Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Inleiding

Nadat u de toetsen heeft aangemaakt, zijn deze nog op verschillende manier manieren aan uw wensen aan te passen.

Menu 

Status
colourBlue
titleDESKTOP
 Onderhoud > Toetsrooster > Toetsroosteren.

Image Added

Panel
bgColorwhite
titleBGColorwhite

Op deze pagina

Table of Contents
minLevel2

Zie ook:


Toetsen aanpassen

De volgende kolommen zijn wel te bewerken Niet alle kolommen in het scherm Toetsen roosteren kunt u bewerken. We maken hieronder voor u een opsomming van de kolommen die u wel kunt bewerken. U bewerkt de informatie door in de juiste cel te klikken van de toets (regel) en de kolom waarin u iets wilt wijzigen. Soms Voor het bewerken van een aantal kolommen verschijnt het scherm Selecteer objecten, waarin u de gewenste invoer kunt selecteren door deze aan te klikken. Soms In andere kolommen kunt u de kolommen direct bewerken in de cel.  Image RemovedDit geldt overigens voor de modus Selectie.

Image Added

 • Pakketvak: U kunt nu een ander vak van deze afdeling en/of van een andere afdeling aanklikken om het vak bij deze toets te betrekken. Onderin Bovenin kunt u kiezen voor de knoppen OKmet het groene vinkje <OK, vervang ook de lesgroepen lesgroepen> en OK<OK, vervang NIET de lesgroepenlesgroepen> of het rode kruis voor annuleren.
 • Lesgroepen: U kunt andere lesgroepen van deze afdeling en/of van een andere afdeling aanklikken om de lesgroepen bij deze toets te betrekken.
 • Surveillant: Nu al een surveillant aan een toets toekennen kan zinvol zijn als deze surveillant echt bij deze toets moet zijn. Bijvoorbeeld voor een practicumtoets met een vakdocent. Let op: er wordt bij het plaatsen van een toets geen rekening gehouden met vrije dagen van de docent.
 • Lokaal: Nu al een lokaal aan een toets toekennen kan zinvol zijn als deze toets echt in dit lokaal plaats moet vinden. Anders kunt u dat regelen bij roosteren in de tijd met de lokalenmodus.
 • Loc: deze kolom geeft de locatie aan waar de toets plaats vindt. 
 • Aantal minuten: Standaard staat het aantal minuten op 50. Dit is direct aan te passen. (Hier werkt ook de rechtermuisknop)Ook hier kunt u de rechtermuisknop gebruiken om de laatst ingevoerde waarde te plakken.
 • Toetsnaam: Deze wordt standaard weergegeven als afdeling met vak. Dit is direct aan te passenU kunt deze direct aanpassen. Alle toetsnamen moeten uniek zijn.
 • Gewenst aantal surveillanten: Deze staat standaard op het aantal groepen, maar is direct in het scherm aan te passenkunt u direct aanpassen. Ook bestaat de mogelijkheid om groepen weg te halen en toe te voegen en daarna met behulp van opties Opties > maak Maak gewenst aantal surveillanten gelijk aan aantal groepen het gewenste aantal ook direct weer aan te passen. Bij het toekennen van de surveillanten kan dan gebruik gemaakt worden kunt u dan gebruikmaken van de signaaldriehoekjes en bij het verdelen over de lokalen kunnen kunt u de surveillanten ook verdeeld wordenverdelen.
 • Gewenst aantal lokalen: Deze staat standaard op het aantal groepen, maar is direct in het scherm aan te passenkunt u aanpassen. Bij het toekennen van de lokalen verschijnen ook de signaaldriehoekjes.
 • XVakdocent: Hier staat de vakdocent nogmaals vermeld en in deze kolom kunt u de vakdocent eventueel aanpassen of toevoegen als deze gewijzigd of onbekend is.
 • Surveillance gewicht: Bij het tellen van de surveillancelast wordt de factor die hier is ingevuld gebruikt. Standaard staat het gewicht op 1. Desgewenst kunt u het aanpassen.
U kunt soms sneller werken door
 • Opmerking: Hier kunt u een opmerking plaatsen bij de toets.


Soms vindt u het wellicht makkelijker en sneller om direct in het veld zaken in te vullen, dit kunt u doen door op de knop <Switch edit> te klikken.

Image Removed

Er zijn modus te veranderen naar Invoer. U kunt dan nog meer cellen direct te bewerken.

Image Added


Warning
titlePas op

Indien u gebruik maakt van de switch edit invul methode Invoer modus en u vult bij de lesgroepen een lesgroepnaam in die niet in uw roosterbestand voorkomt, dan maakt u een lesgroep aan met 0 leerlingen, ergo oftewel u verwijdert dan de leerlingen uit de toets!!

Image Removed

Image Added


Leerlingen toevoegen aan / verwijderen uit toets

Status
subtletrue
colourRed
titleM.I.V. DESKTOP 3.10.0 (RELEASE HALF NOVEMBER 2017)

U kunt ook leerlingen toevoegen aan een toets, als zij een vak wel in hun lespakket hebben, maar niet deelnemen aan een lesgroep. Ook andersom kan het voorkomen dat u leerlingen heeft die wel in een toetsgroep zitten, maar het vak inmiddels niet meer in hun lespakket hebben. Deze situaties kunt u herkennen aan rode en paarse cellen in de kolommen 'lln zonder toets', 'lln andere afd.' en 'lln zonder vak'.

Image Removed


In de eerste situatie klikt u Image Added

Image Added 


Info
titleLeerling zonder vak

Het kan zijn dat u een leerling zonder vak in een toets heeft zitten. Als u deze niet kunt verwijderen, dan komt dat doordat de leerling wel nog deelneemt aan de lesgroep.

Image Added


Met de knop <Maatwerkleerlingen> kunt u de leerlingen zonder toets en leerlingen van een andere afdeling toevoegen aan de betreffende toetsen. Hiermee lost u in één keer alle problemen in de kolommen 'lln zonder toets' en 'lln andere afd.' op. Als u de gevallen cel voor cel wilt oplossen, kan dat ook. U klikt dan met de rechtermuisknop op de rode cel in de kolom 'lln zonder toets' of 'lln andere afd.' om leerlingen toe te voegen die het vak wel in hun lespakket hebben, maar niet op de normale manier deelnemen aan een lesgroep. Doorgaans zijn dit sprokkelende leerlingen, die wel deelname moeten hebben bij een toets, maar niet de reguliere lessen kunnen volgen.

Beide methodes resulteren erin dat er een speciale groep (van de vorm #Toets.) wordt aangemaakt en aan de toets gekoppeld. Mocht u voor hetzelfde vak op dezelfde afdeling nog een toets hebben dan kunt u deze zojuist automatisch aangemaakte groep ook aan die toets toevoegen (door in de cel in de kolom 'lesgroepen" te klikken). U vindt de #Toets groepen in de meeste rechtse kolom van het lesgroepenoverzicht.

In de tweede situatie klik u dat u een leerling zonder vak in een toets heeft, dan klikt u met de rechtermuisknop op de rode cel in de kolom 'lln zonder vak' om leerlingen uit de toets te verwijderen, die het vak inmiddels hebben laten vallen.


Toetsen verwijderen

Er zijn twee verschillende manieren om toetsen te verwijderen in het hoofdscherm van toetsroosteren. De eerste manier is te verwijderen toetsen selecteren in de kolom Selectie en vervolgens te klikken op de knop <Verwijder>, de geselecteerde toetsen worden dan verwijderd.

Image Added

De tweede manier is door het aantal minuten van een toets terug te brengen naar 0. Vervolgens verwijdert u de toetsen met 0 minuten via het menu Opties > Verwijder toetsen met 0 minuten.