Personeel > Financieel vindt u een nieuw tabblad: Indicatie Loonkosten (details per maand).

U kunt tussen twee berekeningen wisselen: Werktijdfactor en Indicatie loonkosten.

Het overzicht heeft een peildatum, om op een specifieke datum de opgevraagde informatie in het overzicht op te roepen.

U kunt de berekening laten uitvoeren op basis van

 • Vaste aanstellingen
 • Tijdelijke aanstellingen
 • Uitbreidingen
 • Planningsverloven
 • Onderhoudsverloven

Het overzicht is vanuit het perspectief van de werkgever gebouwd. U ziet bij Indicatie loonkosten in perspectief verloven bijvoorbeeld alleen de eigen bijdrages van de werknemer en niet de verloven waarvoor de werknemer géén eigen bijdrage heeft.

 Handleiding:  Financieel


Salaristabellen

Vanaf deze release zijn er twee nieuwe salaristabellen toegevoegd aan de lijst. Bij Onderwijs > Schoolstructuur > Projectinstellingen kunt u voor ieder schooljaar aangeven welke tabel er gebruikt moet worden. We adviseren u deze nu  aan te passen.

 • U gebruikt dan voor schooljaar 2018-2019 → Salaristabel CAO VO 2018-2019 (middeling).
 • U gebruikt voor 2019-2020 → Salaristabel CAO VO 2018-2019 vanaf 01-06-2019.
 • Zonder nieuwe afspraken is deze laatste ook geschikt voor 2020-2021 en verder.

Deze tabellen zijn van belang voor de juiste berekening van het kapitaliseren van het persoonlijk budget verlof.