Pagina-navigatiestructuur
Spring naar het einde van metadata
Ga nar het begin van metadata

Inleiding

PORTAL 1.20

Bij een leerling kan per afdelingsdeelname een leerpad bepaald worden. Een leerpad omschrijft het overkoepelende programma wat de leerling volgt, wat vaak een combinatie is tussen de opleiding (bijv. havo), profiel (bijv. cm) en jaarlaag. Voorbeelden van leerpaden kunnen bijvoorbeeld zijn "havo-cm", "gym-ng/nt" of "vmbo1 gl".

De organisatie kan zelf zijn eigen leerpaden definiëren. Op dit moment zijn leerpaden in het portal vooral een handige manier om leerlingen te groeperen en spelen ze een belangrijke rol in de communicatie met de leerlingadminstratiesystemen (LAS). Waar in uw roosterproject leerlingen vaak om roostertechnische redenen worden gebundeld in afdelingen (bijvoorbeeld V4), worden leerlingen in uw LAS vaak gebundeld op opleidingssoort en profiel (bijvoorbeeld ATH-CM en GYM-CM). 


Leerpaden worden op dit moment alleen gebruikt voor de koppeling naar Somtoday. U hoeft ze dus alleen voor dat doel in te voeren.

Wat is een leerpad?

Een leerpad wordt portalbreed gedefinieerd en bestaat uit een verzameling opleiding(en)profiel(en) en jaarlagen. U kunt deze leerpaden vervolgens koppelen aan een of meerdere vestigingen. Een leerpad is project- en schooljaaroverstijgend. 

Een leerling heeft het correcte leerpad wanneer hij of zij in één van de opgegeven jaarlagen zit en beschikt over alle opgegeven opleiding(en) en profiel(en). 

Een leerpad bevat daarnaast ook de ministeriële elementcode en eventueel de LWOO-elementcode. Dit kan gebruikt worden in de communicatie naar uw LAS (leerlingadministratiesysteem). U kunt eventueel ook een afwijkende LAS-code invoeren, wanneer u in Zermelo een andere afkorting gebruikt voor uw leerpad dan de gebruikte afkorting voor de opleiding in uw LAS. 

U kunt uw leerpaden vinden bij Beheer > Portal-inrichting > Leerpaden

Aanmaken van een leerpad

U kunt op de volgende manier een leerpad aanmaken:

 1. U gaat naar Beheer > Portal-inrichting > Leerpaden

 2. U kiest voor <Toevoegen>

 3. U vult de gewenste code (afkorting) in

  Tip: gebruik een compacte afkorting

 4. U geeft de betreffende jaarlagen aan

 5. U vult de betreffende opleiding(en) en profiel(en) in

 6. U geeft aan op welke vestiging(en) dit leerpad actief is

 7. U geeft aan welke ministeriële elementcode en eventueel welke LWOO elementcode u wilt gebruiken

  Tip: u kunt zoeken in de bestaande elementcode lijst


Het is verstandig de Zermelo leerpaden af te stemmen met de eventuele opleidingen uit uw leerlingadministratiesysteem (LAS). Raadpleeg uw LAS voor een overzicht van de aangeboden opleidingen.


 Welke code wordt in Somtoday gebruikt?

U kunt de Inrichtingscodes in Somtoday opzoeken via Onderwijs > Inrichting > selecteer de juiste vestiging

De codes vindt u bij Opleidingen in de kolom 'Afkorting'.

U kunt dit scherm ook exporteren en (na eventueel bewerken) importeren in het portal.

Voorbeelden van leerpaden

Hieronder ziet u een aantal uitgewerkte voorbeelden van leerpaden. 


 Regulier leerpad HAVO en VWO

Het meest eenvoudige voorbeeld is een reguliere havo leerling met het profiel em. Het leerpad ziet er dan als volgt uit

Het leerpad havo-em bevat een opleiding havo en het profiel em. Wanneer een leerling voldoet aan deze eisen, dan ziet u het leerpad terug:

 Dubbelprofielen HAVO en VWO

Aan gebruikers van SOMtoday wordt geadviseerd om géén gebruik te maken van dubbelprofielen. Het is de bedoeling dat in Somtoday alle (!) profielen worden bepaald waarvoor de leerling het juiste vakkenpakket heeft. Naast het profiel waaraan de leerling in Somtoday is gekoppeld gaan de afgeleide profiel(en) straks mee naar BRON als zogenaamde Aanvullende opleiding(en).


Op de havo en vwo opleidingen kan uw school ook dubbelprofielen aanbieden. Een leerpad voor een dubbelprofiel kan er als volgt uitzien: 

Wanneer een leerling zowel de opleiding havo als beide profielen (nt en ng) in zijn pakket heeft, dan wordt het zojuist aangemaakte leerpad voor het dubbelprofiel aangeboden:


Om een dubbelprofiel te kunnen bepalen bij een leerling, moet de leerling in zijn pakket beide profielen bezitten. Op de meeste scholen zal een leerling in eerste instantie kiezen voor één van de profielen, waarna achteraf op basis van de gemaakte keuzes geconcludeerd wordt of de leerling in aanmerking komt voor een extra profiel.

Mocht u dit nog niet verwerkt hebben in uw keuzeformulier(en), dan kunt u dat als volgt doen. We gaan er bij de uitleg vanuit dat u ervaring heeft met het aanmaken en bewerken van keuzeformulieren:

 1. Maak een nieuw label aan (bijvoorbeeld pk2) voor het extra profiel bij Beheer > Portal-inrichting > Keuzes

  Dit is een belangrijke stap. Wanneer u zomaar een leerling een extra profiel geeft, zal uw bestaande keuzeformulier waarschijnlijk protesteren. Er wordt immers in de splitser slechts één profiel verwacht. Door het extra profiel te voorzien van zijn eigen label, voorkomt u foutmeldingen in uw bestaande pakketten.

 2. Maak nu voor het profiel EM een extra stap aan in uw keuzeformulier (bv. Extra Profiel EM) en zorg ervoor dat alle bestaande stappen die geen volgende stap hebben (einde) in uw formulier doorverwijzen naar de nieuwe extra stap

 3. Geef aan dat deze alleen maar getoond mag worden wanneer de leerling alle profielvakken heeft gekozen (in dit geval econ, wisa en ges), maar niet eerder het profiel zelf al heeft gekozen (in dit geval EM)

 4. Geef aan dat deze stap verplichte keuzes heeft, en voeg de keuze EM toe

 5. Geef aan dat deze stap het label pk2 heeft

 6. Herhaal deze stappen voor ieder profiel en laat deze elkaar opvolgen

Het formulier kan er dan als volgt uitzien:

Wanneer u nu naar Leerlingen > Overzicht > Pakketkeuze gaat, zult u meerdere leerlingen zien waar een extra profiel mogelijk is:

U kunt deze eventueel handmatig corrigeren, of gesorteerd per profiel de keuzes in bulk toevoegen. Let bij het bulk toevoegen erop dat u het juiste label gebruikt.

 VMBO profielen met LWOO

Hoewel het mogelijk is om een leerpad te koppelen aan meerdere jaarlagen, zien we regelmatig dat in de LAS voor de onderbouw wordt gekozen voor losse leerpaden per jaarlaag. Voor de vmbo-t route resulteert dit dus in drie verschillende leerpaden, die allen dezelfde elementcode gebruiken. Mochten er op uw school ook leerlingen zijn met een LWOO-indicatie, dan is het belangrijk dat u bij het leerpad ook de bijbehorende elementcode voor het LWOOopgeeft. Drie leerpaden voor de reguliere onderbouw mavo kunnen er als volgt uitzien:

Een reguliere vmbo-leerling in het 1e leerjaar krijgt het betreffende leerpad toegekend: 

=

Een leerling met een LWOO-indicatie krijgt weliswaar hetzelfde leerpad toegekend, maar krijg een andere bekostiging via de LWOO-elementcode 

Importeren van leerpaden (csv)

Het is mogelijk de leerpaden te importeren middels een komma gescheiden *.csv bestand. Dit kan bijvoorbeeld uit uw leerlingadministratie (LAS) komen. 

Het bestand bevat idealiter de volgende velden:

veld

inhoud

code *

afkorting van het leerpad

opleidingen *

Een of meerdere relevante opleidingen, komma gescheiden. Deze profielen moeten reeds in het portal bekend zijn (Beheer > Portal-inrichting > Keuzes).

profielen *

Een of meerdere relevante profielen, komma gescheiden. Deze profielen moeten reeds in het portal bekend zijn (Beheer > Portal-inrichting > Keuzes).

jaarlagen *

Jaarlaag 1 t/m 6, komma gescheiden

vestigingen *

Een of meerdere vestigingen. Deze vestigingen moeten reeds in het portal aangemaakt zijn (Beheer > Portal-inrichting > Vestigingen)

elementcode

Bestaande ministeriële elementcode

elementcode LWOO

Bestaande ministeriële elementcode voor de LWOO

LAS-code

Optioneel een afwijkende afkorting die in uw leerlingadministratie wordt gebruikt.

In principe is alleen code een verplicht veld, maar wij adviseren u minimaal opleidingen, profielen, jaarlagen en vestigingen in uw bestand aan te bieden. De naamgeving van de kolommen hoeft niet noodzakelijk hetzelfde te zijn. U kunt bij het importeren en synchroniseren de kolommen eventueel vertalen. Het aantal kolommen is ook niet van belang. Een bestand kan er als volgt uitzien: 

code;LAS-code;Elementcode;Opleidingen;LWOO code;Leerjaren;Vestiging
mavo-lb;VMBO-T/Landbouw;400;mavo;2210;3,4;a
mavo-tn;VMBO-T/Techniek;400;mavo;2210;3,4;a 
mavo-zw;VMBO-T/Zorg en Welzijn;400;mavo;2210;3,4;a


 Overnemen van leerpaden uit Somtoday

Als u leerpaden wilt overnemen uit Somtoday, dan kan dat.

 1. In Somtoday gaat u naar Onderwijs > Inrichting en kiest u een van de aanwezige vestigingen

 2. U selecteert vervolgens de tab Opleidingen en kiest voor Exporteren naar CSV

U krijgt dan een csv bestand, die u kunt openen in bijvoorbeeld Excel. Dit bestand is bijna gereed voor importeren. U moet een aantal dingen doen:

 1. Open het zojuist aangemaakte bestand in (bijvoorbeeld) Excel

 2. Hernoem de kolom Afkorting naar LAS-code

 3. Voeg vooraan een nieuwe kolom Code toe en geef aan welke afkorting u graag in Zermelo wilt gebruiken voor deze opleidingen:

 4. Voeg in Excel een nieuwe kolom Opleidingen toe en geef aan welke Zermelo opleidingen (zie in het Portal > Beheer > Keuzes) relevant zijn. Meerdere opleidingen worden door een komma gescheiden:

 5. Controleer of in de kolom Profiel/Sector (afk) dezelfde afkorting voor profielen wordt gebruikt als in Zermelo en pas deze eventueel aan.

  (waarschuwing) Een dubbelprofiel kan in Somtoday worden aangegeven als één profiel met bijvoorbeeld als afkorting 'emcm'. Pas dit aan naar 'em, cm'.

 6. Controleer of in de kolom Vestiging dezelfde afkorting gebruikt als in het Portal (zie in het Portal > Beheer > Vestigingen > Vestigingscode) en pas deze eventueel aan.

 7. Verwijder de kolom Profiel/Sector. Dat scheelt een interpretatie bij het importeren van het csv bestand.

 8. Sla het bestand op als een *.csv-bestand en sluit Excel.

U kunt vervolgens het bestand importeren door de volgende stappen te doorlopen:

 1. U gaat in het portal naar Beheer > Portal-inrichting > Leerpaden

 2. U kiest hier voor CSV import en selecteert het zojuist aangemaakte bestand

 3. U zorgt ervoor dat de volgende kolommen zijn geselecteerd: code, LAS-code, Opleidingen, Elementcode, Elementcode LWOO, Jaarlagen, Profielen, Vestigingen

 4. U kiest vervolgens voor Nieuwe importeren

 5. De leerpaden zijn nu toegevoegd aan uw portalToekennen van een leerpad aan een leerling

Na het inrichten van de leerpaden kunt u voor de leerlingen laten berekenen welk leerpad zij volgens het portal volgen. 

In het scherm Leerlingen > Overzicht > Afdelingsdeelnames kunt u leerlingen selecteren en met de knop <Bereken leerpaden> de suggestie van het portal vragen. U kiest vervolgens voor de knop <Accepteren> om de suggestie voor het leerpad door te voeren.

Elke leerling met een Leerpad krijgt in het scherm met de Afdelingsdeelnames de status 'OK'.


Indien een HAVO of VWO leerling door opstroming een LWOO-status heeft, én er is geen leerpad met LWOO ILT-code aanwezig voor HAVO of VWO, dan krijgt de leerling toch de reguliere ILT-code mee in de bevorderingenexport.


Handmatig een leerpad bewerken

U kunt een leerpad ook handmatig bewerken voor een leerling door te dubbelklikken in de cel voor het leerpad:


Een fout leerpad

Een leerling kan, bijvoorbeeld na een pakketwijziging, een onlogisch leerpad hebben op basis van de combinatie opleiding en profiel. Het portal signaleert dit voor u en u kunt het leerpad opnieuw laten berekenen of handmatig aanpassen.

De voor de hand liggende oorzaak zal een pakketwijziging zijn, waardoor de leerling een ander leerpad zou moeten krijgen.Trefwoorden

Bevorderingen, export, SOM, plaatsingen, prognoses exporteren, leerpaden maken, leerpad inrichten, opleidingen


 • Geen labels