Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

De portalupdate van 1.9.0 brengt een aantal nieuwe mogelijkheden en wijzigingen met zich mee in de module Formatie. We laten u graag zien welke dit zijn.

Online Formatiekaart

De online formatiekaarten zijn vanaf nu beschikbaar. De formatiekaarten geven per docent, per schooljaar het totaaloverzicht van de formatieplanning en wijzigingen gedurende het schooljaar. Elke formatiekaart begint met een tabel met het totaaloverzicht en daaronder de specificatie per genoemd onderdeel.

De formatiekaarten zijn als aparte optie toegevoegd, naast de bestaande dossiers:

De formatiekaarten zijn op dit moment in te zien door formatiebeheerders en teamleiders. Het is in de toekomst de bedoeling dat docenten de eigen formatiekaart kunnen bekijken. 

Snelnavigatie naar formatiekaart

U kunt direct navigeren naar formatiekaarten, door bij de naam van de docent (of afkorting) te kiezen voor Ga naar formatiekaart

Afdrukken formatiekaart

Vanuit het scherm van de formatiekaarten kunt u per docent een formatiekaart afdrukken. Wilt u in bulk de formatiekaarten uitprinten, dan kan dat vanuit het scherm Formatie Planning met de knop Formatiekaarten afdrukken.
 

U heeft bij het afdrukken nog de mogelijkheid om een begeleidende tekst in te vullen en opties voor bijvoorbeeld het plaatsen van een handtekening aan te zetten.

Update Formatie - Planning

Het scherm Formatie Planning heeft een visuele update gekregen, met als doel het scherm overzichtelijker te maken. Het scherm zag er voor de update zo uit:

Lay-out vóór de update (1.8.3)

Na de update zal het scherm er als volgt uitzien:

Nieuwe lay-out na de update (1.9.0)

Zo ziet u nu bij betrekkingsomvang de jaaromvang in werktijdfactor (fte) en klokuur (klu) weergegeven. Dit was voorheen de aanstelling netto en taakomvang bruto. Vervolgens rekenen we, na aftrek van AST en DESK de inzetbare uren (voorheen Taakomvang Bruto) uit van een medewerker. Nieuw is het berekenen van het aantal uur beschikbaar voor lessen en taken van een medewerker, door eerst verlichting lessen/taken, saldo vorig jaar en eventuele boeking naar onderhoud te verwerken. Hierdoor krijgt u een nieuw tussenresultaat met het daadwerkelijk aantal uur dat de medewerker moet besteden aan lessen en taken. 

Daarnaast is het onderdeel richtgetallen hernoemd naar te plannen lessen:

We tonen u het maximaal aantal lessen dat de docent mag verzorgen. Daarnaast tonen wij u de taakruimte (aantal klokuur beschikbaar voor het verzorgen van taken) en geven we in de tooltip weer hoe de software tot deze berekening komt. Hierna staat nu voortaan het actuele taak saldo op basis van de Inzet Taken. Wanneer de docent teveel is ingezet voor taken, wordt het taakoverschot automatisch van de lesruimte (aantal klokuur beschikbaar voor het verzorgen van taken) gehaald en wordt het te plannen aantal lessen vanzelf omlaag gebracht. 

Update Formatie - Uitbreidingen

U kunt bij Aanstellingen - Uitbreidingen een docent voorzien van een extra uitbreidingsaanstelling vanwege het (tijdelijk) vervangen van een aantal lessen of taken. Het scherm Onderhoud zag er voor de update zo uit: 

Lay-out vóór de update (1.8.3)

Hier ontbreekt echter informatie over de eventuele extra uitbreiding in AST en Deskundigheidsbevordering. In het nieuwe scherm Uitbreidingen (voorheen Onderhoud) ziet u nu in een overzicht hoeveel uur de betreffende docent beschikbaar is voor het opvangen van lessen en taken. Daarnaast kunt u dankzij het saldo ook controleren of de docent ook daadwerkelijk voldoende lessen heeft verzorgd, óf dat u hem eventueel extra moet compenseren:

Nieuwe lay-out na de update(1.9.0)

Nieuw Formatie - Deeltijdverlof

Wanneer een verlof, bijvoorbeeld ouderschapsverlof, wordt opgenomen in een gedeelte van het jaar (deeltijdverlof), dan kunt u in het nieuwe scherm Formatie Deeltijdverloven nu zien én controleren of het verlof ook daadwerkelijk heeft geresulteerd in een vermindering van het aantal lessen en taken. In dit nieuwe overzicht is dat voor u zichtbaar:

Nieuw Formatie - Totaaloverzicht

In het nieuwe scherm Totaal kunt u nu de volledige formatieberekening, inclusief uitbreidingen, vervangingen en verloven bekijken:

U ziet per onderdeel de effectieve jaarwaarde, op basis van klokuren. Was het bijvoorbeeld oorspronkelijk de planning om een docent 1100 klokuur in te zetten voor lessen, maar zijn er door verlof 60 klokuur aan lessen uitgevallen en heeft deze docent op een later tijdstip 43 klokuur vergoeding gekregen voor het opvangen van een aantal lessen, dan heeft deze docent dus effectief 1083 aan lessen besteed.

Deze berekening ziet u ook terug in de tooltip bij inzet lessen: 

Werken met saldo vorig jaar bij Formatie - Planning

Bij het berekenen van het daadwerkelijk aantal uur dat een medewerker beschikbaar is voor lessen en taken, kunt u nu ook rekening houden met het saldo van vorig jaar: 

U kunt dit getal eventueel handmatig opgeven of wijzigen. Er is ook een bulk-optie beschikbaar:

U kunt vervolgens kiezen of u het saldo op basis van de planning (excl. vervangingen en afwezig), op basis van de planning en uitbreiding (excl. afwezig) of op basis van het totaalsaldo wilt berekenen.