Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Op dinsdag 15 oktober presenteren we u versie 19.10 van Zermelo Desktop en Zermelo Portal. We hebben de wijzigingen voor u verzameld op het updateblad.


Voortzetten inschrijvingen op basis van bronweek

De maatwerkcoördinator heeft in het portal nu de mogelijkheid om de inschrijvingen van leerlingen (en de eventueel aan- en afmeldingen van roostermaker, mentor en maatwerkcoördinator) te kopiëren. U doet dit op basis van een bronweek.

U vindt deze opties terug in het portal onder Leerlingen > Afspraakdeelname > Weekoverzicht. De opties zijn beschikbaar zodra u een leerling of leerlingen heeft geselecteerd waarvoor u de inschrijvingen wilt overnemen.


U kunt de inschrijvingen van leerlingen van Vorige week overnemen (bijvoorbeeld om bij bepaalde leerlingen het aantal inschrijvingen aan te vullen tot het gewenste niveau)

 • Selecteer op de afdeling de leerling (of leerlingen) waarvoor u de inschrijvingen wilt overnemen
 • Kies de bronweek
 • Klik op de knop <Vorige week overnemen>
 • Doorloop het stappenplan

U kunt ook Inschrijvingen voortzetten (bijvoorbeeld om de inschrijving van modules in een aantal weken te laten doorlopen)

 • Selecteer op de afdeling de leerlingen waarvoor u de inschrijvingen wilt voortzetten
 • Kies de doelweek of doelweken
 • Doorloop de overige stappen


Tijdens de stappen wordt u gewezen op eventuele conflicten bij reeds bestaande inschrijvingen. Conflicten worden niet doorgevoerd: een leerling kan niet twee inschrijvingen op eenzelfde moment krijgen.

U kunt op dit moment de inschrijvingen voortzetten per leerling of voor een selectie van leerlingen op één afdeling voor een volledige week. Het is niet mogelijk om dit in één keer voor de hele school te doen. Daarnaast is het niet mogelijk om per vak of per dag inschrijvingen te kopiëren.

U kunt de mogelijkheden ook bekijken in de volgende twee filmpjes:

 

Verbeteringen inschrijfmodule

Er zijn een aantal kleine verbeteringen doorgevoerd in de schermen Leerlingen > Afspraakdeelnames en Roosters > Afspraken waardoor het inschrijfproces wat soepeler kan verlopen.

Roosters > Afspraken

 • De informatie "afdeling.vak" werd nog niet weergegeven bij vakkeuzelessen. Dit is niet alleen toegevoegd bij Roosters > Afspraken, maar ook bij Home > Mijn lessen.
 • Het loepje dat doorverwijst naar de afspraakdeelnames was bij de vakkeuzelessen onterecht uitgegrijsd voor de Maatwerkcoördinator, dat is nu hersteld. Tip: u kunt dit loepje gebruiken om in één keer alle inschrijvingen voor een bepaalde les te regelen.
 • De maatwerkcoördinator kan nu de capaciteit van (keuze)lessen in bulk wijzigen.
 • Ook kan de maatwerkcoördinator nu het onderwerp van afspraken bewerken. De docent van de afspraak is dus niet meer de enige die dit veld bewerken.


Tip

Bij Roosters > Afspraken kunt u filteren op keuzelessen door te klikken in het vakje boven 'K'. Als u op het loepje klinkt bij een bepaalde les, dan gaat u naar Leerlingen > Afspraakdeelname > Deelname (details), waar u automatisch alle leerlingen in beeld krijgt die mogelijk deelnemen aan deze les.


Leerlingen > Afspraakdeelnames

 • Aan de tabbladen Weekoverzicht en Deelname (details) in Afspraakdeelnames is voor vakkeuzelessen ook "afdeling.vak" toegevoegd aan de weergave.
 • Aan dezelfde tabbladen is een kolom toegevoegd die weergeeft of een les uitvalt. Deze is zichtbaar voor de roostermaker, de mentor en de maatwerkcoördinator. Ook is dit zichtbaar bij het invullen van een individueel leerlingrooster via Weekoverzicht.
 • Indien een keuzeles uitvalt, dan kan zowel de leerling als de mentor nu een nieuwe keuze maken (mits er in de inschrijfprocedure een ronde is die open staat).

Update dagroosteren

De Dagroostermodule heeft een aantal kleine verbeteringen ondergaan.

In te stellen Lesuitvaldrempel %

In de activiteitenplanner kunt u nu aangeven welk percentage leerlingen afwezig moet zijn voordat een les standaard niet doorgaat.  Standaard staat dit percentage op 50%, maar u kunt dit nu aanpassen aan uw schoolbeleid.


 • Indien de meeste lessen standaard doorgaan vult u een hoog percentage in (bijvoorbeeld 75 %). Pas als er meer dan 75% van de leerlingen afwezig wordt gemeld word de les standaard op "uitval" gezet.
 • Indien de meeste lessen standaard niet doorgaan vult u een laag percentage in (bijvoorbeeld 10%). Zodra er meer dan 10% van de leerlingen afwezig is bij een les, wordt de les op uitval gezet.  U krijgt nog altijd de mogelijkheid om dit aan te passen.

Accepteren Lokaalbotsingen

U kunt nu in de Dagroostermodule Lokaalbotsingen accepteren. U selecteert beide botsende lessen in de gebiedsmodus en toetst Shift-L. De lokaalbotsing komt nu niet meer als "probleem" naar voren wanneer u met optie <M> de klasroosters met problemen oproept.

Toetsen kunnen worden voorzien van een tijdrastervariant

Indien uw school meerdere tijdrastervarianten heeft, of gebruik maakt van aparte tijdrastervarianten voor de toetsperiodes, dan werden deze toetsperiodes niet altijd correct afgehandeld in de dagroostermodule. U heeft nu in Toetsroosteren de mogelijkheid om de tijdrastervariant van een toets aan te passen. Hierdoor worden geen onnodige botsingen meer getoond in de Dagroostermodule.

Snelheidsverbetering

Er zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd die ervoor zorgen dat ook bestanden met veel gekoppelde vakkeuzelessen sneller wijzigingen kunnen doorvoeren in de Dagroostermodule.

Ouderavond: Export voor maatwerkleerlingen

Maatwerkleerlingen die alleen aangemeld zijn voor een lesgroep worden bij het genereren van gespreksmogelijkheden in de Ouderavondcliënt op dit moment niet meegenomen. U kunt nu met een simpele export uit Zermelo Desktop voor deze leerlingen toch gespreksmogelijkheden met de juiste docenten genereren voor uw ouderavond.

U vindt de export in Zermelo Desktop onder Exporteren > Keuzepakket > Ouderavond.

De import van dit bestand gebeurt in de Ouderavondcliënt > Gespreksmogelijkheden > Mogelijkheden > Aanbieden via bestand. De import is aanvullend.


Wijzigingen in roosterwensen toegevoegd aan Gegevenscontrole

De gegevenscontrole in de desktop is uitgebreid met een regel over de wijzigingen die er mogelijk zijn in de roosterwensen.  U kunt op de regel klikken om direct naar het Docenten basisscherm te gaan.

Algemene opties

In de desktop bij Opties > Algemeen kunt u aangeven of u roosterwensen wel of niet over wilt nemen. Wanneer u deze op NEE heeft staan, ziet u nu toch de regel met mogelijke wijzigingen.  Dat is mogelijk verwarrend. In een volgende release zal dit worden aangepast. 

Als u de optie op JA heeft staan, betekent het dat u via de knop <Roosterwensen> de wijzigingen kunt overnemen. Eventueel aangepaste beschikbare dagen/dagdelen in de desktop worden dan dus overschreven met die van het portal!!