Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 96 Next »

Systeembeheerders en gebruikers die voldoende rechten op hun computer hebben kunnen hier de Windows-onderdelen van Zermelo 3 downloaden om deze te installeren. Er is een installer beschikbaar die alles voor u klaarzet, een zip voor als u de software alleen wilt uitpakken en zelf de instellingen verzorgt, en een gladiator.msi om het voor systeembeheerders makkelijker te maken om de Gladiator op een groot aantal computers te zetten.

Op deze pagina

Zie ook:

Releases

Release datumVersieOmschrijving64 bits versie32 bits versie
18-6-20153.1.1
 11 opgeloste problemen
 1. [domein] Het bewerken van verzamelingen is aangepast
 2. [formatie] De kolom absolute waarde van een taaktoekenning bevat nu de juiste informatie.
 3. [formatie] TAAK(..) functie werkt nu weer correct
 4. [formatie] SCHRIJFTAAK() functie werkt nu weer correct
 5. [formatie] Lessenplanner in het DelegeerCentrum mag niet gestart worden als de gebruiker geen leesrechten formatie heeft in het portal
 6. [formatie] De taaktoekenningen werden niet goed getoond op de formatiekaart
 7. [phoenix] Zermelo kon crashen wanneer binnen Phoenix andere modules werden opgestart.
 8. [phoenix] Gefixeerde lesgroepen in het clusterschema werden na opnieuw opstarten Phoenix ten onrechte uit het clusterschema gehaald
 9. [roosteren] Na afsluiten Phoenix geeft de header bij andere afdelingen aan dat er geen lessen zijn
 10. [delegeer] Formatiebeheer 3 inkijken werkte niet met alleen maar leesrechten voor formatie
 11. [delegeer] In het delegeercentrum konden lege meldingen verschijnen bij het de eerste keer wegschrijven van een project. Het wegschrijven functioneerde verder goed.
 12. [delegeer] Herstel gegevens werkt nu ook als de gebruiker geen toekenningen heeft. Tevens wordt op een andere wijze gecontroleerd of de gebruiker bezig is.
12-6-20153.1.0

Ouderavond release

De module Ouderavond is vanaf nu beschikbaar. In de handleiding Ouderavond kunt u alles lezen over het organiseren van een ouderavond met Zermelo.

 14 opgeloste problemen
 • [Connector] - De namen van de leerlingen worden nu correct gedownload bij het gebruik van de portalconnector
 • [Delegeer] – Bij het aanpassen van rechten bij gedelegeerde gebruikers controleert het delegeercentrum of die gebruiker al gestart is, om synchronisatie met verouderde gegevens te voorkomen
 • [Desktop] – Veld ‘Bevoegdheidsgebieden van lokalen’ konden crash veroorzaken bij het opslaan van het bestand
 • [Desktop] - Gefixeerde lessen in het roosterplan konden worden verplaatst en (onterecht) worden ingeroosterd
 • [Desktop] - Het scherm Afdelingen en Stamklassen is weer te openen vanuit Groepen en Lessen
 • [Desktop] - Menu Help - Zoeken naar updates verwijst nu naar pagina Download Desktop en/of Client
 • [Desktop] – Onterechte melding over botsingsinformatie wordt niet meer getoond.
 • [Desktop] - Wijziging in scherm Docenten - Beschikbaarheden wordt nu ook als wijziging gezien en opgeslagen
 • [Desktop]- Portal-adres kan nu gewijzigd worden via het menu Opties
 • [Formatie] – Scherm van Formatie-inzet geeft een melding bij afsluiten wanneer een contract ontbreekt bij een docent
 • [Formatie] - Kleurcodes (geel,groen,rood) in het scherm Inzet lessen zijn correct ingesteld
 • [Formatie] - Schrijfrechten voor Lessenplanner per sectie kunnen ook worden gedelegeerd als er leesrechten voor Lessenplanner totaal zijn uitgedeeld
 • [Roosteren] - Bij starten automaat, direct na sluiten Phoenix, kon een verkeerde lesselectie worden ingeroosterd
 • [Toetsrooster] - Blokkades waren onzichtbaar als er ook (uitgeschakelde) lessen stonden
 11 verbeteringen
 • [Formatie] - Lessenplanner is overal hernoemd naar Inzet lessen en de sectieplanner naar Inzet secties
 • [Formatie] - De informatie in het scherm Inzet lessen is aangepast aan de nieuwe functionaliteit
 • [Formatie] – Geplande saldo en de klokuren uit de sectieplanner kunnen getoond worden op de formatiekaart
 • [Portal] - Menu Beheer - School in Schooljaar is hernoemd naar Roosterproject Portal
 • [Delegeer] - Het is nu (weer) mogelijk gebruikers toe te voegen aan het delegeercentrum die geen docent zijn op de school
 • [Formatie] - Als een docent op meerdere scholen ingezet is worden totalen van diens inzet en saldo getoond
 • [Publiceren] - Het is nu mogelijk roosters voor meerdere weken tegelijk te publiceren
 • [Connector] – Bij het uploaden van gebruikers worden de standaardrollen uit het portal gebruikt
 • [Toetsen] – Het is mogelijk te filteren op docenten en lokalen bij toetsen roosteren in de tijd
 • [Publiceren] - Het publiceren van roosters is intern uitgebreid en verbeterd zodat er later meer functionaliteit in het portal ondersteund kan worden
 • [Desktop] - De software kan nu ook proxyservers gebruiken met IE11 proxy-instellingen
29-05-20153.0.7
 2 opgeloste problemen
 1. [delegeer] Gegevens konden verloren gaan na het weghalen van rechten. In dat geval werd namelijk ook met alle andere projecten in het delegeercentrum gesynchroniseerd! Hetzelfde probleem trad op bij het klikken op "Synchroniseren" zonder dat er rechten waren toegekend. Het ging alleen fout als er meerdere projecten in het delegeercentrum waren waarbij het basisroosterbestand dezelfde naam had.
 2. [formatie] De lessenplanner opende per abuis standaard met het filter "teveel groepen" actief.
21-05-20153.0.6
 14 opgeloste problemen
 1. [connector] Portal connector: downloaden van gegevens uit het portal werd (ten onrechte) niet als wijziging gezien
 2. [delegeer] Oude taak 'Formatiebeheer 3' bleef soms actief en werd niet goed weggehaald 
 3. [delegeer] Docent toevoegen was nog beschikbaar in het DelegeerCentrum 
 4. [delegeer] De rol 'dc_user' wordt automatisch gekoppeld aan een gebruiker in het portal, als deze gebruiker in het DelegeerCentrum wordt aangemerkt als gedelegeerde gebruiker
 5. [desktop] Crash bij importeren Prognoses/PKP is opgelost
 6. [desktop] Exporteren van Prognoses/PKP werkt nu weer
 7. [export] Crash bij Zermelo Export Wizard - inlezen ZEW-bestand is opgelost
 8. [formatie] Een geplande koppeling gemaakt door een gedelegeerde gebruiker in de Client was pas zichtbaar in de lessenplanner na synchronisatie
 9. [pakketkeuze] Bij het importeren van keuzepakketten uit een UKP-bestand werd dat bestand onnodig vastgehouden
 10. [roosteren] Roosteren Pro kon crashen bij het gebruik van een dialoogprofiel uit Zermelo 2
 11. [roosteren] Crash in het scherm Lokaalafstanden is opgelost
 12. [toetsen] Een les waar de docent vrijgemaakt was voor een toets is weer te vervangen door een andere docent 
 13. [toetsen] Het afknippen van een toetsweek gaf een onterechte foutmelding 
 14. [toetsen] Toetsperiode aanpassen kan weer binnen het hoofdmenu Onderhoud
 8 verbeteringen
 1. [delegeer] Het is nu (weer) mogelijk gebruikers toe te voegen aan het DelegeerCentrum die geen docent zijn op de school
 2. [desktop] De knop voor de Dynamische Studielast Verdeling (DSV) is weer ingebouwd
 3. [desktop] Domeinen: Er kan nu gesorteerd worden op (met een vinkje) geselecteerde regels 
 4. [formatie] Bij afsluiten Formatiebeheer worden de gegevens nu automatisch geupload (bijgewerkt) in het portal
 5. [formatie] Bij verschillen tussen de lesvraag in Onderwijsvraag en Inzet Lessen is extra markering en informatie toegevoegd
 6. [formatie] Extra filter 'Teveel groepen' in het scherm Inzet Lessen 
 7. [toetsen] Het is nu mogelijk een toets met meerdere groepen en lokalen eenvoudig op te splitsen 
 8. [toetsen] De knop Werkdag start- en einddtijd in het scherm Toetsen Roosteren is toegevoegd
21-04-20153.0.5
 Extra informatie

Deze release bevat een hoop kleine verbeteringen in onze software.

Een belangrijke aanpassing is het doorvoeren van de correcte overgangsregeling voor Bapo in het scherm Budget van de module Formatie. De Budgetmodule toont nu de leeftijd van een docent op 31-7-2014. Dit bepaalt of deze docent in de overgangsregeling valt. Alleen diegene die op de peildatum 52 jaar of ouder waren, maar nog geen 57 jaar zijn, vallen binnen de overgangsregeling. Vanaf de eerstvolgende maand dat een docent 57 jaar is geworden, valt hij in de reguliere regeling. In de Bapomodule zie je dit in beeld met het volgende tekentje: . Sinds deze aanpassing kan het dus voorkomen dat het jaarrecht van een docent naar beneden is bijgesteld. We vragen u nadrukkelijk om dit te controleren. Voor meer informatie zie Overgangsregeling Bapo.

Bekende bug

 • In deze release is een bug geïntroduceerd die het scherm Roosteren kan laten crashen wanneer u handmatig een dialoogprofiel uit Zermelo 2 geïmporteerd heeft, waarin nog docenten zichtbaar waren. Deze bug is opgelost in de 3.0.6 release. U kunt een crash voorkomen door in de oude Zermelo 2 dialoog de docentbundels leeg te maken, voordat u het ZDL naar de projectmap in Zermelo 3 kopieert. 
 42 opgeloste problemen
 1. [connector] Het downloaden van gegevens vanuit het portal werd niet als wijziging van bestand gezien
 2. [connector] Bij download pakketten kwam wel een afdelingsselector, maar bij uploaden niet.
 3. [dagrooster] Docent afwezig melden wordt nu gezien als wijziging
 4. [desktop] Het submenu Randvoorwaarden deed niets en is uit het menu verwijderd
 5. [delegeer] Melding "credentials.ini bevatte geen inhoud" bij starten opgelost
 6. [delegeer] Schooljaar in portal met slash in naam zorgde voor onbruikbaar DelegeerCentrum
 7. [delegeer] DelegeerCentrum kon in theorie projecten wissen als er geen School in Schooljaar was ingesteld
 8. [delegeer] Schrijfrecht voor lessenplanner kon meerdere keren gedelegeerd worden
 9. [delegeer] DelegeerCentrum controleerde ook rechten voor andere projecten, waardoor fouten konden ontstaan
 10. [delegeer] Het deactiveren van taken bleek niet goed te werken en deze optie is uitgeschakeld.
 11. [delegeer] Uitgebreidere foutmeldingen
 12. [desktop] Crash kon ontstaan bij opslaan van nieuw project 
 13. [formatie] Overgangsregeling Bapo voor Budget berekening gecorrigeerd
 14. [formatie] Scherm Salaris paste het jaartal niet aan in de titelbalk
 15. [formatie] Werken met Zplanning in Groepen en Lessen was niet uit te zetten zonder licentie voor Formatie
 16. [formatie] Formule LEESPLANNINGLESSEN() geeft nu het juiste getal
 17. [formatie] Alle panelen laten nu correcte getallen zien als via het ZFM gegevens overruled zijn
 18. [formatie] Persoonlijk budget voor docenten die 57 jaar worden werd niet goed berekend
 19. [formatie] Op formatiekaart staat niet de vaste peildatum
 20. [indelen] Verplichte lesgroep voor leerling wordt verwijderd als leerling het vak niet meer volgt
 21. [indelen] Huidige indeling is nu altijd zichtbaar in Modus Mogelijk
 22. [indelen] Phoenix: correcte functionaliteit bij licentie voor alleen Basis
 23. [indelen] Lesgroepindelingen: Het leek mogelijk om leerlingen in meerdere stamklassen in te delen
 24. [indelen] Lesgroepindelingen: Shift blokkeren op kolomkop blokkeert nu geen ingedeelde leerlingen meer
 25. [indelen] Menu "Modules" is toegevoegd bij Lesgroepindelingsprofielen
 26. [indelen] Lesgroepindelingen: meldingen bij fout in indeling van leerling zijn verbeterd
 27. [management] Dialoogprofielbestanden werden vastgehouden bij sluiten diagrammen waardoor opnieuw starten diagrammen met ander roosterbestand niet kon
 28. [pakketkeuze] Probleem bij importeren keuzepakket (oude stijl) van leerling die meerdere keren in dezelfde afdeling geprognosticeerd is, is opgelost
 29. [phoenix] Individuele indelingen: verplichting of verbod stamklas werd niet bij alle vakken direct verwerkt
 30. [phoenix] Aanpassing blokkades via scherm "Beschikbaarheden" binnen Phoenix met verschillende tijdvakken werden niet altijd correct doorgevoerd
 31. [phoenix] Automaat geeft bij klikken niet meer de melding dat Zermelo.exe niet meer reageert
 32. [phoenix] Lesgroepen konden uit beeld verdwijnen wanneer het vak op "niet meeclusteren" werd gezet
 33. [phoenix] Aanpassen groepsnamen kon in een bijzonder geval geen goed voorstel voor naamswijziging geven
 34. [phoenix] Niet alle stamklassen waren zichtbaar als er geen klassikale vakken waren
 35. [phoenix] Maximaal klassikaal: niet altijd was van alle clusterlijnen de vrijheid zichtbaar
 36. [phoenix] Verversingsprobleem bij vak op "niet clusteren" zetten opgelost
 37. [phoenix] Optie 'Lespakket' in menu Modules binnen Phoenix is vervangen door 'Vakkenpakket'
 38. [phoenix] Melding bij gefixeerde afdeling verwijst nu naar Afdelingsoverzicht
 39. [randvoorwaarden] Randvoorwaarden kunnen weer omgezet worden naar lesblokkades (en andersom)
 40. [roosteren] Aangepaste naam roostervenster wordt nu overgenomen in titelbalk roosterscherm
 41. [roosteren] Crash opgelost in het scherm Lokalen per vestiging
 42. [phoenix] Leerlingenoverzicht is weer te verkleinen
 6 verbeteringen
 1. [connector] Er volgt nu overal een tussenmelding bij up- en downloaden van gegevens vanuit Zermelo Desktop naar het Zermelo Portal of andersom.
 2. [dagrooster] De activiteitenplanner verplicht nu het werken met losse lessen per tijdvak
 3. [indelen] Standaardlayout profiel Lesgroepindelingen bevat nu tijdvakselector
 4. [phoenix] De automaat in Maximaal Klassikaal probeert standaard niet meer 0-uurs vakken klassikaal te maken
 5. [roosteren] Profiel Basis indelingen is uit standaard favorieten gehaald bij Roosteren Pro met Herindelen
 6. [roosteren] Indirecte blokkades van docenten worden getoond in roosterschermen
08-04-20153.0.4
 Extra informatie

Let op: in Zermelo 3 zit een bug waardoor bij het inlezen van de prognoses in het delegeercentrum leerlingnummers (klonen) kunnen ontstaan met een hoofdletter. Als deze prognoses dan gepubliceerd worden naar het portal raakt het systeem de weg kwijt en kan zomaar een hoop leerlingen uit het portal verwijderen! In deze release (3.0.4) is dat opgelost.

We hebben ook een tool ingebouwd om dit probleem automatisch voor u op te lossen, mocht dit gebeurd zijn. Zie voor verdere uitleg: Probleem met leerlingen in het portal (fixed)

 15 bugfixes
 1. [connector] Uploaden van leerlingen met hoofdletter als kloonnummers geeft problemen in het portal. Zie ook: Probleem met leerlingen in het portal (fixed)
 2. [connector] De tekst bij het uploaden van keuzepakketten van 0 leerlingen is aangepast
 3. [delegeercentrum] Bij het tegelijkertijd bewerken van gebruikersrechten konden gebruikersrechten kwijtraken. Dit is opgelost door te zorgen dat maar 1 persoon deze rechten tegelijkertijd kan aanpassen.
 4. [delegeercentrum] Het DelegeerCentrum maakte onterecht klonen aan met een hoofdletter
 5. [delegeercentrum] Het DelegeerCentrum ging niet goed om met bestanden met een spatie 1 of 2 tekens voor het einde van de naam. Voorbeeld "week 7".
 6. [formatie] Peildatum budgetmodule toonde onterecht 2015 in plaats van 2014
 7. [phoenix] Software kon crashen bij Leerlingen Individueel in combinatie met het Mogelijkhedenscherm
 8. [project] Aanmerken School in Schooljaar wordt nu gezien als wijziging (in het zpb-bestand)
 9. [roosteren] De knop Randvoorwaarden in het scherm Indelen Randvoorwaarden liet de software crashen
 10. [roosteren] Selectie van afdeling leverde geen correcte selectie op voor de automaten
 11. [roosteren] Bij detailselectie via tabblad Leerling worden nu direct de leerlingen van de gekozen afdeling getoond
 12. [toetsen] Geblokkeerde dagen werden niet onthouden bij Toetsen verdelen over dagen
 13. [toetsen] Bij mondelingen verdelen over dagen toont het scherm 'Invoer maximaal aantal mondelingen' voor docenten nu randvoorwaarden in plaats van lesblokkades
 14. [toetsen] Toets knippen is nu ook mogelijk bij een blokkade van een docent
 15. [ouderavond] (pilot) Gezinnenanalyse toont nu de achternaam in plaats van de voornaam
 4 Improvements
 1. [roosteren] De selectie van lessen en van elementen in de Selector wordt nu onthouden bij het wisselen naar een ander profiel
 2. [roosteren] Oude Zermelo 2 dialoogprofielen zijn nu te gebruiken in Zermelo 3. Uitleg vindt u hier.
 3. [ouderavond] (pilot) Verbeterde melding na upload voor ouderavond
 4. [delegeercentrum] Bij de gebruikers voor het delegeercentrum worden nu alleen personen getoond die als docent zijn geupload naar het portal voor het school in schooljaar waar het project aan is gekoppeld. Dit om te voorkomen dat u moet zoeken in een enorme lijst met gebruikers die misschien zelfs van andere scholen van uw scholengroep zijn.
24-03-20153.0.3

Nieuwe release van de Zermelo 3 Desktop. Aan deze release is ook de nieuwe portal versie gekoppeld, zie Releasenotes Portal.

 24 bugfixes
 1. [delegeercentrum] Het Delegeercentrum maakt de rol 'dc_user' aan en zet de rechten nu op 'ja' (in plaats van op '4')
 2. [dagrooster] In dagrooster wordt nieuw probleemtype (les zonder docent) aanvullend ondersteund
 3. [formatie] Basiscriteria van gedelegeerde gebruiker worden geïmporteerd
 4. [formatie] Peildatum voor start eerste en tweede aanvulling is 31 juli 2014
 5. [formatie] Er konden meerdere verkennerschermen worden geopend bij inlezen nieuw ZFM. Gevolg kon een crash zijn.
 6. [formatie] Venster Vakwaarden: term is hernoemd naar 'aangepaste lesvergoeding'
 7. [formatie] Bij wijzigen van ZFM kon het voorkomen dat de gegevens niet ververst werden. Dit is nu opgelost.
 8. [formatie] Maximum AST staat nu op 0 indien er geen berekening is
 9. [formatie] Mogelijkheid tot filter op docent is toegevoegd in de Sectieplanner
 10. [formatie] In de Lessenplanner wordt de lesinzet nu weergegeven als getal (in plaats van als breuk)
 11. [formatie] Het rapport-menu in edit ZFormatie was niet volledig uitgeschakeld
 12. [formatie] De Portal-connector geeft nu een melding als de leerling of docent verwijderd was uit het portal
 13. [formatie] Bij edit ZFormatie waren de lesverzamelingen niet meer te bewerken
 14. [formatie] In de Lessenplanner wordt bij filtering op sectie nu de juiste inzet uit de Sectieplanner getoond
 15. [formatie] In de Lessenplanner werden aangepaste getallen in het ZFM niet correct ge-update
 16. [formatie] De tooltip in de Sectieplanner bevatte een klein foutje
 17. [ouderavond]  Het verwijderen van gezinnen en daarna ouders genereren leidde tot een crash. Dit is nu opgelost.
 18. [pakketkeuze] Brieven toonden geen pakketvakken als de volledige naam niet ingevuld was in het portal. Dit is nu opgelost.
 19. [pakketkeuze] Exporteren van brieven uit de Desktop werkte niet goed, dit is opgelost.
 20. [portal-connector] Bij het publiceren van roosters naar het portal gaf de Portal-connector een verkeerde foutmelding. Deze geeft nu aan welke gebruikers ontbreken in het portal.
 21. [portal-connector] Bij het uploaden van docenten geeft de eventuele foutmelding nu gedetailleerde informatie
 22. [portal-connector] Bij het up- of downloaden van keuzepakketten kunt u afdelingen selecteren
 23. [portal-connector] Leerlingen die meerdere keren in één afdeling zitten kunnen nu ge-upload worden
 24. [portal-connector] De Portal-connector gaf ten onrechte aan dat er gefixeerde pakketten in het portal aanwezig waren.
 10 Improvements
 1. [desktop] De Portal-connector upload nu ook Stamklas oud bij het uploaden van leerlingen
 2. [desktop] Direct opstarten van de Desktop geeft nu de mogelijkheid om het portaladres in te voeren en dit automatisch op te starten
 3. [formatie] In de Sectieplanner zijn totalen toegevoegd voor de inzet
 4. [formatie] Secties worden nu ook gesorteerd in de Sectieplanner
 5. [formatie] Secties kunnen uitgeschakeld worden in de Sectieplanner
 6. [formatie] In het Delegeercentrum kunnen nu ook leesrechten voor Formatiebeheer aangegeven worden
 7. [formatie] De Sectieplanner toont nu alleen graden die voorkomen in de betreffende sectie
 8. [formatie] In de Lessenplanner is nu ook het klokuursaldo op basis van de Sectieplanner zichtbaar
 9. [formatie] Inzet uit de Sectieplanner is nu ook te tonen op de formatiekaart
 10. [formatie] De standaard lesvergoeding is aangepast naar 50.
02-03-20153.0.2

Nieuwe release van Zermelo 3 Desktop. We hebben onder andere een aantal crashes opgelost aan de hand van de verzonden crashreports uit de software.

 17 bugfixes
 1. [crashreport] Crash in Automatisch Roosteren - Randvoorwaarden opgelost
 2. [crashreport] Crash bij sluiten software (verbinding met API) opgelost
 3. [crashreport] Crash bij verwijderen van een net aangemaakte stamklas opgelost
 4. [crashreport] WebDAV-crash opgelost
 5. [crashreport] Crash opgelost bij starten lokalenautomaat bij vastmaken lessen aan evaluatoren
 6. [crashreport] Crash opgelost in het geval dat er onverwacht geen basisrooster gevonden kon worden
 7. [crashreport] Crash in jaarplanner opgelost na selecteren en aanpassen begin schooljaar
 8. [delegeer] Het DelegeerCentrum ondersteunt nu het delegeren van meerdere projecten met dezelfde naam
 9. [export] Aanmaken van DIF-bestanden werkt nu goed
 10. [export] Export naar Cloudwise, NC, en BIS: probleem met bestand vasthouden is opgelost
 11. [formatiebeheer] Groepenplanner Totaal in DelegeerCentrum slaat gemaakte koppelingen weer op
 12. [formatiebeheer] ZFormatie: Bewerk scherm toont de nieuwe menu's en menubalken
 13. [formatiebeheer] Lessenplanner toont weer het juiste aantal lessen
 14. [formatiebeheer] Het saldo in de lessenplanner is nu het juiste saldo uit Formatie inzet
 15. [ouderavond] Stamklasgebonden-domein noemde objecten na inlezen ten onrechte "gezinnen"
 16. [ouderavond] Het verwijderen van een gespreksdag kan alleen als er niets meer aan die dag hangt
 17. [ouderavond] Gesprekken verdelen over dagen toont nu de juiste gesprekken
 2 Improvements
 1. [formatiebeheer] StandaardLesVergoeding kan voor individuele gevallen overruled worden
 2. [formatiebeheer] Tooltip bij overrulede waarde geeft meer informatie
17-02-20153.0.1

Nieuwe release van Zermelo 3 Desktop. We hebben hierin een aantal kleine bugs opgelost.

 17 bugfixes
 1. [connector] Docenten upload/download had geen filtering op roosterprojecten.
 2. [connector] Docenten upload lukte niet als alle users al bestonden.
 3. [connector] Bij downloaden van pakketkeuzes was het onterecht ook mogelijk om te uploaden. 
 4. [dagrooster] Activiteit aanmaken in Dagrooster werkte niet goed. 
 5. [delegeer] DelegeerCentrum startte bij geen Webdav-verbinding.
 6. [delegeer] Client had onterecht leesrechten voor gebruikers nodig.
 7. [delegeer] Prognoseoverzichten en Vakkenpakketten werden niet zichtbaar in de Client.
 8. [delegeer] Informatietekst viel weg bij Client.
 9. [desktop] Backups terugplaatsen lukte niet.
 10. [formatiebeheer] Bij de export van formatiekaarten kwam de vraag: Geef geritste bestanden aan.
 11. [formatiebeheer] Sommeren van kolommen ontbrak.
 12. [formatiebeheer] Budget werd niet doorgerekend na aanpassen Datum in onderwijs. 
 13. [formatiebeheer] Paneel Informatie ontbrak bij Personeel.
 14. [roosterautomaat] Arena controleerde niet of Gladiator minimaal van versie 3.0 is.
 15. [lesgroepindelingen] Ten onrechte ingedeelde leerling kon niet uit lesgroep geklikt worden.
 16. [keuzeformulier] Logische voorwaarde in xpf 'ALS GEEN ... DAN GEEN ...' werd na opslaan 'ALS ... DAN ...'. 
 17. [keuzeformulier] Importeren van een keuzeformulier gaf een crash.
 3 Improvements
 1. [formatiebeheer] Op taakformulier bij taken is het mogelijk om de kolom met taakuren uit te zetten.
 2. [pakketkeuzes] Vrijstellingen in keuzepakketten worden gedownload uit het portal.
 3. [ouderavond] Het is nu mogelijk een nieuw roosterbestand te uploaden voor de ouderavond.
09-2-20153.0.0
 • Zermelo 3!
 • De laatste (vooral kleine) aanpassingen voor de release.

Testversies

Voor Zermelo Desktop/Client zijn er ook testversies beschikbaar. Dit zijn de versies waar we in bezig zijn met het aanbrengen van verbeteringen. Het kan zijn dat wij u vragen om een van deze versies te gebruiken als u tegen bepaalde problemen aanloopt. Het kan ook zijn dat u als deelnemer aan een pilot met een van deze versies werkt. Deze versies ondersteunen geen foutrapporten en wij kunnen de kwaliteit ervan niet garanderen. Het is daarom belangrijk om te upgraden naar de echte release zodra deze beschikbaar is.

Release datumReleaseOmschrijving64 bits versie32 bits versie
elke nachtbetaDit is de beta voor de volgende bugfix release. Als de huidige release 3.0.6 is dan is dit de versie die straks 3.0.7 wordt. Het kan dan zijn dat wij aanraden om tot de volgende bugfix release te werken met de beta versie. Mogelijk zijn bepaalde problemen in deze versie nog niet voldoende opgelost.
elke nachtnightlyAlpha voor de volgende feature release. Als de huidige release 3.0.6 is dan is dit de versie die straks 3.1.0 wordt. Deze versie bevat alle nieuwe features en bevat mogelijk ook nieuwe bugs. Het kan zijn dat u hier schermen in tegenkomt die nog niet af zijn of dat er opeens zaken niet meer werken.

 

 

 • No labels