Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 345 Next »

Gladiator (msi) | Zermelo Desktop (zip)

(info) Installatiehandleiding


 32 bits versie | zip | gladiator.msiBelangrijkste wijzigingen in 3.10.0 (16-11-2017)


Zermelo is één programma, met twee applicaties: het portal en de desktop. Om te zorgen dat deze twee applicaties goed op elkaar aansluiten, hebben we een aantal wijzigingen doorgevoerd in de desktop. Hierdoor hoeft u minder handelingen te verrichten om gegevens vanuit het portal in de desktop te krijgen. De portalconnector bestaat niet meer vanaf de desktopversie 3.10. De verschillen ten opzichte van het portal lost u direct in het betreffende scherm op. 

We nodigen u uit om ons update blad te lezen: Update Desktop 3.10 en Portal 1.15

Voor meer informatie over de belangrijkste grote wijzigingen in de Desktop, verwijzen wij u graag naar de handleiding: 

Overige verbeteringen:

 • [automatisch roosteren] Aanpassing standaard aantal varianten bij Arena wordt nu onthouden
 • [automatisch roosteren] Automatisch roosteren: Ctrl-A selecteert alle elementen van actieve selectortabblad
 • [automatisch roosteren] Scherpere schatting strafpunten telgroepen met beperkte capaciteit bij niet-geroosterde lessen
 • [dagrooster] Keuzepakketten zijn in de dagroosterbestanden te downloaden
 • [ouderavond] Toegevoegd lokaal in ouderavond client verdwijnt niet meer na upload
 • [ouderavond] Blokkades van ouders kunnen afgevinkt worden indien verwerkt
 • [ouderavond] Upload voor Ouderavond is uit de ouderavond-workflow gehaald.
 • [ouderavond] Melding opgelost: Gespreksmogelijkheden probeert veld room naar het portal weg te schrijven.
 • [portal] Persoonsgegevens van docenten en leerlingen worden automatisch gedownload

Opgeloste problemen:

 • [algemeen] Selectie <Shift><klik> in het leerlingdomein werkt weer goed
 • [automatisch roosteren] Totaaloverzicht strafpunten start niet meer traag op bij gebruik van sneltoets T
 • [automatisch roosteren] Onderwijskundige randvoorwaarden op groep-vak niveau is nu weg te halen.
 • [automatisch roosteren] Kolom Strafpunten Onderwijskundig perspectief 'Per vak' en 'Per docent' sorteert nu van groot naar klein
 • [automatisch roosteren] Profiel Lokaal Pro houdt selectie van lokalen goed vast
 • [dagrooster] Vastgezette items in dagrooster verdwijnen niet meer bij andere dagselectie
 • [dagrooster] Het is nu mogelijk vervanger uit vervangerspool op les met afwezige docent te zetten als er leerlingen absent zijn
 • [groepen en lessen] Bij vervanging in portal (dus 2 docenten betrokken) blijft het scherm niet langer een verschil zien bij les
 • [jaarplanner] Vakanties in jaarplanner zijn nu standaard gesorteerd op datum
 • [ouderavond] In Ouderavondmodule volgorde van dagen nu op datum ipv alfabetisch
 • [ouderavond] Lokalen worden niet meer gepubliceerd bij verlaten scherm "roosteren op lokaal"
 • [ouderavond] Tafel blijft niet langer gepubliceerd staan bij verwijdering lokaal uit desktop
 • [ouderavond] Negatieve pauze- en gesprekstijden invoeren is niet meer mogelijk
 • [ouderavond] Gearchiveerde ouders zijn niet meer zichtbaar bij het genereren van gespreksmogelijkheden
 • [toetsrooster] Geknipte toetsen kunnen niet meer verdeeld worden over meerdere dagen


Belangrijk! Wanneer u wilt werken met onze ouderavondmodule is het noodzakelijk dat u werkt met versie 3.9.0 of hoger. Wanneer u werkt met een oudere versie (3.8.6 of lager), dan zult u tijdens het werken foutmeldingen krijgen.


Releasenotes Belangrijkste wijzigingen in 3.9.4 (10-10-2017)

Download: 64 bits versie | 32 bits versie

 • [Algemeen] Crash verholpen bij verwijderen zo juist aangemaakte vakken
 • [Dagrooster] Knop accepteer in vervangerspool accepteert weer
 • [Formatie] Foutmelding bij het verlaten van het Formatie (portal)-scherm in de desktop is verholpen
 • [Indelen] Aangepaste waarden Optimale en Maximale groepsgroottes worden weer onthouden
 • [Ouderavond] Automaat houdt weer rekening met blokkades van ouders
 • [Ouderavond] Aanpassingen blokkades binnen "Roosteren op tijd" werkt weer correct
 • [Toetsrooster] Weergave meervoudige mondelingen verdelen over dagen bij afdelingen verbeterd
 • [Toetsrooster] Crash opgelost na weghalen lokaal van geknipte toets


 Belangrijkste wijzigingen in 3.9.3 (11-09-2017)

Download: 64 bits versie | 32 bits versie

 • [Algemeen] Klantenkaart: Crash na afsluiten met OK verholpen
 • [Dagroosteren] Publiceren Rooster: Foutmelding "geen correct antwoord portal ontvangen" verholpen
 • [Dagroosteren] Activiteit splitst niet meer ongevraagd in tweeën.
 • [Management] Crash verholpen bij bewerken van kopcellen in Diagramprofielen
 Belangrijkste wijzigingen in 3.9.2 (16-08-2017)

Download: 64 bits versie | 32 bits versie

 • [rooster] Crash verholpen bij Plaatsen met de Arena
 • [rooster] Onderwijskundig Uitgebreid sorteert nu met hoogste aantal strafpunten
 • [dagrooster]  #VVQUOTUM wordt nu standaard als extra eigenschap in docentendomein aangemaakt


 Belangrijkste wijzigingen in 3.9.1 (16-08-2017)

Download: 64 bits versie | 32 bits versie

Opgeloste problemen:

 • [Algemeen] Roostermaker krijgt geen foutmelding meer bij het openen van project.
 • [Dagrooster] Controlescherm uitvalredenen is tijdelijk uitgeschakeld. 
 Belangrijkste wijzigingen in 3.9.0 (09-08-2017)

Download: 64 bits versie | 32 bits versie

Verbeteringen:

 • [algemeen] Bij Backups-terugplaatsen worden nu ook de Arena backups getoond
 • [algemeen] In het scherm ''backup terugplaatsen'' staat nu alleen de datum en de tijd.
 • [algemeen] Melding verbeterd wanneer je de laatste versie van een bestand wilt verwijderen
 • [api] Zermelo Desktop gebruikt nu v3 (versie 3) van de API ipv versie 2
 • [dagrooster] Waarschuwing dat het niet mogelijk is een surveillant ziek te melden via gebiedsmodus
 • [dagrooster] Selectorschermen in dagrooster laten nu het aantal gefilterde objecten zien
 • [export] Nieuwe SOM export > Schrijf Stamklassen
 • [ouderavond] Kolommen: emailadres en aantal gesprekken aangevraagd toegevoegd aan scherm Uitnodigingsbrieven in ouderavond
 • [ouderavond] Het hoofdmenu van de ouderavond-client heeft nu een icoontje
 • [toetsrooster] Locatie van de toets nu zichtbaar in Toetsen roosteren
 • [toetsrooster] Toetsen hernummeren geeft een waarschuwing voor toekomstig roostervergelijk
 • [dagrooster] Uitvalreden van een les geeft de voorkeur aan een activiteit boven een docent
 • [secties] Secties uit portal overnemen in Desktop

Opgeloste problemen:

 • [algemeen] Het was niet mogelijk de software te activeren met een spatie in je Windows gebruikersnaam
 • [algemeen] Foutief openen van project bij "Meest recente project openen" verholpen
 • [algemeen] Archiefbestanden gebruikte meer geheugen door ActPlan
 • [algemeen] Lokalen verwijderen is weer mogelijk na Lokalen Basis doorlopen te hebben
 • [algemeen] Meerdere keren de import van Masterplan doorlopen kan nu zonder crash
 • [algemeen] Naam Voluit bij lokaal is nu aan te passen
 • [algemeen] Onterechte melding over te veel lessen in Totaalcontrole opgelost
 • [algemeen] Toolbar kan niet meer verplaatst worden
 • [algemeen] Vakken: je kunt zonder foutmelding een vak verwijderen waar nog groepen en lessen aan gekoppeld zijn
 • [algemeen] Vreemde lessen automatisch oplossen lost nu bij alle groepen van de gekoppelde les het probleem op.
 • [algemeen] Het plaatsen van geselecteerde lessen op de agenda werkt nu ook wanneer het tabblad Lessen actief is
 • [algemeen] Magisterexport: lege tijdvakken in het roosterbestand worden vanaf nu niet meer meegenomen in de export
 • [algemeen] Naam backup udmz bestand heeft nu de aanmaak datum/tijd
 • [algemeen] Optie Importeren ontbreekt wanneer er geen eigen printprofielen meer zijn
 • [dagrooster] Geaccepteerde botsende les wordt nu wel ingeschakeld na annuleren activiteit
 • [dagrooster] Vervangerspool: ingeroosterde vervanguren worden geaccepteerd bij verlaten hoofdscherm
 • [dagrooster] 2 aparte activiteiten voor 2 lesuren worden niet meer automatisch gebundeld
 • [dagrooster] Dagselectie bij dagen in buitenselectie wordt nu vastgehouden
 • [dagrooster] De vervangers worden weer getoond in de activiteitenplanner bij de afwezige docent (zowel bij een activiteit als afwezigheid)
 • [dagrooster] Een paar sneltoetsen in dagrooster deden het nog niet
 • [dagrooster] Groepsloze les kwam niet als probleem in beeld bij afwezigheid docent
 • [dagrooster] lokaalprobleem nu zichtbaar in klasselector bij accepteren van een leerling-botsing
 • [dagrooster] Optie 6 (aanmaken activiteit): Annuleer knop werkt nu wel
 • [dagrooster] Vervangbelang negeren laatste uur geeft geen tussenuurmelding meer bij voorgaande vrij lesuren
 • [dagrooster] In Menu "Gebied" kun je geen andere Activiteit selecteren
 • [dagrooster] Roostervergelijk houdt selectie nu vast bij enkele weergavekeuzes
 • [dagrooster] Zwevende les kan verwijderd worden bij het dagroosteren
 • [export] SOM bevorderingen markeert het bestand nu als gewijzigd
 • [hand.rooster] "Selecteer lessen van deze objecten" laat lessen niet meer staan als je geen object meer geselecteerd hebt
 • [hand.rooster] Er komt geen richel bij wanneer de bestaande gefixeerd zijn
 • [hand.rooster] Lesgroepindelingen: de huidige indeling wordt nu altijd getoond bij te veel mogelijkheden
 • [hand.rooster] Als een afdeling twee keer in bundel stond werd het scherm niet goed ververst
 • [management] Diagramprofielen crasht bij het wisselen van profiel terwijl het optieschermpje open staat.
 • [management] Managementrapport Kwaliteit toont nu ook de grafiek met de tussenuren
 • [management] Serie-operatie lesstatistiek: bij wijzigingen wordt nu gesuggereerd het bestand op te slaan
 • [ouderavond] Alle gespreksmomenten zijn nu te verwijderen
 • [ouderavond] Upload Ouderavond controleert op leerlingen die niet in portal staan
 • [ouderavond] Melding toegevoegd bij het verwijderen van de laatste gespreksdag
 • [ouderavond] Verwijder geselecteerde gespreksdag/-tijd veranderd in dagen/tijden
 • [pegasus] Pegasus, fase 1, Roosters: een fixatie van een lesblok op een blokpositie wordt nu opgeslagen
 • [pegasus] Pegasus: #theorie wordt nu direct toegevoegd aan het vakdomein
 • [phoenix] Maximaal klassikaal: weergave van stamklassen kon soms verdwijnen
 • [provisie] Versienummer van Provisie nu zichtbaar in Provisie > help
 • [publicatie] Zermelo Desktop schrijft bij toetsen en mondelingen geen vestigingen ("branchOfSchool") weg
 • [roosteren] Arena update strafpunten nu na het toevoegen van een variant met meer strafpunten
 • [roosteren] Bij meer tijdvakken dan afdelingen worden nu alle tijdvakken getoond bij de roosterautomaten
 • [roosteren] Crash bij telgroepen vanuit scherm totaaloverzicht
 • [roosteren] Crash verholpen bij Docenten > Beschikbaarheden als verkeerd aantal roosterplaatsen/roostergroepen dagen en dagdelen stond ingesteld
 • [roosteren] De roosteractie docentwisselen houdt geen rekening met strafpunten
 • [roosteren] Lesverzamelingen: filters met dubbele punt nu in formule te verwerken
 • [roosteren] Opslaan in Automatisch roosteren slaat alleen het huidige bestand op en laat de rest ongemoeid
 • [roosteren] OWK2017: sorteren op problemen en probleem openen houdt sortering nu vast
 • [roosteren] OWK2017: sorteren werkt nu ook als je een vak openklapt hebt staan
 • [roosteren] Roosteren (met herindelen): Plaatsen van lessen met de Alchemist: absoluut maximum in automaatinstellingen werkt nu correct
 • [roosteren] Roostervergelijk (beperk wijzigingen) maakt een verbeterde vergelijking met externe bestanden
 • [roosteren] Selectie van lessen werd niet altijd als zodanig verwerkt als de tab 'Lessen' geselecteerd was in de Selector
 • [roosteren] Sortering op strafpunten in telgroepen verbeterd
 • [roosteren] Voorwaarden zonder roosterposities leveren nu geen strafpunten meer op
 • [roosteren] Weergave in selector verbeterd bij selectie van meerdere tijdvakken
 • [roosteren] Alchemist in blokkenstand en blokkenbouwer tonen nu "tussenresultaten".
 • [roosteren] Annuleren lokalenautomaat op selectie laat de automaat nu niet meer starten
 • [roosteren] Randvoorwaarden leerlingen: Individuele randvoorwaarden (dagdelen) voor leerlingen kopieert nu altijd de afdelingsstandaard
 • [roosteren] Scherm Docenten - beschikbaarheden kan niet gestart worden zonder Roostergroepen Dagen/Dagdelen
 • [roostervoorbereiding] Bevoegdheidsgebieden niet meer beschikbaar bij scherm inrichting KWT
 • [roostervoorbereiding] Jaarplanner: mogelijkheid Geen regio toegevoegd (om geen vakantie/feestdagen te kunnen hebben)
 • [roostervoorbereiding] Lokaalwissels: de naam van een nieuwe lokaalgroep wordt nu opgeslagen wanneer er nog een nieuwe wordt aangemaakt
 • [roostervoorbereiding] Vakken bewerken: sortering werkt nu ook op kolom "selectie"
 • [roostervoorbereiding] Geen spaties meer mogelijk in Extra Eigenschap waardoor fouten in lesverzamelingen worden voorkomen
 • [roostervoorbereiding] Jaarplanner: Scherm vakantie aanpassen is nu met OK te sluiten bij geen wijziging
 • [roostervoorbereiding] Lessentabel: te lage waarde ophogen werkt nu per afdeling wanneer hierop gefilterd is
 • [roostervoorbereiding] Lesuren: Tijdrasterinstelling wordt bij Schoolstructuur - Lesuren nu bewaard
 • [splitsen] Splitsen van bestanden: extra uitleg over het kiezen van een tijdelijke map

Overige versies


U kunt hier de laatste versie van Zermelo 2 downloaden, wanneer u bijvoorbeeld gebruik maakt van een nieuwe (werk)pc. U kunt hier ook de testversies van onze software vinden. Dit zijn de versies waar we in bezig zijn met het aanbrengen van verbeteringen. Het kan zijn dat wij u vragen om een van deze versies te gebruiken als u tegen bepaalde problemen aanloopt. Het kan ook zijn dat u als deelnemer aan een pilot met een van deze versies werkt. Deze versies ondersteunen geen foutrapporten en wij kunnen de kwaliteit ervan niet garanderen. Het is daarom belangrijk om te upgraden naar de echte release zodra deze beschikbaar is.

Release datumReleaseOmschrijving64-bits versie32-bits versie
elke nacht
3.10.x
Dit is de beta voor de volgende bugfix release. Als de huidige release 3.10.0 is dan is dit de versie die straks 3.10.1 wordt. Het kan dan zijn dat wij aanraden om tot de volgende bugfix release te werken met de beta versie. Mogelijk zijn bepaalde problemen in deze versie nog niet voldoende opgelost.
elke nachtnightlyAlpha voor de volgende feature release. Als de huidige release 3.8.6 is dan is dit de versie die straks 3.9 wordt. Deze versie bevat alle nieuwe features en bevat mogelijk ook nieuwe bugs. Het kan zijn dat u hier schermen in tegenkomt die nog niet af zijn of dat er opeens zaken niet meer werken.
30-04-2015

2.4.5

U kunt hier de laatste versie van Zermelo 2 downloaden. 
 • No labels