Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Op deze pagina leggen we uit wat de landelijke ontwikkelingen zijn op het gebied van werkdrukvermindering en het aanbieden van ontwikkeltijd. 

Belangrijk daarbij is, dat er gelegenheid geboden wordt om door minder les te geven, tijd te hebben om een impuls te geven aan nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs.

Er zijn twee manier waarop je dit kunt doen, die worden hieronder uitgewerkt.


Panel
bgColorwhite
titleBGColorwhite

Op deze pagina

Table of Contents
minLevel2

Zie ook:


Inleiding en CAO-tekst

In de CAO 2018-2019 is een passage opgenomen over werkdrukvermindering en ontwikkeltijd.

In artikel 8.2 staat nu de volgende tekst:

750 uur contacttijd met leerlingen

.

De berekening van de contacttijd is als volgt:

  • het aantal weken (dagen) dat er les wordt gegeven
  • het aantal lesuren dat een docent geeft
  • de duur van één les
  • het aantal te geven lessen heeft een rechtstreekse relatie met de wtf van de docent

Een docent die 750 uur of meer contacttijd heeft, gaat dus 30 uur minder lesgeven. Samen met de opslagfactor wordt hierdoor 50 uur in zijn takenplaatje vrijgemaakt om met onderwijsontwikkeling aan de slag te gaan.

Voorbeeld 1: docent werkt fulltime en geeft 25 lessen van 50 minuten gedurende 36 weken: 25 x 50/60 x 36 = 750 uur. Deze docent gaat 30 uur minder lesgeven. 

Voorbeeld 2: docent werkt 0,8 fte en geeft 16 lessen van 60 minuten gedurende 37,8 weken: 16 x 60/60 x 37,8 = 605 uur. Op basis van zijn fte moet hij 0,8 x 750 = 600 uur maken. Deze docent gaat 24 uur minder lesgeven.

Op dit moment komen er vragen van klanten over het daadwerkelijk berekenen van de contacttijd per docent, op basis van werkelijk gegeven lessen. Daarbij hebben scholen nog specifieke wensen om b.v. bepaalde lessen uit te sluiten (mentorlessen?) of om toetsweken apart te noteren. Op dit moment heeft Zermelo deze mogelijkheid niet. Het uitgangspunt in het overleg aan de onderhandelingstafel is geweest, dat je vooraf bedenkt hoe je dit gaat tellen, niet achteraf. Daar doe je met de MR een uitspraak over en die verwerk je in het taakbeleid. Hoe je toetsweken en activiteiten meeneemt, bepaal je daarmee vooraf.

In de week van 19 november komt er een uitspraak uit het overleg tussen bonden en de werkgevers, hoe om te gaan met docenten die standaard minder les geven. Krijgen zij ook tijd voor deze ontwikkeling ja of nee. Dit bepaalt of we de berekening van toepassing laten zijn op de werktijdfactor of op basis van het werkelijk geplande aantal lessen. Het probleem hierbij is echter dat die pas veel later in het proces vast komen te liggen en daarmee de berekening onzeker maken.

OMO-scholen hebben een standaard lestaak van 22 lessen van 50 minuten. Zij komen niet aan de 750 uur contacttijd. Zij hebben een eigen CAO waar deze regels niet in zijn opgenomen.

Publicatie begin dec. 2018

Begin december is onderstaande tekst vanuit de VO-raad beschikbaar gekomen.

Vraag: Geldt de afspraak over ontwikkeltijd voor alle docenten?

 Net als ieder schooljaar moet voor het schooljaar 2019/2020 voor alle docenten een jaarbrief/taak worden gemaakt, waarin wordt bepaald hoeveel lessen docenten geven, welke taken of projecten worden opgedragen etc. Daarbij wordt net als ieder jaar rekening gehouden met het vigerende taakbeleid én met de CAO VO. Vanaf 2019/2020 moet volgens de CAO VO rekening worden gehouden met een nieuw maximum aan lessen en een nieuw element in het taakbeleid: ontwikkeltijd.  

 VraagVraag: Geldt dan ook dat iedereen lesreductie krijgt?

 Om te komen tot werkdrukvermindering en ontwikkeltijd wordt met behulp van de ruimte in de onderwijstijd op instellingsniveau in beginsel het onderwijsprogramma en de lessentabel aangepast. Dit moet tenminste leiden tot vermindering van de maximale lestaak van 750 of hoger met 30 uur per 1 augustus 2019.  Voor docenten die 750 lesuur of meer geven, betekent dit dat ze een lesuur per week minder kunnen gaan geven. De vrijgevallen tijd wordt vervolgens ingezet als ontwikkeltijd.  Voor de docenten die reeds minder dan 720 uur lesgeven, wordt ook  de post ontwikkeltijd in de jaartaak opgenomen. Uitgangspunt hierbij is de formule: aantal uren les / het maximale aantal uren les x 50 uur.  Voor deze docenten geldt dat de ontwikkeltijd voorkomt uit vermindering van de lestaak dan wel de overige taken (in dat laatste geval kan de lestaak ook groter worden, uiteraard binnen de nieuwe maximale lestaak).

 Noot Noot vanuit Zermelo:

Hieruit blijkt dat er gewerkt moet gaan worden met een berekening van de ontwikkeltijd op basis van het aantal te geven lessen. We zullen onze inrichting daar op gaan maken.

Doel beleid

Het doel van dit beleid is, om door tijd te maken voor onderwijsontwikkeling, een impuls te geven aan de kwaliteit van het onderwijs. Een doel daarnaast is om te komen tot werkdrukvermindering. Dit is daarin de eerste stap. De bonden willen terug naar het geven van maximaal 20 lesuren per week, daar is echter geen geld voor beschikbaar gesteld.

Ook voor de ontwikkelingen nu, is geen geld beschikbaar. Dit betekent dat het dus budget-neutraal moet. Er zal dus minder onderwijs gegeven worden, om dit voor elkaar te krijgen.

Onderwijsvermindering kan op twee manieren:

  1. door per week minder lessen te geven.
  2. door minder dagen les te geven.

We werken deze voorbeelden hieronder uit.

Minder lessen per week

.

Je kunt dit op meerdere manieren realiseren. 

Het is mogelijk om de lessentabel zodanig aan te passen, dat er minder lessen gegeven worden. Kunst hierbij is wel, om het zo te organiseren dat er bij iedere sectie een evenwichtige vermindering is van de benodigde inzet.

Een andere manier is, om een andere vorm van onderwijs aan te bieden. Daarin kan maatwerk een rol gaan spelen. Er zijn natuurlijk heel veel vormen van maatwerk en invoeren daarvan moet weloverwogen plaatsvinden.

Zermelo komt dit schooljaar met nieuwe software waardoor er meer mogelijkheden zijn om maatwerk technisch te verwerken. Wellicht is dit voor scholen een trigger om hiermee aan de slag te gaan. Laat onverlet dat dit soort veranderingen een goede beleidsmatige aanpak verdienen, waarin zeker ook draagvlak, scholing, scenario's met een goede afweging van voors en tevens en een duidelijke overgang van visie, naar concept en plan nodig zijn.

Voor de formatieberekening geldt dat minder lessen automatisch leiden tot meer ruimte voor ontwikkeltijd. Het is mogelijk om het aantal lessen bij een fulltimer met 1 uur te verlagen in de projectinstellingen. Dit maakt dat het aantal te plannen lessen goed wordt berekend.

Minder dagen lesgeven

.

Wettelijk is aangegeven dat een school op 189 dagen onderwijsaanbod moet hebben. In een kort schooljaar i.v.m. de vakantiespreiding kan dit teruglopen tot 184 dagen.

Welk aanbod dit is en hoeveel lessen er op alle dagen plaatsvinden is niet vastgelegd. Scholen hebben daar vrijheid in. Een school kan er voor kiezen om minder dagen onderwijs aan te bieden volgens de reguliere lessentabel en dus een beperkter aanbod te hebben op een aantal dagen per jaar. Er zijn scholen die op deze manier vijf studiedagen per jaar opnemen waarbij leerlingen op die dag naar school gevraagd kunnen worden om aan bijvoorbeeld projecten of inhaaltoetsen te werken.

Ook in het geval van het werken met minder lesdagen, wordt de vergoeding per les lager en blijft er meer ruimte over om de ontwikkeltijd in te plannen.

Overdragen aan een collega

.

Een school mag met wederzijds goedvinden, ontwikkeltijd van docent 1 naar docent 2 overdragen. De ene docent neemt daarbij dus lessen over van de andere docent, terwijl die dus de ontwikkeltijd er bij krijgt van docent 1.

Registratie van de extra ontwikkeltijd per docent

Op dit moment is er overleg met het werkveld om te bekijken hoe we dit het best kunnen gaan verwerken. Er zijn meerdere overwegingen die hier spelen, welke we gaan kiezen is op dit moment nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat de toekenning van de vergoeding verband houdt met het aantal lessen dat iemand geeft.

Omdat de vergoeding die een docent nu krijgt voor het geven van de lessen, gelijk moet zijn aan de vergoeding voor de lessen inclusief de ontwikkeltijd, blijft in ieder geval de rest van de berekening gelijk.

gekozen werkwijzeberekening 1819berekening 1920tijdelijk werkwijze tot aanpassing software
school kiest voor gelijk aantal lesdagen maar minder lessen per docent25 lessen met een vergoeding van 50 u per les = 1250 u24 lessen met een vergoeding van 50 u per les plus een vergoeding van 24 lessen met 2,1 u ontwikkeltijd per les = 1250 uverhoog tijdelijk de lesvergoeding naar 52,1 en het maximaal aantal lessen bij 1 fte wordt 24
school kiest voor gelijk aantal lessen maar minder lesdagen per docent25 lessen in 189 lesdagen met een vergoeding van 50 u per les = 1250 u25 lessen in 184 lesdagen met een vergoeding van 48 u per les plus een vergoeding van 25 lessen met 2 u ontwikkeltijd per les = 1250 uu hoeft niets te veranderen, les bij 1 fte blijft 25, lesvergoeding blijft 50 u.


We houden u hiervan op de hoogte.

Panel
titleTrefwoorden

cao, werkdruk, ontwikkeling, ontwikkeltijd, werkdrukvermindering