Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 329 Next »

 

Gladiator (msi) | Zermelo Desktop (zip)

(info) Installatiehandleiding


 32 bits versie | zip | gladiator.msiBelangrijkste wijzigingen in 3.9.1 (16-08-2017)


 • [Algemeen] Roostermaker krijgt geen foutmelding meer bij het openen van project.
 • [Dagrooster] Controlescherm uitvalredenen is tijdelijk uitgeschakeld. 


Belangrijk! Wanneer u wilt werken met onze ouderavondmodule is het verplicht dat u werkt met versie 3.9.0 of hoger. Wanneer u werkt met een oudere versie (3.8.6 of lager), dan zult u tijdens het werken foutmeldingen krijgen.


Releasenotes


We nodigen u uit om ons releaseblad  Update Desktop 3.9 en Portal 1.13 te lezen. 

 Belangrijkste wijzigingen in 3.9.0 (09-08-2017)

Download: 64 bits versie | 32 bits versie

Verbeteringen:

 • [algemeen] Bij Backups-terugplaatsen worden nu ook de Arena backups getoond
 • [algemeen] In het scherm ''backup terugplaatsen'' staat nu alleen de datum en de tijd.
 • [algemeen] Melding verbeterd wanneer je de laatste versie van een bestand wilt verwijderen
 • [api] Zermelo Desktop gebruikt nu v3 (versie 3) van de API ipv versie 2
 • [dagrooster] Waarschuwing dat het niet mogelijk is een surveillant ziek te melden via gebiedsmodus
 • [dagrooster] Selectorschermen in dagrooster laten nu het aantal gefilterde objecten zien
 • [export] Nieuwe SOM export > Schrijf Stamklassen
 • [ouderavond] Kolommen: emailadres en aantal gesprekken aangevraagd toegevoegd aan scherm Uitnodigingsbrieven in ouderavond
 • [ouderavond] Het hoofdmenu van de ouderavond-client heeft nu een icoontje
 • [toetsrooster] Locatie van de toets nu zichtbaar in Toetsen roosteren
 • [toetsrooster] Toetsen hernummeren geeft een waarschuwing voor toekomstig roostervergelijk
 • [dagrooster] Uitvalreden van een les geeft de voorkeur aan een activiteit boven een docent
 • [secties] Secties uit portal overnemen in Desktop

Opgeloste problemen:

 • [algemeen] Het was niet mogelijk de software te activeren met een spatie in je Windows gebruikersnaam
 • [algemeen] Foutief openen van project bij "Meest recente project openen" verholpen
 • [algemeen] Archiefbestanden gebruikte meer geheugen door ActPlan
 • [algemeen] Lokalen verwijderen is weer mogelijk na Lokalen Basis doorlopen te hebben
 • [algemeen] Meerdere keren de import van Masterplan doorlopen kan nu zonder crash
 • [algemeen] Naam Voluit bij lokaal is nu aan te passen
 • [algemeen] Onterechte melding over te veel lessen in Totaalcontrole opgelost
 • [algemeen] Toolbar kan niet meer verplaatst worden
 • [algemeen] Vakken: je kunt zonder foutmelding een vak verwijderen waar nog groepen en lessen aan gekoppeld zijn
 • [algemeen] Vreemde lessen automatisch oplossen lost nu bij alle groepen van de gekoppelde les het probleem op.
 • [algemeen] Het plaatsen van geselecteerde lessen op de agenda werkt nu ook wanneer het tabblad Lessen actief is
 • [algemeen] Magisterexport: lege tijdvakken in het roosterbestand worden vanaf nu niet meer meegenomen in de export
 • [algemeen] Naam backup udmz bestand heeft nu de aanmaak datum/tijd
 • [algemeen] Optie Importeren ontbreekt wanneer er geen eigen printprofielen meer zijn
 • [dagrooster] Geaccepteerde botsende les wordt nu wel ingeschakeld na annuleren activiteit
 • [dagrooster] Vervangerspool: ingeroosterde vervanguren worden geaccepteerd bij verlaten hoofdscherm
 • [dagrooster] 2 aparte activiteiten voor 2 lesuren worden niet meer automatisch gebundeld
 • [dagrooster] Dagselectie bij dagen in buitenselectie wordt nu vastgehouden
 • [dagrooster] De vervangers worden weer getoond in de activiteitenplanner bij de afwezige docent (zowel bij een activiteit als afwezigheid)
 • [dagrooster] Een paar sneltoetsen in dagrooster deden het nog niet
 • [dagrooster] Groepsloze les kwam niet als probleem in beeld bij afwezigheid docent
 • [dagrooster] lokaalprobleem nu zichtbaar in klasselector bij accepteren van een leerling-botsing
 • [dagrooster] Optie 6 (aanmaken activiteit): Annuleer knop werkt nu wel
 • [dagrooster] Vervangbelang negeren laatste uur geeft geen tussenuurmelding meer bij voorgaande vrij lesuren
 • [dagrooster] In Menu "Gebied" kun je geen andere Activiteit selecteren
 • [dagrooster] Roostervergelijk houdt selectie nu vast bij enkele weergavekeuzes
 • [dagrooster] Zwevende les kan verwijderd worden bij het dagroosteren
 • [export] SOM bevorderingen markeert het bestand nu als gewijzigd
 • [hand.rooster] "Selecteer lessen van deze objecten" laat lessen niet meer staan als je geen object meer geselecteerd hebt
 • [hand.rooster] Er komt geen richel bij wanneer de bestaande gefixeerd zijn
 • [hand.rooster] Lesgroepindelingen: de huidige indeling wordt nu altijd getoond bij te veel mogelijkheden
 • [hand.rooster] Als een afdeling twee keer in bundel stond werd het scherm niet goed ververst
 • [management] Diagramprofielen crasht bij het wisselen van profiel terwijl het optieschermpje open staat.
 • [management] Managementrapport Kwaliteit toont nu ook de grafiek met de tussenuren
 • [management] Serie-operatie lesstatistiek: bij wijzigingen wordt nu gesuggereerd het bestand op te slaan
 • [ouderavond] Alle gespreksmomenten zijn nu te verwijderen
 • [ouderavond] Upload Ouderavond controleert op leerlingen die niet in portal staan
 • [ouderavond] Melding toegevoegd bij het verwijderen van de laatste gespreksdag
 • [ouderavond] Verwijder geselecteerde gespreksdag/-tijd veranderd in dagen/tijden
 • [pegasus] Pegasus, fase 1, Roosters: een fixatie van een lesblok op een blokpositie wordt nu opgeslagen
 • [pegasus] Pegasus: #theorie wordt nu direct toegevoegd aan het vakdomein
 • [phoenix] Maximaal klassikaal: weergave van stamklassen kon soms verdwijnen
 • [provisie] Versienummer van Provisie nu zichtbaar in Provisie > help
 • [publicatie] Zermelo Desktop schrijft bij toetsen en mondelingen geen vestigingen ("branchOfSchool") weg
 • [roosteren] Arena update strafpunten nu na het toevoegen van een variant met meer strafpunten
 • [roosteren] Bij meer tijdvakken dan afdelingen worden nu alle tijdvakken getoond bij de roosterautomaten
 • [roosteren] Crash bij telgroepen vanuit scherm totaaloverzicht
 • [roosteren] Crash verholpen bij Docenten > Beschikbaarheden als verkeerd aantal roosterplaatsen/roostergroepen dagen en dagdelen stond ingesteld
 • [roosteren] De roosteractie docentwisselen houdt geen rekening met strafpunten
 • [roosteren] Lesverzamelingen: filters met dubbele punt nu in formule te verwerken
 • [roosteren] Opslaan in Automatisch roosteren slaat alleen het huidige bestand op en laat de rest ongemoeid
 • [roosteren] OWK2017: sorteren op problemen en probleem openen houdt sortering nu vast
 • [roosteren] OWK2017: sorteren werkt nu ook als je een vak openklapt hebt staan
 • [roosteren] Roosteren (met herindelen): Plaatsen van lessen met de Alchemist: absoluut maximum in automaatinstellingen werkt nu correct
 • [roosteren] Roostervergelijk (beperk wijzigingen) maakt een verbeterde vergelijking met externe bestanden
 • [roosteren] Selectie van lessen werd niet altijd als zodanig verwerkt als de tab 'Lessen' geselecteerd was in de Selector
 • [roosteren] Sortering op strafpunten in telgroepen verbeterd
 • [roosteren] Voorwaarden zonder roosterposities leveren nu geen strafpunten meer op
 • [roosteren] Weergave in selector verbeterd bij selectie van meerdere tijdvakken
 • [roosteren] Alchemist in blokkenstand en blokkenbouwer tonen nu "tussenresultaten".
 • [roosteren] Annuleren lokalenautomaat op selectie laat de automaat nu niet meer starten
 • [roosteren] Randvoorwaarden leerlingen: Individuele randvoorwaarden (dagdelen) voor leerlingen kopieert nu altijd de afdelingsstandaard
 • [roosteren] Scherm Docenten - beschikbaarheden kan niet gestart worden zonder Roostergroepen Dagen/Dagdelen
 • [roostervoorbereiding] Bevoegdheidsgebieden niet meer beschikbaar bij scherm inrichting KWT
 • [roostervoorbereiding] Jaarplanner: mogelijkheid Geen regio toegevoegd (om geen vakantie/feestdagen te kunnen hebben)
 • [roostervoorbereiding] Lokaalwissels: de naam van een nieuwe lokaalgroep wordt nu opgeslagen wanneer er nog een nieuwe wordt aangemaakt
 • [roostervoorbereiding] Vakken bewerken: sortering werkt nu ook op kolom "selectie"
 • [roostervoorbereiding] Geen spaties meer mogelijk in Extra Eigenschap waardoor fouten in lesverzamelingen worden voorkomen
 • [roostervoorbereiding] Jaarplanner: Scherm vakantie aanpassen is nu met OK te sluiten bij geen wijziging
 • [roostervoorbereiding] Lessentabel: te lage waarde ophogen werkt nu per afdeling wanneer hierop gefilterd is
 • [roostervoorbereiding] Lesuren: Tijdrasterinstelling wordt bij Schoolstructuur - Lesuren nu bewaard
 • [splitsen] Splitsen van bestanden: extra uitleg over het kiezen van een tijdelijke map

 Belangrijkste wijzigingen in 3.8.6 (12-07-2017)

Download: 64 bits versie | 32 bits versie

 1. [lesconnector] Lessen met 0 uur weghalen uit lijst met problemen
 2. [lokalenautomaat] U kunt nu alle lokaalwensen filteren die betrekking hebben op één les (om tegenstrijdigheden te analyseren)
 3. [dagrooster] Sneltoets M werkt nu ook als hoofdscherm Dagroosteren niet actief
 4. [dagrooster] Vervanging op geaccepteerde leerlingbotsing werkt nu correct
 5. [dagrooster] Foutmelding (bolletje) verwijderd als uitgevallen les toch doorgaat zonder docent
 6. [domein] Na sortering bleef tekst en cursor in (dan) verkeerde cel staan
 7. [domein] Ctrl-A in Afdelingsweergave selecteert nu alleen leerlingen binnen de afdeling
 8. [douane] Portal ID wordt niet meer weggeschreven in SOM > Schrijf groepsnamen
 9. [lesconnector] Lessenverdeling bij koppeling klassikale groep met meer vakken geeft nu een duidelijke melding
 10. [publicatie] Opmerking bij les in roostervergelijk wordt nu als wijziging gezien
 11. [roosterautomaat] OK2017 prefab blokken lijken spontaan te kunnen verdwijnen
 12. [roosterautomaat] Velden in strafpuntenoverzicht kunnen niet meer worden aangepast in klantmodus

 Belangrijkste wijzigingen in 3.8.5 (28-06-2017)
 1. [Koppelingen] SOM Douane: export schrijft nu groepsnamen met PortalID
 2. [Automatisch roosteren] Crash verholpen bij Docenten Basis na lege filtering
 3. [Automatisch roosteren] Automaat in blokkenstand laat problemen per tijdvak zien en is dan toch te starten
 4. [Automatisch roosteren] Knop "start automaat" start nu in lokaalprofiel een lokaalautomaat
 5. [Automatisch roosteren] Masker verwijderen of naam wijzigen kan alleen als het masker niet in gebruik is bij de randvoorwaarden
 6. [Automatisch roosteren] Onterechte negatieve strafpunten bij docenten bij automaat roosterplan wizard komen niet meer voor
 7. [Automatisch roosteren] Filteren bij randvoorwaarden Docenten Basis veroorzaakt geen crash meer
 8. [Dagroosteren] Na inlezen activiteitenplanner blijft huidige dagroosterbestand actief
 9. [Dagroosteren] Crash in dagrooster bij weghalen blokkade bij docent met sneltoets A is opgelost
 10. [Dagroosteren] Lokaalselector zet de lokalen nu in alfabetische volgorde
 11. [Dagroosteren] Knoppen in knoppenbalk verplaatst en zijn nu altijd zichtbaar
 12. [Formatie] Geen melding meer bij archiveren dagroosterbestand zonder adminrecht schoolfunctie formatiebeheerder
 13. [Indelen] Phoenix: bij afsluiten maximaal klassikaal verversing ingebouwd om crash te voorkomen
 14. [Koppelingen] SOM Douane: lessen van lesgroepen met 0 leerlingen worden nu ook geëxporteerd
 15. [Koppelingen] SOM Douane: Roosterexport schrijft geen verkeerde start lesuur als roosterbestand leeg tijdvak bevat
 16. [Koppelingen] Optie Importeren > Basisgegevens > Tijdsinformatie verwijderd
 17. [Pakketkeuze] Leerlingdomein: tweede kolom UKP wordt niet meer aangemaakt bij downloaden pakketten
 18. [Pakketkeuze] Portalconnector: Gesimuleerde pakketten (bij leerlingen zonder pakket in het portal) blijven staan na gebruik portalconnector
 19. [Pegasus] Pegasus: crash bij praktijkgroep als stamklas opgelost
 20. [Roostervoorbereiding] Lesconnector: roosterhulp vakken blijven niet meer zichtbaar als verschil
 21. [Roostervoorbereiding] Foutmelding bij Activeer Groepen verholpen
 22. [Roostervoorbereiding] Beschikbaarheden > Portal: bij uitvinken toon Portal info blijft de menu-optie wel staan
 23. [Toetsrooster] Verbetering in sortering docx export toetslijsten
 24. [Zermelo Desktop] Crash verholpen bij project openen wanneer er al een ander project geopend was


 Belangrijkste wijzigingen in 3.8.4 (14-06-2017)
 1. [dagrooster] Melding in Lesdomein en optie "0" toegevoegd bij incorrect ingevoerde verval/vervanginfo
 2. [dagrooster] Activiteitenplanner: Meervoudige selectie staat standaard aan wanneer er al meerdere objecten staan
 3. [dagrooster] Vervanguren: verbod op vervanguren met een Lokaal en/of Lesgroep opgeheven
 4. [dagrooster] Accepteer lesuitval wordt niet meer bij les opgeslagen
 5. [dagrooster] Melding toegevoegd bij toets/mondeling die volledig in pauze valt
 6. [dagrooster] Leerling kon onterecht afwezig worden gemeld bij een toets
 7. [domeinen] Import nieuwe lessen in lesdomein controleert nu op ongeldige lesID's
 8. [indelen] Phoenix gaf soms een verkeerd aantal configuraties weer
 9. [pegasus] Crash verholpen bij praktijkgroep als stamklas (wanneer deze naam al voor kwam)
 10. [pegasus] Probleem met weergave eerste kolommen Detailrooster opgelost
 11. [pegasus] Leerling zonder stamklas mogelijk in Pegasus fase 2
 12. [roosteren] Telgroep telt weer op extra eigenschap
 13. [roosteren] Leerlingen Basis: (sorteer) kolom dummy verwijderd
 14. [roosteren] Roosteren zonder Beperk Wijzigingen na gebruik van Beperk Wijzigingen gebruikt geen Beperk Wijzigingen meer
 15. [roosteren] Telgroep wizard: bij lokalen met alleen lokaalblokkades wordt nu ook een telgroep (EIS) aangemaakt
 16. [roosteren] Telgroepwizard maakt bij annuleren nu geen telgroepen meer aan
 17. [roosteren] OWK2017: Varianten en uitzonderingen worden overgenomen bij ritsen
 18. [roostervoorbereiding] Genereer benodigde groepen (afdeling/school) werkt nu ook correct in de offline modus
 19. [roostervoorbereiding] Afdelingen en Stamklassen: Nieuw ingevoegde afdeling blijft nu op zijn plaats staan
 20. [toetsrooster] Toetsroosteren: gewenst aantal lokalen wordt bij knippen toets overgenomen
 Belangrijkste wijzigingen in 3.8.3 (07-06-2017)
 1. [ Automatisch roosteren] Extra filter toegevoegd om docentenbeschikbaarheid per stamklas/groep te zien.
 2. [ Roostervoorbereiding] Simpele .txt-import in afdelingen en stamklassen toegevoegd
 3. [ Zermelo Desktop] Importeren van afdelingen-stamklassen vanuit UDM werkt weer
 4. [ Automatisch roosteren] Fixatie van leerling in lesgroep is nu goed uit te zetten in Phoenix
 5. [ Automatisch roosteren] Telgroepen: invullen strafpunten als 200K (ipv 200000) of 2M kan nu ook in eigenschappenscherm
 6. [ Automatisch roosteren] Venster 'Eigenschappen van de telgroepen' selecteert nu het juiste tijdvak
 7. [ Automatisch roosteren] Veranderingenscherm en docent- en lesgroepbundel zijn nu leeg na klikken op standaard layout
 8. [ Handmatig Roosteren] Lokaal pro: melding bij lokaal klopt nu ook als er lokalen teveel zijn
 9. [ Roostervoorbereiding] Beheer > Vakken: klikken op rijkop vak selecteert nu correct
 10. [ Roostervoorbereiding] Groepen en Lessen: Download max grootte wordt nu direct zichtbaar bij alle groepen
 11. [ Roostervoorbereiding] Groepen en Lessen: geen verschil meer bij vak met roostercode die alleen verschilt qua hoofdletters
 12. [ Roostervoorbereiding] Groepen en Lessen: Groep toevoegen geeft nu direct de correcte maximale grootte weer
 13. [ Roostervoorbereiding] Groepen en lessen: kolommen van Onderwijs (portal) iets breder gemaakt
 14. [ Roostervoorbereiding] Groepen en Lessen: koppeltekentjes worden nu direct getekend na verwerking
 15. [ Roostervoorbereiding] Importeren van afdelingen-stamklassen vanuit UDM werkt weer
 16. [ Roostervoorbereiding] Lesconnector: crash bij aanpassen lesdomein opgelost
 17. [ Roostervoorbereiding] Roosteren pro > Leerlingen uitgebreid: wisselen van afdeling ververst nu correct de leerlingen en aantallen
 Belangrijkste wijzigingen in 3.8.2 (22-05-2017)
 1. [onderwijs] Bij één of meerdere tijdvakken zonder weken start toch het scherm Groepen en Lessen in de online modus
 2. [desktop] Klantnummer wordt rechts onderaan in het hoofdscherm weergegeven
 Belangrijkste wijzigingen in 3.8.1 (10-05-2017)
 1. [Automatisch roosteren] De onderwijskundige randvoorwaarden kunnen nu omgaan met grote lessentabellen
 2. [Roostervoorbereiding] Afdelingen en stamklassen: gepland aantal stamklassen staat nu correct in de tooltip
 3. [Roostervoorbereiding] Peilweekselector: er wordt nu gewaarschuwd wanneer desktop tijdvak in meer dan één portal tijdvak valt
 4. [Indelen] Het doorlopen van de wizard voor rapportvergaderingen is weer mogelijk
 Belangrijkste wijzigingen in 3.8.0 (13-04-2017)

Een belangrijk nieuw onderdeel in deze Zermelo Desktop versie is dat bij het starten van uw roosterproject informatie van uw portal wordt ingelezen. Deze gegevens worden vervolgens gebruikt het nieuwe Groepen en lessenscherm en bij het bepalen van de beschikbaarheid van de docent in de roosterautomaat. Voor meer informatie, zie: Update Desktop 3.8 en Portal 1.10

 1. [roostervoorbereiding] Update Groepen en Lessen
 2. [roostervoorbereiding] Lesconnector is nu een onderdeel van Groepen en Lessen
 3. [dagrooster] Een toets-les botsing wordt in het Dagrooster scherm toegelicht in de tooltip
 4. [roostervoorbereiding] De lesconnector geeft nu aan wanneer een docent nog niet in desktop aanwezig
 5. [lessen] Optie tussenuuropvulling toegevoegd voor publicatie leerlingroosters
 6. [roosteren] Beschikbaarheden (aantal dagen en dagdelen) kunnen worden overgenomen uit het portal
 7. [dagrooster] Openen dagrooster geeft optie randvoorwaarden apart/gebundeld voor docenten
 8. [indelen] Bij Indeling randvoorwaarden kan minimale groepsgrootte weer bewerkt worden en staan kopjes weer boven kolommen
 9. [indelen] Phoenix raakt onderwijskundige randvoorwaarden niet meer kwijt na gebruik Modules
 10. [lessen] Lessen verwijderen uit domein: lege lessen worden nu toch verwijderd
 11. [pakketkeuzes] Vakkenpakketten: volgorde kolommen met vakken is nu alfabetisch
 12. [roostervoorbereiding] Groepen en Lessen: Lespakket gewijzigd in Vakkenpakketten onder Modules
 13. [roostervoorbereiding] Groepen en Lessen: groepsgebonden lessentabel worden overgenomen uit portal
 14. [roostervoorbereiding] Groepen en lessen controleert aantal stamklassen o.b.v. verwacht aantal stamklassen in het portal
 15. [roostervoorbereiding] Lesconnector: koppeling tussen (o.a.) klassikale lessen wordt nu goed overgenomen
 16. [roostervoorbereiding] Reguliere docent wordt nu van de les gehaald bij het verwerken van een geplande vervanging
 17. [roosteren] Masker verwijderen of hernoemen wordt nu overgenomen bij randvoorwaarde
 18. [roosteren] Rechtmuisknopfunctie is nu beter bruikbaar in Docenten Uitgebreid
 19. [roosteren] In het tabblad Leerling in de selector is nu een afdeling te selecteren door erop te klikken
 20. [roosteren] Lokaal selecteren in de selector zorgt voor crash in combinatie met een geselecteerde agenda-les
 21. [roosteren] Lokaalfixaties zijn nu standaard zichtbaar in de roosterschermen
 22. [structuur] Een dag uitschakelen bij structuur geeft nu een waarschuwing ivm rekenfouten bij randvoorwaarden
 23. [structuur] In scherm Afdelingen en stamklassen geeft het verwisselen van twee afkortingen geen problemen meer
 24. [toetsrooster] Celweergave: Begrenzing van het aantal docenten bij mondeling werkt nu
 25. [toetsrooster] Individuele toetsroosters: er wordt nu gecontroleerd op absent gemelde leerlingen
 Belangrijkste wijzigingen in 3.7.2 (09-03-2017)
 1. [Automatisch roosteren]Roosteren: Het verwijderen van basisvoorwaarden in het scherm Docenten Uitgebreid geeft extra waarschuwing
 2. [Automatisch roosteren]Roosteren: In Totaaloverzicht strafpunten is bij leerlingen de kolom stamklas toegevoegd
 3. [Toetsrooster]Mondelingen: In het scherm Mondelingen bewerken is bij leerlingen de kolom stamklas toegevoegd
 4. [Automatisch roosteren]Lokaal Pro: Melding bij lokaalproblemen gecorrigeerd bij het hebben van te veel én te weinig lokalen
 5. [Automatisch roosteren]Roosteren: Bij uitgebreide randvoorwaarden vallen selectoren niet meer buiten beeld
 6. [Automatisch roosteren]Roosteren: Randvoorwaarde voor blokken van tussenuren is nu optimistisch genoeg
 7. [Automatisch roosteren]Roosteren: Tijdvakkenkolom ontbreekt niet meer bij leerlingen uitgebreid
 8. [Automatisch roosteren]Roosteren: Uitroosteren van lessen vraagt voortaan om bevestiging
 9. [Automatisch roosteren]Roosteren: Weghalen van blokkade in docenten uitgebreid geeft meldingen in basis, tooltip is verduidelijkt om dit op te lossen.
 10. [Automatisch roosteren]Roosterplaatsen en -groepen: Naamswijziging en verwijdering wordt nu automatisch doorgevoerd bij sluiten scherm
 11. [Automatisch roosteren]Telgroepen: Oude randvoorwaarden rondom roosterbreedte is uit telgroepen verwijderd om crash te voorkomen
 12. [Dagroosteren]Dagen afknippen: Verwarrende kolom met nummering bij weekselectie is verwijderd
 13. [Dagroosteren]Dagrooster: Een zwevende les komt nu volledig in beeld
 14. [Domeinen]Leerlingdomein: Crash opgelost bij importeren van een bestand waarin een leerling in twee (of meerdere) afdelingen is geplaatst
 15. [Domeinen]Lesdomein: Crash opgelost als er een lege tijdsstructuur (uren, dagen of tijdvakken) in het roosterbestand zit
 16. [Indelen]Phoenix: Kan nu correct worden afgesloten na verwijderen leerling via module Leerlingdomein
 Belangrijkste wijzigingen in 3.7.1 (22-02-2017)
 1. Arena: Strafpunten voor indelingen zijn weer in beeld
 2. Connector: Roostergroep wordt niet meer random gekoppeld aan Geplande groep
 3. Dagroosteren: Leerlingen afwezig melden bij lessen met meerdere lesgroepen werkt weer goed
 4. Groepsindelingen: nu ook bij dichtgeklapte vakken in beeld dat leerling onterecht in lesgroep zit
 5. Jaarplanner: Vakanties 2018 zijn toegevoegd in jaarplanner
 6. Lesgroepindelingen: Geeft geen foutmelding meer over clusternummer bij lessen met gewenst aantal posities is 0
 7. Maximaal klassikaal: identieken verwijderen gaat nu ook goed als één van de groepen niet-klassikaal-gefixeerd
 8. Maximaal klassikaal: Stamklas-identieke voorwaarden tussen twee stamklassen kan nu worden verwijderd
 9. Maximaal klassikaal: stamklassen verdwijnen niet meer bij de voorwaarden van de deelverzamelingen
 10. Mondelingen: melding toegevoegd dat samenvoegen alleen kan als ze op dezelfde dag staan
 11. Mondelingen: Mondelingen roosteren in de tijd: verplaatste (ingeschakelde) les nu correct zichtbaar
 12. Onderhoud: Docent vrijmaken via #tts laat toets nu wel doorgaan
 13. Ouderavond: Het verwijderen van de gezinnen is niet meer toegestaan als er voor dat gezin gespreksmogelijkheden in de huidige ouderavond zijn
 14. Ouderavond: om gegevensverlies te voorkomen zijn de kolomkoppen van het gespreksmogelijkhedenscherm niet meer rechtsklikbaar
 15. Phoenix: Beschikbaarheden filteren via de blokkadedrempel werkt nu ook voor getallen groter dan 1.000.000
 16. Phoenix: Beschikbaarheden werden niet goed weergegeven bij een lage blokkadedrempel
 17. Phoenix: In Phoenix ingevoerde waarden in Groepenschema worden niet onthouden
 18. Phoenix: Lesgroepindelingen toonde bij verlaten Phoenix-indeelstrafpunten i.p.v. rooster-indeelstrafpunten
 19. Phoenix: Optimale groepsgrootte aanpassen in groepenschema/strafpuntenoverzicht via Phoenix wordt weer opgeslagen
 20. Rapportvergaderingen: Docenten nu ook bij vergadering als lessen uitgeschakeld wegens toets
 21. Rapportvergaderingen: fixaties worden nu vastgehouden
 22. Roostervergelijk: dagfilter werkt nu ook op toetsen
 23. Serieprinten bij toetsrooster: deselecteren gaat nu goed
 24. Snelheidsverbetering nieuwe onderwijskundige randvoorwaarden voor bestanden met hele hoge lessentabellen
 25. Toetsrooster:Toetsen met 0 leerlingen kunnen nu ook over lokalen verdeeld worden.
 26. Toetsrooster: 'Aantal gewone toetsten' geeft nu het aantal inclusief mondelingen
 27. Toetsrooster: Foutieve telling aantal toetsen per dag opgelost
 28. Toetsrooster: Filter op Toetsen werkt nu correct
 29. Toetsrooster: Gewenst aantal surveillanten aanpasbaar bij geknipte toets
 30. Toetsrooster: Leerlingen individueel over lokalen verdelen overschijft niet meer bestaande toetsgroepen
 31. Toetsrooster: Lokaalblokkades uit Lokalen Basis nu zichtbaar in Toetsen roosteren in de tijd
 32. Toetsrooster: Lokaalroosters publiceren (old school) laat nu opgeknipte toets op aparte regels zien
 33. Toetsrooster: Maak docent vrij met rechter muisknop in Surveillanten Modus werkt als verwacht
 34. Toetsrooster: Toetsen zonder lesgroep kunnen nu verdeeld worden over lokalen
 35. Toetsrooster: Toetsgroepnamen worden nu zonder spaties aangemaakt zodat er geen onterechte foutmelding ontstaat bij wijziging in domein Groep

Testversies


Voor Zermelo Desktop zijn er ook testversies beschikbaar. Dit zijn de versies waar we in bezig zijn met het aanbrengen van verbeteringen. Het kan zijn dat wij u vragen om een van deze versies te gebruiken als u tegen bepaalde problemen aanloopt. Het kan ook zijn dat u als deelnemer aan een pilot met een van deze versies werkt. Deze versies ondersteunen geen foutrapporten en wij kunnen de kwaliteit ervan niet garanderen. Het is daarom belangrijk om te upgraden naar de echte release zodra deze beschikbaar is.

Release datumReleaseOmschrijving64-bits versie32-bits versie
elke nacht
beta
Dit is de beta voor de volgende bugfix release. Als de huidige release 3.8.6 is dan is dit de versie die straks 3.8.7 wordt. Het kan dan zijn dat wij aanraden om tot de volgende bugfix release te werken met de beta versie. Mogelijk zijn bepaalde problemen in deze versie nog niet voldoende opgelost.
elke nachtnightlyAlpha voor de volgende feature release. Als de huidige release 3.8.6 is dan is dit de versie die straks 3.9 wordt. Deze versie bevat alle nieuwe features en bevat mogelijk ook nieuwe bugs. Het kan zijn dat u hier schermen in tegenkomt die nog niet af zijn of dat er opeens zaken niet meer werken.
 • No labels