Page tree


Onze handleiding is verplaatst naar Zermelo Support
Klik op de link als je niet in 10 seconden automatisch wordt doorgestuurd.


Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 56 Next »Inleiding

U heeft de ouderavond gemodelleerd, de ouders/verzorger geïmporteerd en de gespreksmogelijkheden zijn zichtbaar (geweest) voor de ouders. Nu de aanvragen voor gesprekken binnen zijn, kunt u deze verwerken tot een ouderavondrooster. 

Kies in het portal voor <Start> in de kolom Start Ouderavond Client voor het juiste ouderavondbestand. Op deze pagina doorlopen we het menu Roosteren in de Ouderavond Client.Blokkades Toevoegen

In het scherm Roosteren > Blokkades Toevoegen kunt u blokkades aanbrengen in het te maken ouderavondrooster. Dit gebruikt u bijvoorbeeld om een lange pauze voor de docenten in te voeren of voor het verwerken van een afwezigheid op een dag(deel) van docenten of ouders/verzorgers. In het tabblad Docent ziet u het totaal aantal aangevraagde gesprekken per docent; in het tabblad Ouder het totaal aantal gesprekken per ouder/verzorger.

Blokkades aanbrengen bij docenten

Een docent kan de hele dag afwezig zijn, maar ook een dagdeel of los uur. U kunt een blokkade ook gebruiken om bijvoorbeeld een lange pauze voor de docent in te lassen. 

Blokkade bij docenten
 1. Ga naar Roosteren > Blokkades Toevoegen
 2. Selecteer het tabblad Docent en de Datum waarop u de blokkade wilt invoeren
 3. Door klikken en slepen kunt u één of meerdere blokkades aanbrengen in het rooster van de docent

Tijdswensen ouders/verzorgers

Ook ouders/verzorgers kunnen voor een dag(deel) geblokkeerd worden. Zij kunnen hun roosterwensen kenbaar maken door bij de aanvraag van de gesprekken een opmerking voor de roostermaker toe te voegen. De werkwijze voor het toevoegen van een blokkade is hetzelfde als bij docenten.

Blokkade bij ouders/verzorgers
 1. Ga naar Roosteren > Blokkades Toevoegen
 2. Selecteer het tabblad Ouder en de Datum waarop u de blokkade wilt invoeren
 3. Sorteer op de kolom Opmerkingen door op de kolomkop te klikken. De gespreksaanvragen met opmerkingen voor de roostermaker komen dan bovenaan te staan
 4. Door klikken en slepen kunt u één of meerdere blokkades aanbrengen in het rooster van de ouder/verzorger
 5. Klik op het veld met de opmerking om deze te markeren als "verwerkt". De cel krijgt dan een groene kleur


Door op de linkerkolom (docentafkorting of nummer van de ouder/verzorger) te klikken, blokkeert u in één keer de hele dag voor deze persoon.

Een blokkade aanbrengen voor alle docenten of ouders/verzorgers op een bepaald moment doet u door middel van SHIFT+klik op de kolomkop van dat moment.

Roosteren op datum

Nadat de blokkades zijn aangebracht in het rooster van de docenten en de ouders/verzorgers, kunt u de gesprekken roosteren op datum. Ga naar Roosteren > Roosteren op datum. Er opent een scherm waarmee u de gesprekken automatisch of handmatig kunt verdelen over de dagen. In dit scherm kunt u ook de pauzewensen van docenten en ouders instellen en controleren op eventuele onmogelijkheden in het rooster, bijvoorbeeld een docent met teveel gespreksaanvragen. Dit laatste doet u door op de knop <Controle> te klikken.

Het scherm bevat drie verschillende tabbladen:

 • Gesprek: Op dit tabblad ziet u alle aangevraagde gesprekken. Ieder gesprek heeft een uniek nummer gekregen (zie kolom ID). Per gesprek ziet u welke ouders en welke docenten erbij betrokken zijn en over welke leerling het gesprek gaat. In dit scherm is voor iedere dag van de ouderavond een aparte kolom opgenomen waarin de gesprekken gepland kunnen worden. Grijze vakjes in deze kolommen geven aan dat er een blokkade op de betreffende dag staat. Dit kan een blokkade vanuit de docent of een blokkade vanuit de ouder/verzorger zijn. In de kolom 'Niet ingedeeld' ziet u welke gesprekken er (nog) niet zijn ingedeeld. Het getal dat u in deze kolommen ziet, geeft de lengte van het gesprek aan. Standaard duurt een gesprek één gespreksmoment. Indien er een extra lang gesprek is aangevraagd, komt hier een 2 te staan.
 • Docent: Dit tabblad bevat een overzicht van alle docenten waarvoor een gespreksmogelijkheid is aangeboden. Per docent is te zien hoeveel gespreksmomenten er zijn aangevraagd en hoeveel daarvan er al zijn gepland, of nog moeten worden gepland. Ook ziet u hier op hoeveel dagen een docent is ingeroosterd. De informatie in dit tabblad is puur informatief, u kunt hier niets in veranderen.
 • Ouder: Op dit tabblad ziet u een overzicht van alle ouders aan wie een gespreksmogelijkheid is aangeboden. Per ouder/verzorger ziet u hoeveel gespreksmomenten er zijn aangevraagd en hoeveel daarvan er al zijn gepland of nog moeten worden gepland. Ook ziet u hier op hoeveel dagen de ouders naar school moeten komen. Net als bij het tabblad Docent is de informatie in dit tabblad puur informatief.

Pauzewensen instellen

U kunt instellen hoeveel gesprekken een docent of ouder/verzorger achter elkaar heeft. Standaard staat ingesteld dat docenten in een reeks van 6 gespreksmomenten maximaal 4 gesprekken hebben. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat docenten op een vaste plek blijven zitten en af en toe een pauze hebben. Bij ouders staat standaard ingesteld dat zij in een reeks van twee gesprekken maximaal één gesprek hebben. Ouders hebben namelijk tijd nodig om van lokaal naar lokaal te lopen. Deze instellingen kunt u eventueel aanpassen. Hiervoor klikt u op de knop <Pauzewensen>. U komt dan in onderstaand scherm terecht waarin u de instellingen per docent of ouder/verzorger handmatig kunt wijzigen.

Gesprekken automatisch indelen

De aangevraagde gesprekken kunnen met de automaat over de verschillende dagen verdeeld worden. De automaat houdt hierbij rekening met de blokkades en pauzewensen die bij de docenten en ouders/verzorgers zijn ingesteld en maakt op basis daarvan de meest gunstige verdeling. De automaat streeft ernaar dat zoveel mogelijk ouders slechts op één dag naar school hoeven te komen, hetzelfde geldt (in mindere mate) voor de docenten. 

Automaatinstellingen

Standaard is ingesteld dat het belangrijker is dat ouders op zo min mogelijk dagen naar school moeten komen dan docenten. Het kan dus voorkomen dat docenten twee en soms zelfs drie dagen naar school moeten komen. De beschikbaarheid van docenten en ouders heeft natuurlijk ook een grote invloed op het roosterproces. Met de parameters achter <Instellingen> kunt u het gedrag van de automaat aansturen. De automaat is erg snel, waardoor u makkelijk met de instellingen kunt experimenteren. Met de knop <Herstel> kunt u altijd weer terug naar de standaardinstelling.


Automatisch roosteren
 1. Ga naar Roosteren > Roosteren op datum
 2. (Optioneel) Pas de instellingen van de automaat aan door op de knop <Instellingen> te klikken
 3. Klik op de knop <Automaat>; de automaat gaat aan de slag
 4. De automaat plaatst alle gesprekken en gaat vervolgens op zoek naar een (nog) betere verdeling. U kunt op escape drukken om de automaat te stoppen. Vaak gebeurt dit vanzelf
 5. Het resultaat is te zien in het tabblad Gesprek


Gesprekken handmatig indelen en fixeren

DESKTOP 3.11 U kunt gesprekken ook handmatig op een bepaalde dag zetten (bijvoorbeeld bij nagekomen aanmeldingen). Dit doet u door bij het betreffende gesprek in de cel te klikken die bij de betreffende dag hoort.

Als een gesprek echt op een bepaalde dag moet plaatsvinden, dan kunt u dat gesprek fixeren. Als u daarna (nogmaals) met de automaat aan de slag gaat, zal dit gesprek op de gefixeerde dag blijven staan. Een gesprek fixeren doet u door op de kolom 'Fixeren' te klikken. Het fixeren kunt u ook gebruiken voor gesprekken die een probleem opleveren en daarom juist niet ingeroosterd moeten worden. Dit is bijvoorbeeld het geval als er bij een docent meer gesprekken zijn aangevraagd dan het aantal momenten waarop hij/zij beschikbaar is. U kunt dan de gesprekken kiezen die niet geroosterd zullen gaan worden. Klik in de kolom 'niet ingedeeld' bij de desbetreffende gesprekken en klik in de kolom 'Fixeren'. De gefixeerde niet-ingedeelde gesprekken worden dan niet ingeroosterd en de ouders zien na publiceren van het rooster de mededeling dat er geen afspraak gemaakt is. Op de pagina Rooster publiceren wordt uitgelegd waar u de inhoud van deze mededeling kunt bepalen.

Als u een verdeling heeft gevonden die u acceptabel vindt, klikt u op het groene vinkje. De dagverdeling wordt opgeslagen in het portal. U bent nu klaar om te gaan roosteren op tijd. 

Roosteren op tijd

Nu de gesprekken op een bepaalde dag zijn gepland, kunt u de gesprekken gaan roosteren in de tijd. Hierbij gaat u de gesprekken zo gunstig mogelijk over de dag verspreiden. Dit kunt u handmatig doen, maar we raden u aan om gebruik te maken van de automaten. Als u gaat naar Roosteren > Roosteren op tijd, komt u in een scherm terecht waarin u alle gesprekken kunt zien die op een bepaalde dag zijn gepland. Per dag is er een apart tabblad.

Handmatig roosteren

In dit voorbeeld is gesprek nummer 14 actief. Dit gesprek is in de vorige stap gepland op avond 1. Aan de rechterkant van het scherm ziet u wat de mogelijkheden zijn om dit gesprek op avond 1 in te plannen. Bij het gesprek zijn zowel een docent (men30) als een gezin (74) betrokken. De twee regels tussen de groene balken geven de roosters van de docent (boven) en de ouders/verzorgers (onder) weer. Zo ziet u dat docent men30 een blokkade heeft staan op de tijdstippen 19.30 tot en met 19.50. Daar kan het gesprek dus niet worden gepland. 

In de regels tussen de groene balken en de grijze regels ziet u de roosters van de indirect betrokken docenten en gezinnen bij dit gesprek op deze avond. Boven de bovenste groene balk, ziet u de roosters van alle andere ouders/verzorgers waar men30 een gesprek mee heeft. In dit geval zijn dat er geen. Onder de onderste groene balk ziet u de roosters van alle andere docenten waar de betreffende ouders/verzorgers een gesprek mee hebben. Naast men30 spreken de ouders deze avond dus ook nog met docent vbk.

Het rooster is nu nog leeg. De gekleurde cellen geven aan waar Zermelo "mooie plekjes" ziet om het gesprek te plaatsen. Boven het rooster ziet u de gesprekstijden met hun nummers. Door tussen de groene balken op een cel te klikken waar docent en ouders/verzorgers vrij zijn, plaatst u het actuele gesprek. Als u met de rechtermuisknop op het geplaatste gesprek klikt, dan hebt u onder andere de mogelijkheid om het gesprek te fixeren of eventueel weer uit te roosteren. Dat een les gefixeerd is, kunt u zien aan de nietjes die om het gesprek heen komen te staan. Dit kan handig zijn, als een bepaald gesprek op een bepaald moment moet plaatsvinden. 

Automatisch roosteren

U kunt ook de computer het werk laten doen. Voor het roosteren van ouderavonden in de tijd heeft Zermelo twee automaten beschikbaar: een snelle en een grondige.

Beide automaten zijn 'aanvullend'. Dat wil zeggen dat ze alleen nieuwe gesprekken plannen. Reeds (handmatig) geroosterde gesprekken zullen ze gewoon laten staan. De automaten houden rekeningen met de instellingen die zijn te vinden in het menu 'Opties'. Na het plaatsen van de gesprekken door de automaten kun je het rooster eventueel nog laten optimaliseren. Klik hiervoor op de knop <Optimaliseer>. Tijdens het optimaliseren worden alle niet-gefixeerde gesprekken meegenomen.

In het planningsscherm is te zien wat het effect is van het automatisch roosteren. U ziet nu dat ook de roosters van de indirect betrokken personen bij het gesprek gevuld zijn. 

Aan de linkerkant is te zien dat nu ook de kolommen Pos en Tijd zijn gevuld. Als u wilt weten of alle gesprekken zijn ingeroosterd, dan kunt u op de kolomkop van een van deze kolommen klikken. U sorteert de gesprekken dan op het tijdstip dat ze plaatsvinden. Op die manier komen alle gesprekken die nog niet ingeroosterd zijn bovenaan bij elkaar te staan. Als de automaat van Zermelo niet alle gesprekken inroostert, dan zouden we uw bestand graag eens willen bekijken (helpdesk@zermelo.nl). We verwachten dat dit niet vaak zal gebeuren. Het kan natuurlijk ook zijn, dat er gespreksaanvragen zijn binnengekomen toen het rooster al gemaakt was. Deze kunt u dan met de hand of met de automaat toevoegen.

Nagekomen gesprekken

Het komt wel eens voor dat er na de sluitingsdatum alsnog gespreksaanvragen binnenkomen. U kunt deze gespreksmogelijkheden zelf aanmaken. Daarna kunt u bij Roosteren > Roosteren op datum het gesprek op een bepaalde dag plaatsen. Dit kan met de automaat, want deze is aanvullend. Ga daarna naar Roosteren > Roosteren op tijd. Ook hier kunt u een van de aanvullende automaten (grondig of snel) gebruiken om het gesprek in te roosteren. Het gesprek wordt dan in het bestaande rooster toegevoegd. Let op! Het is aan te bevelen om het rooster hierna handmatig te verbeteren. Als u dit met optimaliseer zou doen, dan worden alle niet-gefixeerde gesprekken van alle dagen geoptimaliseerd. Eventuele eerdere handmatige aanpassingen worden dan weer teniet gedaan.


Als u een verdeling heeft gevonden die u acceptabel vindt, klikt u op het groene vinkje. Het rooster wordt opgeslagen in het portal. U bent nu klaar om de lokalen te roosteren. 

Roosteren op lokaal

Bij Roosteren > Roosteren op lokaal kunt u per docent of per gesprek de lokalen toevoegen.

Beschikbare lokalen (en tafels) worden uit het portal overgenomen. U dient eventuele extra benodigde lokalen en tafels in het portal toe te voegen bij Onderwijs > Schoolstructuur > Lokalen. Wanneer de extra lokalen specifiek voor de ouderavond zijn en niet voor reguliere lessen gebruikt kunnen worden, dan kunt u de Capaciteit (les) op 0 zetten. De roostermaker ziet deze lokalen dan niet bij het roosteren in de desktop.

Voordat u de lokalen gaat roosteren, kunt u een marge instellen die aangeeft hoeveel vrije momenten er tussen de roosters van twee docenten moet zitten voordat ze van dezelfde tafel gebruik mogen maken. U doet dit onder optie Marge. De standaardwaarde hiervoor is 3. Dat wil zeggen dat er tussen het einde van de gesprekken met docent X er 3 gespreksmomenten zitten voordat docent Y gebruik kan maken van hetzelfde lokaal.

Lokalen per docent

Als u het scherm Roosteren > Roosteren op lokaal opent, dan ziet u per avond een overzicht van de docenten die zijn ingeroosterd en de beschikbare lokalen. 

Per docent ziet u: 

 • Een grafische weergave van het rooster van de docent op deze avond. Een 'g' betekent dat er op dat specifieke moment een gesprek gepland staat. Een '.' betekent dat er géén gesprek gepland staat. In dit voorbeeld zien we dat docent kps op positie 4 een gesprek heeft staan.
 • Begintijd van de docent. Positie 4 begint om 19.30.
 • Eindtijd van de docent inclusief de marge. Positie 4 eindigt om 19.40 en de marge is ingesteld op 3. Dat betekent dat er pas om 20.10 weer een nieuwe docent in het lokaal kan beginnen.
 • Het lokaal-/tafelnummer dat is toegewezen.

U kunt een lokaal aan de docent toewijzen door in de betreffende kolom te klikken. Het vakje wordt dan groen en er komt een 1 in te staan om aan te geven dat het lokaal is toegewezen. Tegelijkertijd wordt ditzelfde lokaal geblokkeerd voor docenten die gesprekken hebben die plaatsvinden binnen hetzelfde tijdvak. Bij deze docenten wordt het vakje grijs en er verschijnt een blokkadeteken (=). Op deze manier kunt u handmatig de lokalen voor alle docenten toewijzen. Alle gesprekken van de docent worden in één lokaal geplaatst.

Doe dit voor alle docenten en alle dagen in uw ouderavondbestand. Alleen gesprekken die volledig geroosterd zijn (dus datum, tijd én lokaal) zijn straks te publiceren naar het portal.

Lokalen per gesprek

U kunt de lokalen ook per gesprek toevoegen. Kies hiervoor de optie <Per gesprek>. U kunt nu per gesprek de lokalen roosteren. De beschikbare lokalen op het moment van het geselecteerde gesprek staan rechtsboven in het scherm. Ook hier is het een kwestie van klikken met de linkermuisknop. U kunt ook meerdere gesprekken tegelijkertijd selecteren (klikken, of klik-sleep) en hier in één keer een lokaal op roosteren.  De gesprekken kunnen in dit scherm worden getoond per docent of per ouder, zie de eerste twee tabbladen. In het tabblad lokaal kunt u docenten wisselen van lokaal.

Zodra u de roosters klaar heeft klikt u op het groene vinkje. Daarna kunt u het Rooster publiceren.

 • No labels