Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 15 Current »

Inleiding

Om een lokaal uit te roosteren, kunt u gebruik maken van het scherm <Activiteiten en afwezigheden>. Aan de hand van een voorbeeld laten we zien hoe dit gaat.

DESKTOP Onderhoud > Dagroosteren > Activiteiten en afwezigheden bewerken


Lokalen uitroosteren en verwerken

Stel, u wilt op maandag lokaal A022 uitroosteren omdat er onderhoud plaats vindt. Dan wilt u er voor zorgen dat de lessen die in dat lokaal gepland staan uit het lokaal geroosterd worden. Tevens wilt u dat lokaal A022 niet meer als vrij lokaal in beeld komt tijdens het dagroosteren.

Start het scherm <Activiteiten en afwezigheden>. We zien links de activiteiten- en afwezigheidscodes die u al eerder hebt ingevoerd. De activiteiten zijn groen en de afwezigheidscodes zijn oranje. Zie ook: Dagroosteren voorbereiden.

We gaan nu een activiteit inroosteren op een lokaal. Als er geen geschikte activiteitscode tussen staat, kunt u binnendoor naar het scherm waar u uw activiteiten- en afwezigheidscodes kunt beheren. Klik hiervoor op de knop met het blauwe pijltje. 

In dit voorbeeld hebben we een activiteit OND aangemaakt die staat voor Onderhoud lokaal. U selecteert vervolgens de lesuren, behorend bij het lokaal dat uitgeroosterd moet worden; deze worden groen.

Een rood kruisje in de rechter bovenhoek van de cel geeft aan dat de lesuitval nog verwerkt moet worden. In dit geval is het natuurlijk geen echte lesuitval, maar de betrokken lessen worden ontdaan van hun lokaal. Dat zien we als we op de knop <Verwerk lesuitval> klikken:

In de kolom "Lesuitval?" zien we dan ook dat de les gewoon door gaat, tenzij u anders beslist. In dat geval klikt u op de desbetreffende regel in deze kolom en de les vervalt alsnog. Doorgaans is daar alleen reden toe wanneer het een vaklokaal betreft (bijvoorbeeld de gymzaal) en de les(sen) onmogelijk in een ander lokaal gegeven kunnen worden.

In de dagroostermodule zullen deze lokalen als "probleem" naar voren komen. U kunt daar de lessen van een nieuw lokaal voorzien.

  • No labels