Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Op elke aangemaakte toets kunt u één of meerdere surveillanten indelen.

DESKTOP Onderhoud > Toetsrooster > Surveillance verdeling


Hoeveelheid surveillance per docent

U kunt een eerlijke verdeling van de surveillance bewaken en waar nodig bijsturen. 

Bij het toewijzen van surveillanten zullen de docenten die op basis van deze gegevens nog het meest ingeroosterd zouden moeten worden bovenaan komen te staan.

In de kolom 'Totaal te surveilleren' staat bovenaan het totaal aantal minuten surveillance dat verdeeld moet worden. Dit is berekend door van alle toetsen de duur te nemen maal het 'Gewenst aantal surveillanten' zoals u dat ingevoerd hebt in het scherm Toetsen Bewerken. Dit moet nu verdeeld worden over uw docenten, en u ziet dat er steeds een verdeling wordt gerealiseerd. Hoe deze verdeling tot stand komt wordt hieronder verduidelijkt.

Er zijn 2 verschillende instellingen: uitgebreid en vereenvoudigd. Via het menu bovenaan het scherm kunt u een keuze maken tussen beide instellingen.


 Als u voor een andere berekening kiest, zullen de getallen voor het aantal te surveilleren minuten per docent ook anders zijn!


Vereenvoudigd

Toelichting op de vereenvoudigde weergave

De vereenvoudigde berekening is zoals de naam doet vermoeden minder uitgebreid. De kolom overig werk is niet aanwezig en de knop lesuitval = criterium is niet beschikbaar. 

U vult de kolom 'Criterium' in (eventueel met behulp van de import wizard). De surveillance wordt verdeeld in de verhouding tot de getallen die u hier invult.

In het voorbeeld ziet u dat 650/5100 deel van het totaal van 2100 te surveilleren minuten ingezet mag worden, wat neerkomt op 268 minuten.

Ook bestaat er de mogelijkheid om de surveillancetijd niet te berekenen, maar voor te schrijven: 

Surveillanten die worden ingehuurd (en waarbij dus helemaal geen les is uitgevallen) kunnen dan voor een voorgeschreven aantal minuten worden ingeroosterd. Wanneer de surveillance wordt voorgeschreven bij ene docent kan dit natuurlijk gevolgen hebben voor de andere docenten waarbij het niet wordt voorgeschreven. Het totaal aantal minuten dat er gesurveilleerd moet worden zal immers toch moeten worden verdeeld.

In het voorbeeld worden er bij docenten men14 en men16 toch surveillance uren toegewezen en krijgen docenten men13 en men15 meer minuten surveillance toegewezen dan ze lesuitval hebben.

Uitgebreid

Toelichting op de uitgebreide berekening: 

  • Totaal te surveilleren

In de kolom 'Totaal te surveilleren' staat bovenaan het totaal aantal minuten surveillance dat verdeeld moet worden. Dit is berekend door van alle toetsen de duur te nemen maal het 'Gewenst aantal surveillanten' zoals u dat ingevoerd hebt in het scherm Toetsen Bewerken. Heeft u dat nog niet ingevuld, dan kunt u dat beter eerst doen en naar de Surveillance verdeling terugkeren voordat u echt surveillanten gaat toekennen aan de toetsen. Dit 'totaal te surveilleren' moet vervolgens verdeeld worden over de verschillende docenten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het Criterium.

  • Criterium 

In de kolom 'Criterium' kunt u zelf getallen invoeren die de basis zijn voor de verdeling van de totale werklast. Echter, meestal is het criterium bij het verdelen van surveillance de hoeveelheid lesminuten die zijn uitgevallen bij een docent doordat de lessen zijn uitgeschakeld wegens toetsen. Standaard staat dit aantal minuten Lesuitval bij iedere docent als Criterium genoteerd. U kunt het ook opnieuw laten berekenen door de knop: Lesuitval > Criterium.

  • Voorgeschreven surveillance

In de kolom 'Voorgeschreven surveillance' kunt u zelf bepalen hoeveel minuten een docent zou moeten surveilleren. Criterium en overig werk tellen dan niet meer. Het getal dat hier wordt ingevuld is dan bepalend. Als u hier invult dat een docent niet hoeft te surveilleren (0 minuten) dan betekent dit dat andere docenten daardoor meer zullen moeten surveilleren.

  • Overig werk

In de kolom 'Overig werk' kunt u aantallen minuten per docent invoeren voor ander werk dan surveillance, waarvan u wel wilt dat het meegeteld wordt bij de verdeling van de surveillance-last (bijv. correctiewerk, mondelingen of extra inzet op andere activiteiten).

  • Verdeling

Wanneer u het Totaal te surveilleren PLUS het totaal van 'Overig werk' MINUS het totaal van de Lesuitval neemt, krijgt u het getal in de kolom 'Verdeling (overig+surv-lesuitval)'. Dit getal zal meestal negatief zijn. Het totale verdelingsgetal wordt nu verder opgesplitst naar alle docenten in de verhouding van het Criterium. 
Het resultaat per docent in de kolom 'Totaal te surveilleren' is nu: het getal in de kolom 'Verdeling' + de lesuitval - het overig werk.

  • Reeds ingeroosterde surveillance

Het aantal ingeroosterde surveillance minuten

  • Nog in te roosteren surveillance

Het aantal minuten dat een surveillant nog ingezet zou mogen worden 

Bij het toevoegen van surveillanten in het scherm 'Toetsen roosteren in de tijd' komen de docenten die nog het hoogste positieve getal hebben in de kolom 'Nog in te roosteren surveillance' uit deze tabel en die op dat moment een uitgeroosterde les hebben bovenaan te staan.  Bij iedere ingeroosterde surveillance verandert dit getal en kan vervolgens een andere docent bovenaan komen te staan als u opnieuw op de spatiebalk drukt.

Het zijn dus de getallen in de drie kolommen 'Overig werk' en 'Criterium' en 'Voorgeschreven surveillance' die u kunt aanpassen en waarmee u de surveilleer-hoeveelheden per docent kunt aansturen. Wellicht wilt u die gegevens inlezen uit een externe bron, zoals een spreadsheet met uw taakbeleid-gegevens. Dat doet u met de knop <Import wizard>. U leest bijvoorbeeld een tab-gescheiden bestand in waarin die getallen per docent staan.