Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Op woensdag 7 maart presenteren we u de nieuwe versie 1.19 van Zermelo Portal.

Alle wijzigingen hebben we voor u verzameld op dit updateblad.

Lees ook: Update Desktop 3.12

Alle wijzigingen en nieuwe mogelijkheden voor de desktop vindt u op: Update Desktop 3.12.

Voor formatieklanten

Werkt u met de formatiemodule? Lees ook: Migratie Portal 1.19 Formatie (7 maart 2018)

Wilt u 2FA gaan gebruiken?  Ga naar onze 2FA handleiding.

Twee Factor Authenticatie (2FA)

Iedere gebruiker die met een wachtwoord inlogt krijgt de mogelijkheid om bij zichzelf Twee Factor Authenticatie (2FA) in te schakelen. Wanneer de gebruiker dit voor zichzelf heeft ingeschakeld, zal er bij iedere login in het portal een extra code ingevoerd moeten worden. Dit is vooral belangrijk wanneer de gebruiker in het portal toegang heeft tot gevoelige persoonsinformatie, zoals formatiebeheerders. 

Vanaf versie 1.19 krijgen de Applicatiebeheerders (admins) direct het verzoek 2FA voor zichzelf in te schakelen. In het gebruikersoverzicht kan de applicatiebeheerder vervolgens zien welke gebruikers 2FA voor zichzelf hebben ingesteld. Daarnaast kan de applicatiebeheerder via het nieuwe onderdeel Beveiligingsbeleid (Beheer > Gebruikers) gebruikers met een bepaalde schoolfunctie verplichten 2FA in te stellen. Voor meer informatie, zie onze handleiding:  Twee-factor-authenticatie (2FA)

Procesbewaking en Overgangsmatrix

Met deze portal release maken wij ook de eerste online overzichten voor u beschikbaar. Gebruikers met de schoolfunctie roostermaker en/of formatiebeheerder hebben direct toegang tot deze schermen. In het onderdeel Procesbewaking kunt de aanlevering van de prognoses en pakketkeuzes in de gaten houden. U ziet bijvoorbeeld in het prognose overzicht voor hoeveel leerlingen er al een definitieve overgang is, en het aantal leerlingen waarbij de overgang nog niet geheeld duidelijk is. In het overzicht voor pakketkeuzes kunt u per afdeling zien wie er verantwoordelijk is voor het invoeren van de pakketkeuzes (de leerling of de decaan) en hoeveel keuzes er daadwerkelijk zijn gevuld. 

In de Overgangsmatrix (Management > Overgangsmatrix) ziet u een samenvatting van alle overgangen van een schooljaar naar het volgende schooljaar. Mochten er meerdere scholen in uw portal zitten, dan kunt u dus een totaalovergang bekijken van alle leerlingen en precies zien waar deze leerlingen volgend jaar naartoe gaan:

Geplande Groepen update

Er zijn een aantal nieuwe onderdelen aan Geplande Groepen (Onderwijs) toegevoegd. Zo is er nu een nieuwe rekenmethode voor de leerlingtelling, waarbij het verwacht aantal leerlingen voor een keuzevak gebaseerd wordt op het actueel aantal leerlingen, aangevuld met een afdelingspercentage percentage voor iedere leerlingen die op de afdeling nog geen keuze heeft gemaakt. Hiermee combineren we de rekenmethode Actueel en Afdelingspercentage, die u overigens ook afzonderlijk nog kunt gebruiken. Op basis van het verwacht aantal leerlingen ziet u in de nieuwe marge kolom vervolgens hoeveel leerlingen u verwijderd bent van een nieuwe lesgroep, of dat er eventueel met een lesgroep minder gewerkt kan worden. 

De weergave van het scherm Geplande Groepen is tevens aangepast. Zo ziet u nu bijvoorbeeld in de tooltip een verantwoording voor het verwacht aantal leerlingen, kleurt de kolom Grp.plan mee met de status (teveel of te weinig groepen), en zijn alle kolommen die betrekking hebben op de lesvraag nu gegroepeerd: 

Verbeterde invoer van Uitbreidingen

De invoer van uitbreidingen (Personeel > Aanstellingen> Uitbreidingen) voor het vervangen van lessen en/of taken is sterk verbeterd. Zo kunt u nu bij iedere uitbreiding aangeven of deze wel of niet in aanmerking komt voor een aanvulling van de ast en desk. Vervolgens bepaalt het Portal zelf voor u de benodigde uitbreiding in klokuren voor ast en desk o.b.v. twee nieuwe opslagfactoren bij Projectinstellingen (Onderwijs > Schoolstructuur). Nieuw is de mogelijkheid dat u kunt aangeven of er ook extra persoonlijk budgeturen berekend moeten worden. 

De optie WTF op basis van inzet is aangepast, zodat u ook een uitbreiding kunt opgeven op basis van het benodigde aantal uren voor de te vervangen lessen en taken. In de tooltip bij Inzet ziet u precies hoe de berekening tot stand is gekomen: 

Vorige versie (1.18)


Verbeterde invoer van Verloven

Vergelijkbaar met de uitbreidingen is ook het invoeren van verloven (Personeel > Aanstellingen > Verloven) sterk verbeterd. De invoer is nu grotendeels parallel aan de invoer van Uitbreidingen. Zo kunt u nu ook de werktijdfactor berekenen van een verlof, en het is mogelijk automatisch een eventuele reductie van algemene schooltaken en deskundigheidsbevordering te realiseren. Via het verloftype (Beheer > Portal-inrichting) kunt u aangeven of een bepaald soort verlof ook reductie van het persoonlijk budget oplevert. 


Vorige versie (1.18)


Verloven verwerken bij Planning of Onderhoud

Een andere belangrijke verbetering is dat u nauwkeuriger kunt aansturen hoe een verlof verwerkt moet worden op de jaartaak. U kunt nu bij een verlof aangeven of u deze wilt verrekenen bij formatie onderhoud of planning, ongeacht de duur van het verlof. Hiermee komt het concept jaarverlof te vervallen. Dit stelt u als gebruiker in staat tijdens de planning al rekening te houden met een langdurige afwezigheid van een docent, terwijl hij/zij niet het gehele jaar afwezig is. 

Voorbeeld: stel u heeft een fulltime docent die vanaf 1 september voor 0,2 fte ouderschapsverlof wil opnemen voor de rest van het jaar, wat neerkomt op 304 klokuur. Omdat het verlof niet het gehele schooljaar duurde, kwam deze in de huidige situatie bij deeltijdverloven te staan. Hierdoor had u een positief saldo bij Planning en een negatief saldo bij Onderhoud. Dit kwam bij het totaalsaldo wel weer goed, maar het was niet overzichtelijk. In de nieuwe situatie kunt u ervoor kiezen dit grote verlof tóch te verrekenen bij de planning: 

Huidige situatieNieuwe situatie

Incidentele vervangingen en vervangquotum

In het nieuwe scherm incidentele vervangingen (Personeel > Lessenverdeling) ziet u nu alle afspraken waarbij de docent is ingezet als vervanger. Dit zijn de vervangingen zoals in de dagroostermodule worden gepubliceerd naar het portal. De formatiebeheerder kan in het portal achteraf eventueel nog bepalen of de vervanging ook formatief meegeteld moet worden en kan zelfs het betreffende rooster van die week bekijken. In de formatie module is het mogelijk een vervangquotum te berekenen o.b.v. de aanstelling. In het scherm Meerwerk (Personeel > Formatie) ziet u per docent het vervangquotum, het aantal keer dat een docent is ingezet als incidentele vervanger en het saldo:

Wanneer een docent meer is ingezet dan zijn vervangquotum, dan is het mogelijk hier eventueel een toeslag vergoeding in klokuren voor te berekenen. Deze wordt bij Uitbreidingen (Personeel > Formatie) meegenomen bij de inzet lessen als vervanger

Persoonlijk Budget update

De persoonlijk budget module heeft een grote update gekregen:

Zoals eerder genoemd worden uitbreidingen en verloven nu optioneel meegenomen bij het berekenen van het recht. 

Vanaf deze release (1.19) is het mogelijk eventueel meerdere toepassingen voor het basisbudget te kiezen. Hiermee kunt u individuele afspraken met docenten administreren, bijvoorbeeld wanneer door een uitbreiding een docent een aantal klokuur meer recht heeft gekregen. Voor zowel het basis budgetverlof als het aanvullend budgetverlof wordt nu automatisch een spaarsaldo bepaald t.o.v. voorgaande jaren. Het spaarsaldo van het basisbudget verlof houdt tevens rekening met spaartegoed van vier jaar geleden, waarbij de waarde o.b.v. het uurloon wordt gefixeerd.

De opname van het verlof is nu onafhankelijk van de toepassing van het basisbudget. Het aanvullend budgetverlof is vanaf nu ook direct verwerkt in de persoonlijk budget module, waardoor u niet meer apart naar Verloven (Personeel > Aanstellingen) hoeft te gaan. 

Formatie voor Teamleiders

De schoolfunctie teamleiders hadden al inzicht in individuele formatiekaarten van hun teamleden, maar vanaf deze release hebben de teamleiders ook (alleen lezen) zicht op de formatie pagina's Planning, Uitbreiding, Verlof Onderhoud en Totaal: 

Hierdoor heeft de teamleider in een oogopslag zicht op de huidige formatiestatus van zijn teamleden, ter ondersteuning van zelfsturende teams. Bijkomend voordeel is dat teamleiders ook nu in een keer de formatiekaarten voor hun team kunnen afdrukken. Via het snel browsen kan hij/zij alsnog naar de individuele formatiekaarten navigeren voor meer details. 

Aanpassing layout Personeel > Formatie

Op iedere pagina bij bij Personeel > Formatie wordt nu ook het totaal in fte weergegeven. Zo ziet u bij Uitbreidingen en Verlof Onderhoud de totale omvang van de uitbreidingen en verlof op jaarbasis weergegeven. Op de pagina Formatie > Totaal ziet u nu hoeveel fte u heeft uitgegeven in de Planning (incl. langdurige verloven), Uitbreidingen en Verloven. Daarnaast wordt op iedere pagina nu ook de hoofdvestiging en het team weergegeven. Hierdoor kun je eenvoudig sorteren, groeperen of filteren o.b.v een van deze eigenschappen. Ook handig voor het afdrukken van alle formatiekaarten van bijvoorbeeld één vestiging. Bovendien ziet u per medewerker de totale fte op jaarbasis:


Nieuwe scherm: Salaris 

Bij Personeel > Overzicht vind u het nieuwe scherm Salaris. Hier is het mogelijk om per medewerker (contract) aan te geven welke salarisschaal en trede de docent heeft. Ieder project kan voorzien worden van een salaristabel, waarvan de VO CAO tabellen standaard door Zermelo geleverd wordt. Op basis van de geldende salaristabel wordt er een maandsalaris en een uurloon berekend. In versie 1.19 worden deze gegevens alleen nog gebruikt voor de waardebepaling van het gespaarde persoonlijk budgetverlof.