Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Op dinsdag 11 juni presenteren we u versie 19.06 van Zermelo Desktop en Zermelo Portal. We hebben de wijzigingen voor u verzameld op het updateblad.

Release 19.06

Releasenotes Portal

Download Desktop 

Exporteren naar de leerlingadministratie

Zoals u in de aankondigingsmail van 3 juni heeft kunnen lezen, zijn er een aantal veranderingen met betrekking tot de koppeling met Magister en Somtoday. Er zijn een aantal manieren waarop u uw (maatwerk) rooster in de leerlingadministratie kunt overbrengen. Hieronder kunt u lezen welke mogelijkheden er zijn.

Magister

Magister werkt hard aan een webservicekoppeling met het Zermelo Portal om het rooster over te nemen. Hun streven is om deze koppeling begin schooljaar 2019-2020 uit te brengen. Noodzakelijk is het om de structuur van Zermelo op de structuur van Magister te laten aansluiten. Indien u de douane nodig had (of conversietabellen in Magister) om het rooster te kunnen exporteren, kunt u de webservice niet werkend krijgen.

Keuzelessen en inschrijving in Zermelo

Heeft u keuzelessen in uw rooster en kiest u ervoor om de leerlingen te laten inschrijven in Zermelo, dan moet u van de nieuwe webservicekoppeling gebruik maken. Hiervoor is het noodzakelijk dat de structuur van Zermelo en de structuur van Magister overeenkomen.

Keuzelessen en inschrijving in Magister

Kiest u ervoor om leerlingen te laten inschrijven in Magister, dan gebruikt u het exporteren van (keuze)roosters vanuit de desktop. Voor deze export is het niet meer nodig om zelf losse 'Magister KWT lessen' aan te maken in uw rooster voor de leerlingen en voor de docenten. U kunt werken met de nieuwe vakkeuzelessen. De vakkeuzelessen in Zermelo lijken (in vergelijking met de groepskeuzelessen) het meest op wat er vervolgens in Magister KWT wordt aangeboden aan de leerlingen. De keuzelessen zijn aan de Magister XML (Roosters) export toegevoegd, zodat de Magister KWT Module gebruikt kan worden voor het inschrijven door leerlingen. 

Het exporteren van de keuzelessen (in de desktop bij Exporteren > Lesgroepindelingen en Roosters) gaat als volgt:

  • U geeft per vak aan wat de Magister KWT vaknaam moet zijn, voor zowel de docent als de leerlingen. U kunt kiezen om een voor- of achtervoegsel aan de huidige vakbenaming toe te voegen (bv kwt_ak of ak_kwt), of door een volledige alternatieve vaknaam in te voeren (bijvoorbeeld kwtakob). Let er wel op dat er per vaknaam maar één vertaling mogelijk is. 
  • De keuzelessen worden vervolgens opgesplitst in één of meerdere lessen voor de betrokken stamgroep(en) en één les voor de docent.
  • Voor iedere stamgroep wordt er in het exportbestand maximaal 1 les per positie (bv. maandag het 3e uur) weggeschreven.
  • Het .xml bestand (met lessen en KWT lessen) importeert u in Magister.

Rooster zonder keuzelessen

Heeft u géén keuzelessen in uw rooster? Dan kunt u zowel de webservice-koppeling gebruiken (mits de structuur van Zermelo aansluit op die van Magister) als de oude manier van het exporteren van bestanden (eventueel met douane).

 Handleiding: Roosters naar Magister (desktop)


Somtoday

Er bestaat al ruim een jaar een webservicekoppeling voor het overbrengen van (individuele) roosters van Zermelo naar Somtoday.

Keuzelessen en inschrijving in Zermelo

Als u de leerlingen laat inschrijven in Zermelo, dan worden individuele leerlingroosters via de bestaande webservicekoppeling op dit moment al correct overgenomen in Somtoday. U richt Somtoday in met behulp van de nieuwe exportbestanden (Lesgroepen, Stamklassen en Lesgroepindelingen) uit het portal. U richt de douane in de desktop niet in. De bestanden zijn van het formaat .csv en kunnen in uw Somtoday omgeving worden geïmporteerd bij Beheer > Import & Export.

Keuzelessen en inschrijving in Somtoday

Vanaf 1 augustus wordt het ook mogelijk om de KWT module van Somtoday te gebruiken voor de inschrijving door leerlingen. Dit zal in eerste instantie alleen werken via de nieuwe bestandsexport van het rooster uit het portal, niet via de automatische webservice koppeling. Somtoday zal hier in het najaar van 2019 een update voor inplannen. U vindt deze nieuwe roosterexport onder menu Koppelingen > Exports.

U richt Somtoday in met behulp van de nieuwe exportbestanden (Lesgroepen, Stamklassen en Lesgroepindelingen) uit het portal. U richt de douane in de desktop niet in. 

In het najaar zou u over kunnen stappen op de webservicekoppeling (afhankelijk van de release van Somtoday).

Exporteren rooster via Douane (desktop)

De roosterexport via de douane is niet aangepast. Wanneer u de douane nodig heeft om de structuur van Zermelo aan te sluiten op de structuur van Somtoday, dan kunt u gebruik blijven maken van de bestaande roosterexport via de douane. Maatwerk wordt echter niet geëxporteerd.

 Handleiding: Koppeling met Somtoday

Zermelo inschrijfmodule

De Zermelo Inschrijfmodule zal in augustus beschikbaar worden gemaakt, zodat u deze voor schooljaar 2019-2020 kunt gaan gebruiken. De inschrijfmodule zal bestaan uit een door de school in te richten inschrijfprocedure, waarmee u het het proces rondom het inschrijven van leerlingen soepel kunt laten verlopen. U leest meer over deze inschrijfmodule en de daarbij behorende nieuwe Zermelo app in de Roostermakers van juni. U vindt de digitale Roostermakers hier.

Groepsdeelname bij Zelfstudie nu instelbaar

In februari hebben we met de maatwerkmodule de betrokkenheid "Zelfstudie" geïntroduceerd. Leerlingen met een vak in het vakkenpakket met deze betrokkenheid kregen standaard minimale participatie van 0 en de maximale participatie van 1, met 10 strafpunten als de indeling niet gelukt.

We hebben in de 19.06 versie een keuze toegevoegd. U kunt er nu ook voor kiezen om de leerlingen standaard níet te laten indelen in een groep. Leerlingen worden dan standaard niet ingedeeld in een groep, dus niet meegeclusterd en u krijgt er ook geen strafpunten voor. Aanmelding voor een lesgroep is wel mogelijk. De lessen zullen dan optioneel in het rooster van de leerling worden aangeboden.

U vindt deze instelling in de desktop in het scherm Leerlingen > Vakkenpakket > Instellingen.

Nadat u uw keuze gemaakt heeft, klikt u op <Pakketten> om de nieuwe instelling door te voeren.

Phoenix en de roosterindeelautomaten zullen bij instelling <indeling gewenst> (participatie 0,1) altijd zoveel mogelijk leerlingen toch proberen in te delen. Als deze indeling niet noodzakelijk is, is het voor het clusterschema en uiteindelijke roosterresultaat beter om deze in te stellen op <alleen aanmelding gewenst> (participatie 0,0).

 Handleiding: Vakkenpakket synchroniseren

Controles bij downloaden Atlas opdrachten

Tussen het sturen van het roosterbestand naar Atlas en het downloaden van deze opdracht kunnen een aantal zaken in uw lokale roosterbestand dusdanig zijn veranderd, dat er problemen ontstaan. Vanaf versie 19.06 wordt u hier duidelijker op gewezen.  Op de handleiding is een pagina met aandachtspunten toegevoegd waarin we dieper ingaan op de handelingen in de desktop en mogelijke gevolgen bij het downloaden van een lopende opdracht. 

 Handleiding:  Aandachtspunten bij het downloaden van een Atlasopdracht