Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Op deze bladzijde leest u hoe u de gespreksmogelijkheden van de ouderavond aanmaakt. De gespreksmogelijkheden en aanvragen worden automatisch gesynchroniseerd. U kunt echter ook nog steeds brieven en een mailmerge genereren om de ouders op de hoogte te stellen van de oudergesprekken. Ook dat hebben we hieronder beschreven.

Inleiding 

U heeft een ouderavond bestaande uit leerlingen en ouders/verzorgers samengesteld. U kunt nu voor deze ouders/verzorgers gespreksmogelijkheden aanmaken. Alleen de gespreksmogelijkheden die u aanbiedt, kunnen aangevraagd worden.

Status
colourBlue
titleDESKTOP
 Ouderavond Client > Uitnodigen > Gespreksmogelijkheden


Warning
titleLet op!

Voordat u start met aanmaken van gespreksmogelijkheden, is het noodzakelijk dat u ouders/verzorgers hebt aangemaakt. Ook moet de koppeling tussen ouders en leerlingen bekend zijn. Heeft u dit nog niet gedaan? Kijk dan op Ouders/verzorgers importeren en bijwerken.

Daarnaast is het noodzakelijk dat u hebt aangegeven of gescheiden ouders/verzorgers aparte aanvragen mogen doen. Heeft u dit nog niet gedaan? Kijk dan op Ouderavond aanmaken.


Image Added

Panel
bgColorwhite
titleBGColorwhite

Op deze pagina

Table of Contents
maxLevel4
minLevel2

Zie ook:


Gespreksmogelijkheden

In Uitnodigen > Gespreksmogelijkheden genereert u de mogelijke gesprekken tussen ouders en docenten per leerling. Het scherm is in drie delen. Links ziet u de gezinnen zoals u die gegenereerd heeft. Rechtsboven ziet u uit welke leerlingen dit gezin bestaat, inclusief klas en adresgegevens. Rechtsonder komen alle mogelijke gesprekken voor alle leerlingen van dit gezin. Deze gespreksmogelijkheden kunt u in bulk genereren, maar u kunt ook handmatig gespreksopties toevoegen.

Panel
titleGenereren van Gespreksmogelijkheden
 • Ga naar Uitnodigen > Gespreksmogelijkheden. U opent nu het Gesprekken scherm.
 • Klik op Opties > Gespreksmogelijkheden toevoegen vanuit Lespakketten

  aanmaken

  Kies in het portal voor <Start> in de kolom Start Ouderavond Client voor het ouderavondbestand. Klik onder Uitnodigen op Gespreksmogelijkheden. 

  U kunt eenvoudig gespreksmogelijkheden aanbieden per leerling of docent. In de kolom 'Aangeboden' kunt u de gesprekken die u wilt aanbieden op 'ja' zetten door erop te klikken.

  Image Added

  Gespreksmogelijkheden waarbij in de kolom 'Aangeboden' 'nee' staat, kunnen ook niet door ouders/verzorgers aangevraagd worden.


  Warning
  titleGeen gespreksmogelijkheden?

  Je kunt alleen gespreksmogelijkheden toevoegen van groepen die in het portal een docent hebben en waarvan de leerling het vak in zijn of haar pakket heeft en ingedeeld is in een lesgroep. Kun je geen gespreksmogelijkheden aanmaken in de Ouderavond Client? Controleer dan bij Personeel > Lessenverdeling, Leerlingen > Pakketkeuze en Leerlingen > Roostergroepindelingen of deze juist gevuld zijn.

  Aanbieden per vak

  U kunt de gespreksmogelijkheden voor de ouderavond door de software laten aanmaken op basis van de pakketvakken die u selecteert.

  Panel
  1. Ga naar het scherm Gespreksmogelijkheden in de Ouderavond Client
  2. Ga naar Mogelijkheden > Aanbieden per pakketvak
  3. In het scherm selecteert u voor iedere afdeling de vakken waarvoor u een gespreksmogelijkheid wilt genereren

   .
  4. Klik OK.

  U ziet nu rechtsonder alle mogelijke gesprekken van de leerlingen van het geselecteerde gezin.

   

  U kunt ook handmatig gespreksopties toevoegen per docent, vak en/of leerling.

  Panel
  titleAanmaken van extra gespreksmogelijkheden
  1. Ga naar Uitnodigen > Gespreksmogelijkheden. U opent nu het Gesprekken scherm.
  2. Klik op Opties > Gespreksmogelijkheden toevoegen
  3. U krijgt achtereenvolgens een Docent selector, een Vak selector en een Leerlingselector waarmee u een gespreksmogelijkheid kunt aanmaken.

  Synchronisatie van gespreksmogelijkheden en gespreksaanvragen

  De gespreksmogelijkheden die u aanmaakt, worden zodra u het scherm verlaat direct weggeschreven in het Portal. De Ouders/verzorgers kunnen nu dus inloggen en de gesprekken aanvragen. Wanneer de ouders/verzorgers een gesprek hebben aangevraagd, wordt ook deze direct in het portal opgeslagen. Wanneer u vervolgens de client opent, zijn deze verwerkt. U kunt dit zien in het Gesprekkenscherm. Voor het desbetreffende gesprek staat nu de status: aangevraagd. Zie ook: Een Ouderavondbestand aanmaken voor het aangeven van het maximaal aantal gesprekken per leerling per gezin en de openings- en sluitingsdatum van de gespreksaanvragen.

  Uitnodigingsbrieven

  Nadat u de gespreksmogelijkheden heeft aangemaakt kunt u de ouders middels een brief of mailing uitnodigen voor de ouderavond.

  De standaardbrieven worden meegeleverd met installatie van Zermelo. Ze staan in de installatie map van Zermelo in de onderliggende map data/Ouderavond. De teksten van de ouderbrieven staan in de bestanden RoosterbriefOuders.TXT en UitnodigingsbriefOuders.TXT. U kunt deze zelf bewerken, bijvoorbeeld in Kladblok o.i.d.

   

  Panel
  titleAanmaken van Uitnodigingsbrieven in .txt
  1. Ga naar Uitnodigen > Uitnodigingsbrieven
  2. a. U kunt alle brieven in één keer afdrukken met de knop Ouderbrief afdrukken voor al deze leerlingen
   b. U kunt per afdeling/klas/leerling brieven afdrukken. Selecteer de gewenste optie en gebruik de knop Ouderbrief afdrukken voor alle geselecteerde leerlingen.
  3. Wanneer u het scherm wilt verlaten klikt u op OK.
  Warning

  De volgorde waarin de brieven afgedrukt worden is de volgorde die u ziet. Sorteer dus eerst op de bekende wijze.

   

  U kunt ook een Mail merge maken. U voert dan zelf de samenvoeging uit van leerlinggegevens en de brief met behulp van Word en Excel.

  Panel
  titleAanmaken van Uitnodigingsbrieven als mailmerge
  1. Ga naar Uitnodigen > Uitnodigingsbrieven
  2. Klik op Mail merge ouders. Sla het .txt bestand op.
  3. Open dit bestand in Excel en sla het op als een Excel werkmap.
  4. U kunt nu met behulp van afdrukken samenvoegen in Word de brieven (of mails) genereren.

   

  1. Info
   titleAanbieden per pakketvak kleuren

   Bij het aanbieden van de gespreksmogelijkheden per pakketvak is met kleuren weergegeven of een vak al is aangeboden of niet. 

   • Blauw: uw selectie
   • Groen: aangeboden aan alle leerlingen
   • Geel: aangeboden aan een deel van de leerlingen
   • Tooltip: geeft aan hoeveel aangeboden 57/79 en hoeveel aangevraagd


  2. Klik op het groene vinkje om uw keuzes op te slaan en het venster te sluiten.
   Image Added

  Alle leerlingen die dat vak in hun pakket hebben, hebben voor dit vak een gespreksmogelijkheid gekregen voor hun eigen docent. Dit betekent dat een gesprek over een leerling met de betreffende docent van dat vak 'aangeboden' wordt. U ziet nu per leerling deze aangeboden gespreksmogelijkheden in het groen met 'ja' weergegeven:

  Image Added

  Bij het genereren van gespreksmogelijkheden vanuit het lespakket worden er gespreksmogelijkheden gegenereerd voor elke ouder/verzorger van elke leerling die het vak volgt.


  Werken met een peilweek

  Als u de ouderavond in het portal hebt aangemaakt en u heeft gebruik gemaakt van een peilweek, dan is de lessenverdeling van die week bepalend bij het aanmaken van de gespreksmogelijkheden. Mogelijk heeft u in het portal een vervanger op lessen staan van een docent die met verlof is. In dat geval krijgt u bij het aanmaken van gespreksmogelijkheden een keuze voorgelegd.

  Panel
  titleVervanger ingezet tijdens peilweek

  In onderstaand voorbeeld zien we dat docent cpr de lessen van ne h1d vervangt van docent men13 voor de periode van week 2 t/m 16.

  Image Added

  De peilweek voor de ouderavond is week 5.

  Image Added

  Nadat u gespreksmogelijkheden heeft aangemaakt per pakketvak, krijgt u het volgende scherm:

  Image Added

  U heeft nu de keuze uit beide docenten, alleen men13 of alleen cpr.

  U krijgt dit venster ook te zien bij lesgroepen met meerdere reguliere docenten. Ook dan kunt u een keuze maken tussen één of meerdere docenten voor de gespreksmogelijkheden.


  Handmatig aanbieden

  U kunt er ook voor kiezen om handmatig gespreksmogelijkheden aan te bieden. U selecteert dan zelf de docent, het vak en de leerlingen waarvoor u mogelijkheden wilt aanbieden.

  Panel
  1. Kies in het menu Mogelijkheden > Handmatig aanbieden
  2. Selecteer de docent(en) waarvoor u gesprekken wilt genereren
  3. Kies de vakken waarvoor u gesprekken wilt genereren
  4. Selecteer de leerlingen die voor alle geselecteerde docenten en vakken een gespreksmogelijkheid krijgen.


  Info
  titleVoorbeeld

  Wanneer u voor handmatig aanbieden kiest, wordt er geen rekening gehouden met het vakkenpakket van de leerlingen.

  • Hoe het niet moet: Stel u selecteert docenten DocWi, DocNetl en DocAk, en vak wi, netl en ak. Daarna selecteert u de leerlingen van 4V1. Dan krijgt elke leerling er 9 gespreksmogelijkheden bij, want er verschijnt niet alleen een gespreksmogelijkheid met DocWi over wi, maar ook met DocWi over netl en met DocWi over ak. U kunt in dit geval beter gebruik maken van de optie Aanbieden per pakketvak.
  • Waar deze optie wel voor gebruikt kan worden is het volgende: stel er moet de mogelijkheid zijn voor ouders/verzorgers om een gesprek met de afdelingsleider te voeren. Dan kunt u via Handmatig aanbieden deze docent aanklikken, vervolgens een vak selecteren en daarna de leerlingen van de betreffende afdeling.

  Gespreksmogelijkheden aanpassen

  Docent aanpassen

  Als u gespreksmogelijkheden heeft aangemaakt kunt u hier nog aanpassingen op doen. 
  Zo is het mogelijk om een docent te wisselen of een extra docent op een gespreksmogelijkheid te zetten. Dit doet u door in een regel in de kolom docenten te klikken.

  Image Added


  Gespreksduur aanpassen

  Wanneer u een gesprek heeft die is aangeboden en aangevraagd is het mogelijk om de gespreksduur aan te passen. Dit doet u door in de regel van een gespreksmogelijkheid in de kolom gespreksduur te klikken.

  Gespreksmogelijkheden verwijderen

  Als u gespreksmogelijkheden niet langer wilt aanbieden, kunt u bij een leerling of docent deze mogelijkheden in de kolom 'Aangeboden' op 'nee' zetten door erop te klikken.

  Image Added

  Verwijderen per pakketvak

  U kunt mogelijkheden ook per vak verwijderen. Hiermee worden voor alle leerlingen die dat pakketvak hebben, de mogelijkheden verwijderd. 

  Panel
  1. Ga naar Mogelijkheden > Verwijderen per pakketvak
  2. In het scherm selecteert u voor iedere afdeling de vakken waarvoor u een gespreksmogelijkheid wilt verwijderen
  3. Klik op het groene vinkje om uw keuzes op te slaan en het venster te sluiten.

  Handmatig verwijderen

  Panel
  1. Kies in het menu Mogelijkheden > Handmatig verwijderen
  2. Selecteer de docent(en) waarvoor u gesprekken wilt verwijderen
  3. Kies de vakken waarvoor u gesprekken wilt verwijderen
  4. Selecteer de leerlingen van wie u voor alle geselecteerde docenten en vakken de gespreksmogelijkheden gesprekken wilt verwijderen.

  Gesprekken controleren

  In het menu Mogelijkheden > Controleren kunt u de gesprekken controleren. De software waarschuwt u er bijvoorbeeld voor als er gesprekken zijn voor een leerling die geen ouders in het portal heeft.
  Deze optie gebruikt u ook wanneer u een geplande gespreksmogelijkheid wilt verwijderen voor een leerling die niet meer in het portal voorkomt. 


  Gespreksaanvragen via Somtoday

  Somtoday heeft een koppeling gemaakt, zodat de ouders/verzorgers via Somtoday de gespreksaanvragen kunnen invoeren en het ouderavondrooster na publicatie kunnen bekijken. U bouwt de ouderavond op dezelfde manier op als wij in deze handleiding beschreven hebben, echter loggen de ouders in op de Somtoday omgeving in plaats van op het portal. Voor het roosteren is het nog steeds van belang dat u de ouders/verzorgers in Zermelo importeert. Zo worden de gesprekken van broers en/of zussen zoveel mogelijk aansluitend en op dezelfde dag geroosterd.

  Het klaarzetten van de ouderavond in Somtoday gebeurt ook in Somtoday. Echter zal de applicatie rechten moeten krijgen om gegevens te mogen bekijken en bewerken.


  Panel
  titleKoppeling met SOMToday

  Ga op het portal naar Koppelingen > SOMtoday.

  Stap 1: U kunt deze koppeling alleen gebruiken in Somtoday als u hierover contact heeft gehad met Somtoday.

  Stap 2: Klik op <Maak gebruiker>. Een gebruiker somtoday wordt automatisch aangemaakt met de rol somtoday. Deze rol heeft automatisch de goede rechten.

  Klik op <Maak token>. In de tekstbox verschijnt uw portaladres met daaronder een token. Deze twee gegevens worden in Somtoday ingevoerd. Als de gebruiker en token zijn aangemaakt, ziet u bij stap 2 staan <Gebruiker OK> en <Token OK>.

  Nadat de ouders/verzorgers gespreksaanvragen hebben ingediend, kunt u de gespreksaanvragen verwerken tot een rooster.

  In Ouderavond Roosteren leggen

  In Gesprekken roosteren leggen we uit hoe dat in zijn werk gaat.
  Panel
  titleTrefwoorden