Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Het is belangrijk dat u op voorhand bedenkt welke stukken informatie u naderhand én tijdens het schooljaar inzichtelijk wilt hebben.
U wilt op correcte wijze de managementinformatie kunnen verzamelen. Daarvoor is het noodzakelijk dat u een aantal voorbereidende werkzaamheden verricht.

In dit hoofdstuk gaan we dieper in op deze voorbereidingen.

Menu Beheer > Schoolstructuur > Jaarplanner.

Op deze pagina

Zie ook:

De jaarplanner

In het menu Beheer > Schoolstructuur > Jaarplanner legt u de jaaragenda van de school vast. Indien u met periodes werkt, kunt u deze onderscheiden door verschillende tijdvakken aan te maken.

Belangrijk voor de managementinformatie is de lesperiode.
In het schooljaaroverzicht is dat de blauwe balk. Deze correspondeert met de dagen die in de jaarplanner bij de lesperiode zijn vastgelegd.
Let op!

Alleen de lessen die plaatsvinden op een dag uit de lesperiode kunnen worden meegeteld voor de onderwijstijd. Het is dus belangrijk dat de lesperiode - voordat het schooljaar begint - correct is vastgelegd.
Nu kan het zijn dat u gedurende het schooljaar de lesperiode aanpast. Dan dient u het project opnieuw
door te rekenen, om met de juiste gegevens te werken. 

Let op!

Alleen de lessen die plaatsvinden op een dag uit de lesperiode kunnen worden meegeteld voor de formatie. Het is dus belangrijk dat de lesperiode - voordat het schooljaar begint - correct is vastgelegd.
Nu kan het zijn dat u gedurende het schooljaar de lesperiode aanpast. Als dit tot gevolg heeft dat het aantal dagen in een tijdvak verandert, dan dient u het archief opnieuw door te rekenen om met de juiste gegevens te werken. Dit kan via Projectbeheer > Archief beheren > Bewerken > Herberekenen.

Activiteit- en afwezigheidscodes

U wilt dagelijkse wijzigingen in het rooster aan kunnen brengen. Daarvoor dient u eerst activiteit- en afwezigheidscodes aan te maken.
U bedenkt op voorhand al, wat u naderhand graag wilt weten. Wij adviseren niet meer dan 10 á 15 codes te gebruiken.

Een les met een afwezigheidscode wordt niet meegeteld voor de lesstatitiek / onderwijstijd.
Daar waar u activiteitcodes gebruikt, worden de lessen wél meegeteld. U dient afwezigheidscodes alleen te gebruiken bij docenten die afwezig zijn, zonder dat ze een onderwijsactiviteit met leerlingen hebben.


Een voorbeeld

Wanneer een klas op excursie gaat, zult u de lessen op die dag willen laten vervallen. Er komen dan lesuren voor het vak "excursie" voor in de plaats. In dat geval maakt u een activiteitscode "Excursie" aan (dit is geen afwezigheidscode).

Stel, er komen 6 reguliere lesuren te vervallen en de excursie duurt 8 lesuren; dan resulteert dit in 6 vervallen lesuren (verschillende vakken) en 8 gegeven lesuren (vak excursie).

Instellingen

Welke lessen tellen mee?

In principe tellen alle ingeroosterde lessen uit het lesdomein mee, dus ook activiteiten! 
Bij de lesstatistiek Management > Gegevens > Lesstatistiek worden alleen lessen geteld waar ook een lesgroep aan hangt. 
Bij de Jaaroverzichten Management > Overzichten > Jaaroverzicht tellen ook groepsloze lessen mee.

Maar misschien wilt u niet alle lessen meetellen...
In het menu Docenten Management > Overzichten > Jaaroverzicht > Docenten wilt u wellicht geen gegevens over vergaderingen, omdat u deze reeds bij taken heeft ondergebracht in Formatiebeheer .
Mogelijk geldt hetzelfde voor opvanguren. Wanneer dit het geval is, kunt u een lesverzameling maken voor alle lessen die moeten worden gerekend tot onderwijstijd.


 1. Ga naar het menu Management > Beheer > Instellingen.
 2. Klik op de knop <Lesverzamelingentool>.
 3. Kies voor "Alle bestanden van het project".
 4. Klik op de knop <Nieuw>.
 5. Selecteer het bestand waarin u de lesverzameling wilt aanmaken.
 6. Geef de verzameling een naam.
 7. Klik in het venster "Filter" op de knop <alle>.
 8. Klik in het venster "Filter" op "Vak".
 9. Selecteer de vakken die niet deel uitmaken van de lesverzameling.
 10. Klik op de knop <niet>.
 11. Klik op de formule om deze te kopiëren naar het klembord.
 12. Klik in de lege cel naast de zojuist gemaakte lesverzameling en klik nogmaals met de rechter muisknop om de formule te plakken (CRTL+V).
   

Vervolgens dient u er voor te zorgen dat er met deze lesverzameling wordt gerekend. Dat doet u als volgt:

 1. Klik in het menu op Management > Beheer > Instellingen.
 2. Voer de naam in van de zojuist gemaakte lesverzameling bij "Formule voor 'echte' lessen" (let op eventueel gebruik van hoofdletters).

Berekening van de toetstijd

Voordat het project überhaupt wordt doorgerekend, is het belangrijk dat u een keuze maakt uit twee verschillende berekeningen voor toetsen. 

Regeling overheid

Wanneer u kiest voor "Regeling overheid", wordt er als volgt gerekend:

 • één toets op één dag = halve lesdag.
 • twee toetsen op één dag = halve lesdag.
 • twee toetsen en één les op één dag = één lesdag.
 • drie toetsen op één dag = één lesdag.

Een lesdag is standaard 5 klokuren. Dit kunt u desgewenst aanpassen in het menu Management  > Leerlingtaken > Perspectief Leerlingen > kolom "Toetsdagwaarde".

De duur van een toets is niet van belang en heeft geen invloed op de berekening. Let op: mondelingen worden niet meegenomen als toets.


Exacte toetstijd

Een andere mogelijkheid is uit te gaan van de exacte toetstijd. De duur van de toets is nu bepalend, en daarmee van invloed op de berekening. Let op: mondelingen worden niet meegenomen als toets.

Aanmaken van leerlingtaken

U kunt voordat het schooljaar begint reeds leerlingtaken aanmaken. Leerlingtaken kunt u gebruiken voor aanvullende klokuren.

De klokuren die bij de leerlingtaken zijn ingevuld worden meegerekend ter indicatiestelling van de totale onderwijstijd.
Deze bestaat uit: geplande onderwijstijd en gerealiseerde onderwijstijd.
Onderwijstijd bestaat uit lessen, toetsen en taken.

Graag verwijzen wij u naar het onderdeel Leerlingtaken voor een uitgebreide uitleg.


 • No labels