Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Binnen het roosterscherm Groepenschema en binnen Maximaal klassikaal in de clusterautomaat Phoenix kunnen we aan lesgroepen extra verzamelingeisen toekennen. In dit hoofdstuk leggen we u uit hoe u hier gebruik van kunt maken.

Menu Leerlingen > Lesgroep indelingen pro. Profiel Groepenschema.

DESKTOP 3.13 Wilt u verzamelingseisen aanmaken voor een mentoraatvak? Dan kunt u ook gebruik maken van de mentoraat controle tool. Lees meer hierover op deze pagina van onze handleiding: Mentoraatcontrole.

Verzamelingeisen

Het verzamelingeisen scherm 


Soms zijn er randvoorwaarden waaraan de indeling van lesgroepen dienen te voldoen. Een clustergroep moet bijv. gelijk zijn aan een bepaalde stamklas of aan een andere clustergroep. Of bijv. een mentorgroep(je) moet een deelverzameling zijn van een andere lesgroep voor een vak omdat de vakdocent ook mentor is van deze leerlingen. 

Voor het inrichten van dergelijke randvoorwaarden hebben we binnen het scherm Groepenschema het hulpscherm disjunct, identiek en deelverzameling nodig. Ziet u dit hulpscherm niet staan, dan is het op te roepen via het menu-item Schemavenster > verzamelingeisen, eventueel in de Zermelo standaardlayout. Binnen Maximaal klassikaal van de clusterautomaat Phoenix komt u dezelfde knoppen tegen als hieronder worden beschreven. Alleen het verwijderen van een randvoorwaarden gaat binnen Maximaal klassikaal anders (met de rechtermuisknop) dan binnen het Groepenschema. 

In onderstaande paragrafen wordt nader uitgelegd wat de randvoorwaarden inhouden en hoe u deze instelt. Algemeen geldt wel dat u na het maken van een aanvullende randvoorwaarden uw indeling van de leerlingen opnieuw dient te controleren en indien nodig met een indeelautomaat een nieuwe indeling te maken. 

Het kan zijn dat u Pegasus, de module voor het roosteren van praktijklessen voor vmbo-beroepsgericht, gebruikt. In dat geval zijn er al een aantal deelverzamelingseisen ingevuld om er voor te zorgen dat de in Pegasus aangegeven combinatie van praktijkgroepen de juiste theoriegroepen blijven vormen.

Maximaal Klassikaal en verzamelingseisen voor mentoraat

U moet na het gebruik van Phoenix en Maximaal Klassikaal zelf controleren of de alle deelverzamelingseisen voor mentoraat nog kloppen.

Als u met de mentoraatcontrole een deelverzamelingseis aanmaakt voor een mentorgroep in een clusterafdeling, dan kan in een enkel geval de deelverzamelingseis verdwijnen. Dit gebeurt als u met behulp van Maximaal Klassikaal de deelverzamelingseis verandert in een identieke eis, alsof er twee eisen zijn. Dit kan ook gebeuren doordat de automaat een clustergroep klassikaal maakt. Als u Maximaal Klassikaal en Phoenix verlaat, dan bestaat de deelverzamelingseis nog. Gaat u echter weer terug naar Phoenix en Maximaal Klassikaal, dan heeft de identieke eis de deelverzameling vervangen. Mocht u of Maximaal Klassikaal de deelverzamelingseis weer weghalen, omdat dat gunstiger is voor het clusterschema, dan heeft u helemaal geen eisen meer die ervoor zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen les krijgen van de mentor. Pas als u terug gaat naar Groepen en Lessen of één van de roosterschermen, kunt u zien dat er onterecht een mentorgroep is die geen deelverzamelingeis meer heeft.

Verzamelingeisen

Een verzamelingeis verwijderen


U kunt een randvoorwaarde verwijderen door achter de regel in de kolom 'm' (markeer) te klikken. Er verschijnt een rood kruisje in de kolom 'm'. Door nu in het hulpscherm op het meest rechtste icoon met de rode X (verwijder gemarkeerde eisen) te klikken worden de regel met de eis verwijderd. 

Binnen Maximaal klassikaal in Phoenix gebruikt u de rechtermuisknop om één of meerdere geselecteerde verzamelingeisen te verwijderen. 


Disjuncte lesgroepen

Verzamelingeisen

Twee lesgroepen zijn disjunct als er niet één leerling is die in allebei de lesgroepen zit. Oftewel de groepen zijn verschillend. Wat de leeringen betreft kunnen deze groepen dus tegelijk in het rooster, maar mogelijk kan dat door andere oorzaken toch uiteindelijk niet, bijvoorbeeld doordat beide groepen dezelfde docent nodig hebben, of eenzelfde lokaal, of ze mogen om onderwijskundige redenen niet op dezelfde dag of lesuur geroosterd worden. 

Werkwijze: 

In het overzicht van de groepen van een afdeling selecteert u door met de linkermuisknop te klikken op de betreffende lesgroepen. De namen van de lesgroepen verschijnen in paarsblauwe blokjes in het hulpscherm. Klik in het hulpscherm op het meest linkse icoon met de witte en rode balk (maak disjunctie). 

Onder de kolom 'disjunct' komt een regel met de lesgroepen en is de randvoorwaarde ingesteld. Nadat de indeelautomaat (opnieuw) is gebruikt zullen er geen leerlingen uit de groep du1 in stamklas R3A zitten! 


Identieke lesgroepen


Verzamelingeisen


Twee lesgroepen zijn identiek als alle leerlingen zowel in de ene als in de andere lesgroep zitten en niet meer of minder leerlingen dan dat. Oftewel de groepen zijn precies gelijk. Deze groepen kunnen dus nooit tegelijk in het rooster, tenzij u zelf handmatig deze lessen op eenzelfde positie zet en dus bewust een lesbotsing creëert. Een roosterautomaat doet dit echter nooit. 

Werkwijze: 

In het overzicht van de groepen van een afdeling selecteert u door met links te klikken op twee (of meer) lesgroepen. De namen van de lesgroepen verschijnen in blauwe blokjes in het hulpscherm. Klik in het hulpscherm op icoon met de dubbele blauwe balkjes (maak identiek). 

Onder de kolom 'identiek' komt een regel met de lesgroepen en is de randvoorwaarde ingesteld. 

Deelverzameling

Verzamelingeisen


Het kan wenselijk of een vereiste zijn dat een bepaalde lesgroep alleen maar bestaat uit leerlingen van een bepaalde stamklas, andere lesgroep of groep van een 0-uurs vak. De lesgroep moet dus een deelverzameling zijn van een grotere groep. Voorbeeld: de groep fa3 moet een deelverzameling zijn van stamklas R4C. Alle leerlingen van fa3 zitten dus in R4C, maar niet alle leerlingen van R4C zitten in de groep fa3. De groep fa3 is dus een deelverzameling van de grote verzameling R4C. 

Werkwijze: 

In het overzicht van de groepen van een afdeling selecteert u door met links te klikken op de lesgroep die onderdeel gaat uitmaken van het grotere geheel. Deze groep verschijnt in een blauw blokje in het hulpscherm. Klik vervolgens met rechts op de lesgroep waarvan het eerder geselecteerde groepje een deel van moet zijn. Deze groep verschijnt in een oranje blokje in het hulpscherm. 
Klik in het hulpscherm op icoon met het oranje en blauwe vakje (maak deelverzameling). 
Onder de kolom 'deelverz..'...van' komt een regel met de lesgroepen en is de randvoorwaarde ingesteld. Het kleine (blauwe) groepje is een deelverzameling van de grote (oranje) groep. 

Verzamelingeisen

Deelverzamelingen maken met meer dan twee groepen 

 
Het is ook mogelijk om een lesgroep deelverzameling te laten zijn van meerdere verschillende lesgroepen. 
Een voorbeeld: De docent aardrijkskunde moet mentor gaan worden van klas A. Deze klas moet uit ongeveer 30 leerlingen gaan bestaan. Er zijn 40 leerlingen met aardrijkskunde in het pakket, verdeeld over twee lesgroepen, die allen les krijgen van de beoogde mentor. Om te voorkomen dat de 40 leerlingen aardrijkskunde worden verdeeld in een klassikale lesgroep van 30 leerlingen (klas A) en een cluster van de 10 overgebleven leerlingen, geeft men er de voorkeur aan dat alle leerlingen in klas A aardrijkskunde in hun pakket hebben, ongeacht in welke lesgroep ze dit vak gaan volgen. Zo kan de verhouding van het leerlingaantal in de lesgroepen aardrijkskunde wel evenwichtig blijven. We willen dus dat klas A een deelverzameling wordt van de "vereniging" van de twee lesgroepen aardrijkskunde. 
Werkwijze: selecteer klas A met de linkermuisknop: deze wordt blauw, en selecteer beide groepen aardrijkskunde met de rechtermuisknop. Deze worden oranje. Klik vervolgens in het hulpscherm op icoon met het oranje en blauwe vakje (maak deelverzameling). 

Wanneer u twee lesgroepen (blauw) een deelverzameling wilt laten zijn van een andere lesgroep (oranje) dan wordt niet de "vereniging" van de twee blauwe lesgroepen genomen, maar juist de "doorsnede". Wanneer u juist wel de som (vereniging) van de twee blauwe groepen in een bepaalde andere lesgroep wilt hebben dan maakt u hiervan twee afzonderlijke regels. 
Voorbeeld: Wanneer u de leerlingen met Latijn en Grieks in één klas wilt hebben dan moet dit dus met twee regels worden verwezenlijkt. Veronderstel dat we dit in één regel hadden gedaan. (Lesgroep Latijn + Grieks blauw en klas X oranje) Dan wordt alleen afgedwongen dat de leerlingen met zowel Latijn als Grieks (de doorsnede van de blauw geselecteerde groepen) in klas X worden gezet. Met twee losse regels komen wel zowel de leerlingen Latijn als de leerlingen Grieks in klas X terecht.

Overbodige deelverzamelingen verwijderen

Wanneer er na het veranderen van de deelverzamelingen, deelverzamelingen overbodig zijn geworden, dan wordt er een voorstel gedaan deze aan te passen of om ze te verwijderen. Ze worden verwijderd omdat lege of foutieve deelverzamelingen voor problemen kunnen zorgen bij het roosteren en indelen. Standaard zijn de overbodige deelverzamelingen geselecteerd. Wanneer u op <OK> klikt worden deze verwijderd. Mocht u ze toch willen behouden, dan kunt u ze deselecteren. Ze worden dan niet verwijderd.

Heeft u alleen de naam van een groep aangepast? Dan wordt de bijbehorende verzamelingseis wel gezien als 'gewijzigd', maar wordt deze niet geselecteerd om te worden verwijderd.

  • No labels