Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Op dinsdag 26 juni presenteren we u de nieuwe versie 1.21 van het Zermelo Portal. Hierin is één aanpassing gedaan aan Formatie die speciaal voor u van belang is. In uw project voor schooljaar 2017-2018 heeft u een of meerdere contracten waarbij de waarde Beschikbaar voor Les/Taak bij Formatie > Uitbreidingen en de waarde Afwezig Les/Taak bij Formatie > Verlof Onderhoud na deze wijziging zou kunnen veranderen. Wij verzoeken u daarom om onderstaande met aandacht te lezen en het voorbeeld goed te bekijken.

Wat is er veranderd?

In de schermen onder Personeel > Aanstellingen kunt u per individuele uitbreiding en per individueel verlof handmatig het aantal klokuren dicteren dat meer/minder toegekend wordt voor lessen en taken. In de schermen onder Personeel > Formatie kunt u bij een werknemer handmatig aangeven hoeveel klokuren meer (Uitbreidingen) of minder (Verlof Onderhoud) deze in totaal voor Algemene Schooltaken (AST) of Deskundigheidsbevordering (DESK) krijgt.

Wij passen de berekening nu zodanig aan, dat de handmatige klokuren voor lessen en taken die vanuit Personeel > Aanstellingen komen vanaf nu voorrang krijgen boven de berekende waarde vanuit het totale klokurenbudget, zoals zichtbaar onder Personeel > Formatie.

Dit heeft dus gevolgen voor docenten waarvoor u bij Aanstellingen handmatig uren voor lessen en taken hebt opgegeven én bij Formatie handmatige uren voor AST / DESK. Laten we de verloven als voorbeeld nemen. Het aantal uren Afwezig voor lessen en taken bij Verlof Onderhoud was voorheen gelijk aan (Totaal - AST - DESK) uit ditzelfde scherm, maar wordt vanaf nu gelijk aan de optelsom van de uren Afwezig voor lessen en taken van alle onderhoudsverloven bij Verloven.

De reden voor de wijziging is dat deze u in staat stelt om de volgende zaken flexibeler te kunnen specificeren:

  • het totale klokurenbudget (en de nominale werktijdfactor) voor een uitbreiding of verlof,
  • de hoeveelheid AST en DESK die hiermee gemoeid is,
  • het effect op de klokuren voor lessen en taken.

U krijgt een signalering voor contracten waarvoor de twee bovengenoemde berekeningen voor het aantal klokuren lessen en taken verschillend uitpakken. Dit ziet u aan de roze celkleur in de kolommen Totaal (klu) en Besch. Les/Taak respectievelijk Afwezig Les/Taak in de verschillende schermen. Merk op: deze roze celkleur gebruikten we ook al voor een discrepantie tussen het totale klokurenbudget en de inzet van uitbreidingen en onderhoudsverloven.

Advies Om te signaleren of er bij u een verandering optreedt, raden we u het volgende aan. Maak deze week voor de zekerheid een CSV-export van de schermen Personeel > Formatie > Uitbreidingen en Personeel > Formatie > Verlof Onderhoud. U kunt dan na de update de docenten langslopen die zowel een uitbreiding of verlof met handmatig gespecificeerde uren voor lessen en taken hebben, als een handmatig aantal uren voor AST / DESK op voornoemde schermen. Indien u een verschil tegenkomt, kunt u verschillende dingen doen. Wij denken dat de nieuwe waardes het formatieplaatje correcter weergeven dan voorheen. Indien u dit met ons eens bent, dan hoeft u niks te doen. Mocht u echter de klokuren voor lessen en taken terug willen krijgen op de oude waarde, dan kunt u de volgende oplossing toepassen.

Oplossing Als de totale vermeerdering/vermindering in klokuren voor lessen en taken voor een docent verandert door onze wijziging, en u wilt deze op dezelfde waarde terugbrengen als hiervoor, dan kunt u de handmatig opgegeven uren voor lessen en taken van de uitbreiding / het verlof bij Personeel > Aanstellingen aanpassen. Door daarna de werktijdfactor te laten berekenen vanuit de inzet, brengt u het formatieplaatje voor de docent weer op orde. Het is eventueel mogelijk om daarna het totaal aantal klokuren AST/DESK handmatig te specificeren. U zult dan nog steeds verschil zien tussen (Totaal - AST - DESK) en de totale klokuren voor lessen en taken onder Personeel > Formatie.


Voorbeeld

We werken de wijziging uit aan de hand van een voorbeeld. Stel u heeft via Personeel > Aanstellingen > Verloven bij een docent een onderhoudsverlof ingevuld met een totale Omvang (klu) van 100 klokuur. 


Verlof met handmatig opgegeven afwezigheid

U ziet hier een verlof van 100 klokuur. Daarbij is handmatig opgegeven dat de afwezigheid voor AST en DESK ieder 5 klokuur moet zijn. Er is ook handmatig opgegeven dat de reductie voor lessen en taken 90 klokuur moet zijn.


Op de pagina Personeel > Formatie > Verlof Onderhoud worden vervolgens alle verloven bij elkaar opgeteld. Daarbij ziet u niet alleen de totale omvang van alle verloven, maar ook de totale afwezigheid van AST, DESK en lessen en taken. Op dit hoogste niveau is het echter mogelijk om eveneens de totale afwezigheid voor AST en/of DESK te dicteren, waardoor onderliggende verloven worden overschreven. 

Dat kan in de huidige versie onbedoeld een vreemde consequentie krijgen voor de geplande afwezigheid voor lessen en taken: 

Berekening Verlof Onderhoud, huidige portal (1.20)

De afwezigheid voor lessen en taken wordt berekend door te totale omvang in klokuren te nemen, en daar de afwezigheid van AST en DESK vanaf te halen. Hoewel er in dit geval handmatig is opgegeven dat het verlof een afwezigheid van 90 klokuur voor lessen en taken moet opleveren, wordt dit door de totaalberekening volledig genegeerd en komt dit uit op 95 klokuur.


Vanaf de release van 26 juni gaan we deze berekening aanpassen, zodat uw opgegeven afwezigheid voor lessen en taken op orde blijft:

Berekening Verlof Onderhoud, vanaf 26 juni (1.21)

Vanaf versie 1.21 passen wij de berekening nu zodanig aan, dat de handmatige klokuren voor afwezigheid lessen en taken vanuit de verloven voorrang krijgen boven de berekende waarde uit het totaaloverzicht Verlof Onderhoud. Hierdoor is de afwezigheid voor lessen en taken gelijk aan het aantal gedicteerde uren vanuit het verlof, namelijk 90 klokuur.

Consequentie is wel dat u een verschil heeft tussen de totale verlofomvang (100 klokuur) en opgetelde afwezigheid voor lessen en taken, AST, en DESK (95 klokuur). Niet geheel onlogisch, omdat de totale afwezigheid voor AST handmatig met 5 uur wordt verlaagd. Middels de paarse kleur wordt dit verschil aangegeven.

  • No labels