Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 48 Next »

Inleiding 

Het portal wordt de belangrijkste verzamelplaats van informatie in uw organisatie. De hoofdroostermaker zal deze data zo veel mogelijk downloaden om zijn roosterbestand van de laatste correcte data (bijvoorbeeld prognoses en pakketten) te voorzien. Het portal is dus de plaats om deze gegevens (eventueel door anderen) te laten beheren.

DESKTOP


Koppeling Desktop en Portal

Zodra u een desktopproject opent wordt de informatie van het aan het desktopproject gekoppelde portalproject ingelezen. U ziet in het overzicht Gegevenscontrole meteen of er verschillen tussen desktop en portal zijn, Wilt u de portalinformatie verversen dan klikt u rechtsboven op de knop met het wolkje.  Het tijdstip waarop de verversing voor het laatst is gebeurd, verschijnt naast het wolkje.

Rechts van schooljaaroverzicht ziet u het resultaat na het verversen: de Gegevenscontrole.

Er zijn negen onderdelen waarop de gegevens worden gecontroleerd:

  1. Afdelingen
  2. Lokalen
  3. Secties
  4. Onderwijsvraag
  5. Lessen
  6. Leerlingen
  7. Pakketkeuzes (indien u bij Opties > Algemeen > Werken met nieuw pakkettenscherm op Ja heeft staan)
  8. Groepsindelingen
  9. Docenten

Gekoppeld project

Op de eerste regel bij de gegevenscontrole ziet u aan welk portalproject uw desktopproject is gekoppeld. Mogelijk is uw project nog niet gekoppeld. Zodra u op de regel klikt kunt u (na eventueel opslaan) uw desktopproject aan een portalproject koppelen.

 

Peilweken

De tweede regel van de gegevenscontrole toont de peilweken. De informatie voor de onderwijsvraag, de lessen en de pakketkeuzes wordt bepaald op basis van de geselecteerde peilweek. Door op deze regel te klikken kunt u zelf per tijdvak een peilweek kiezen. Standaard zal voor tijdvakken die reeds zijn afgelopen de peilweek op de laatste week van dat tijdvak staan. Voor tijdvakken die nog moeten starten wordt de eerste week gekozen. Voor het lopende tijdvak zal de eerst komende week die in het rooster actief is geselecteerd staan. 

Status

Er zijn drie mogelijke statussen:

De gegevens komen overeen, u hoeft niets te doen. De gegevens in het portal zijn gelijk met die in de desktop.

U klikt op de regel en ziet u een overzicht met de verschillen en daar heeft u de mogelijkheid de verschillen weg te werken. Meer uitleg krijgt u bij de pagina's per onderdeel.


T/M DESKTOP 3.11 De status van Groepsindelingen is continu onbekend. U zult in het scherm Groepsindelingen op de uploadknop moeten klikken om te zien of er verschillen zijn.

Algemene werking

Bovenin een scherm waarin u verschillen kunt verwerken vindt u enkele knoppen, zoals . Als u op deze knop klikt, worden, in dit geval, de afdelingsdeelnames gedownload vanuit het portal. U kunt alle knoppen doorlopen om alle gegevens te downloaden. In het statusoverzicht (links) kunt u vinden op welke onderdelen uw desktop afwijkt van uw portal. Door te klikken op één van de kopjes kunt u zien welke informatie voor dit onderdeel klaarstaat in het portal.


U kunt te allen tijde de meeste recente portalinformatie ophalen met de verversknop .  • No labels