Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Op dinsdag 22 mei presenteren we u de nieuwe versie 1.20 van Zermelo Portal.

Alle wijzigingen hebben we voor u verzameld op dit updateblad.

Exporteren pakketkeuzes Magister en Somtoday

Het exporteren van de keuzepakketten voor Magister of Somtoday verloopt vanaf deze versie ook via het portal. Via het menu Koppelingen > Export kunt u een bestand met de keuzepakketten voor een bepaalde week exporteren. 

Gebruikt u in het leerlingadministratiesysteem (LAS) een andere code (label) dan in Zermelo, dan kunt u deze bij Beheer > Portal-inrichting > Keuzes in de tabel bij Pakketdelen invullen. 

Handleiding: Pakketkeuzes naar Somtoday

Handleiding: Pakketkeuzes naar Magister (portal)

Exporteren plaatsingen voor Somtoday

Vanaf deze versie is het mogelijk om de plaatsingen voor Somtoday te exporteren vanuit het portal. Om dit te kunnen doen richt u portalbreed Leerpaden in. Een leerpad is een combinatie van een Opleiding, een Profiel en een Jaarlaag binnen een vestiging. U geeft bij het inrichten van de leerpaden aan wat de officiële elementcode is en welke code er voor de administratie wordt weggeschreven. U richt leerpaden in bij Beheer > Portalinrichting > Leerpaden. 

Er is ook een import van leerpaden mogelijk op basis van een (bewerkte) export uit Somtoday.


In het scherm Leerlingen > Overzicht > Afdelingsdeelnames kunt u leerlingen selecteren en met de knop <Bereken leerpaden> de suggestie van het portal vragen.
Elke leerling met een Leerpad krijgt in het scherm met de Afdelingsdeelnames de status 'OK'

Voor de leerlingen met een leerpad kunt u het exportbestand maken voor de plaatsingen in Somtoday. Ga in het portal naar Koppelingen > Exports en kies onder het logo van Somtoday voor <Plaatsingen>.

Handleiding: Werken met leerpaden

Handleiding: Plaatsingen naar Somtoday


Importeren en Synchroniseren Gebruikers uit Somtoday (beta)

Het Zermelo Portal kan automatisch een aantal gegevens importeren uit Somtoday. Het gaat om de gegevens van leerlingen, ouders en docenten. Als u deze koppeling instelt worden elke nacht de gegevens ingelezen uit Somtoday, en u kunt in het logboek zien wat de wijzigingen waren.
Let op dat we er hierbij vanuit gaan dat Somtoday leidend is wat betreft nieuwe leerlingen, docenten en ouders en wat betreft namen, e-mailadressen en plaatsingen van bestaande gebruikers.

Handleiding: Leerlingen, docenten en ouders uit Somtoday

Twee Factor Authenticatie (2FA) met Hardware Token

Sinds de release van 1.19 van het Zermelo Portal is het mogelijk om uw account te beveiligen met een twee-factor-authenticatie via een app op uw telefoon. Er zijn gebruikers die geen smartphone hebben of hun persoonlijke smartphone niet willen gebruiken voor schoolzaken, terwijl er voor andere programma's binnen de school gebruik wordt gemaakt van een hardware token. Om deze gebruikers tegemoet te komen, is het vanaf nu in het Zermelo Portal ook mogelijk om met een hardware token de twee-factor-authenticatie aan te zetten. 

Handleiding: Twee-factor-authenticatie (2FA)


Bestandsopslag (beta)

Op verschillende momenten deelt u bestanden met Zermelo. Dit kan bijvoorbeeld zijn als Zermelo uw school helpt bij het maken van het daadwerkelijke rooster of als er andere trajecten lopen. In het verleden gingen deze bestanden vaak over de mail, of werden deze opgeslagen in Google Drive. Voor het overzicht, en de veiligheid is er nu een apart systeem om bestanden met Zermelo te delen.

U kunt de omgeving via het Zermelo Portal activeren en benaderen. In eerste instantie gebruiken we deze omgeving alleen voor Zermelo medewerkers die samen met klanten een traject doorlopen. Bestanden voor helpdeskvragen kunt u nog gewoon mailen naar helpdesk@zermelo.nl.

image2018-4-25_12-28-39.png

Handleiding: Bestanden delen met Zermelo


Update scherm Lessenverdeling 

Het scherm Lessenverdeling heeft een update gekregen. Standaard staan er minder velden in beeld zodat u meer ruimte op het scherm heeft om docenten toe te wijzen. De kolom 'Doc. plan' toont de afkorting van de docent die is toegekend en de kleur toont de status van de lessenverdeling. U kunt hier op sorteren door op de kolomkop te klikken. In de kolom van de lesvraag toont de tooltip de lessentabel per tijdvak.


En-en voorwaarde bij "Wanneer tonen?" in het keuzeformulier

Een nieuwe toevoeging aan de voorwaarden die u kunt gebruiken bij "Wanneer tonen?' in de opbouw van uw keuzeformulier is de en-en voorwaarde.
Zo kunt u een voorwaarde maken die op de combinátie van twee of meer keuzes controleert of een leerling een stap in het keuzeformulier te zien krijgt.

U kunt deze voorwaarde ook in de ontkennende wijze gebruiken, zoals in onderstaand voorbeeld. Het tot dan toe gekozen pakket wordt bij de en-en voorwaarde apart getest op alle keuzes die in de voorwaarde voorkomen. De stap wordt alleen getoond als het pakket er voor élke keuze aan voldoet. In het voorbeeld betekent dit dat de stap niet getoond wordt als de leerling hiervoor reeds ak, biol of beide heeft gekozen.

Andere aanpassingen

  • De mentor kan pakketkeuzes bekijken van zijn mentorleerlingen via het scherm Leerlingen > Prognoses > Prognoses (details)
  • 'Stamklas oud' staat standaard in beeld in het scherm Leerlingen > Pakketkeuze > Keuzepakketten voor schooljaren in de toekomst
  • Teamleiders kunnen in het scherm Leerlingen > Roostergroepindelingen het totaal aantal verwachte leerlingen voor hun afdeling bekijken. 
  • De pagina Gebruikers heeft een overzichtelijkere lay-out gekregen. Standaard zijn er meer kolommen verborgen, u kunt ze eventueel zelf met de rechtermuisknop in beeld zetten. En het scherm heeft nu schrijfbeveiliging
  • Importvelden zijn waar mogelijk niet meer hoofdlettergevoelig.
  • Verplichte importvelden worden nu bij het koppelen vetgedrukt weergegeven en staan bovenaan de lijst.
  • No labels