Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 191 Next »

Systeembeheerders en gebruikers die voldoende rechten op hun computer hebben kunnen hier de Windows-onderdelen van Zermelo 3 downloaden om deze te installeren. Er is een installer beschikbaar die alles voor u klaarzet, een zip voor als u de software alleen wilt uitpakken en zelf de instellingen verzorgt, en een gladiator.msi om het voor systeembeheerders makkelijker te maken om de Gladiator op een groot aantal computers te zetten.

We raden u aan om (indien mogelijk) de 64 bit versie van de software te gebruiken. De 32 bit versie heeft minder geheugen beschikbaar en kan crashen bij het werken met grote roosterbestanden.

Op deze pagina

Zie ook:

Releases

Release datumVersieOmschrijving64 bits versie32 bits versie
26-05-20163.4.0

Nieuwe Lokalenautomaat

Voor een uitgebreid overzicht van de veranderingen, verwijzen wij u naar: Update Desktop 3.4 en Portal 1.5.2

 

 6 verbeteringen
 1. [lokalenautomaat] Grote Update Lokalenautomaat
 2. [ouderavond] Nieuw scherm Gespreksmogelijkheden voor ouderavonden
 3. [formatie] Er zijn een aantal nieuwe leesfuncties bijgemaakt om gegevens van persoonlijk budget uit het Portal te gebruiken in een zfm
 4. [formatie] Perspectief-menu bij taaktoekenningen
 5. [formatie] Nieuwe salaristabellen voor de verhoging van juli 2016
 6. [management] In lesstatistiek is de kolomfilter weer terug
 10 opgeloste problemen
 1. [connector] Portalconnector toont wijzigingen in vrijstellingen bij keuzepakketten nu ook als wijziging
 2. [connector] Naamswijzigingen bij groepen kunnen geüpload worden naar het portal
 3. [connector] Overbodige groepen verwijderen via de portalconnector kan nu ook in één keer voor alle afdelingen tegelijkertijd
 4. [domein] Invoeren extra eigenschap op afdeling kon leiden tot crash
 5. [formatie] Dagen en dagdelen werden niet correct getoond bij Docenten Basis
 6. [formatie] Aanstelling uit het portal worden bij het oproepen in de desktop nu afgerond op 4 decimalen
 7. [formatie] Opname spaarpot persoonlijk budget wordt niet meegenomen in de Desktop
 8. [formatie] Sectieleider had onterecht schoolfunctie Formatiebeheer nodig voor lessenverdeling
 9. [formatie] Client taak Lessenverdeling per sectie kijkt nu naar de correcte Portalgegevens
 10. [ouderavond] Wegschrijven SOM uuid werkte niet

 

14-4-20163.3.2
 7 opgeloste problemen
 1. [formatie] Lesinzet op formatiekaart wordt weer juist getoond
 2. [pegasus] Pegasus ziet nu ook nieuw aangemaakte stamklassen
 3. [connector] Het uploaden van nieuwe afdelingen werkte niet meer in 3.3.1
 4. [formatie] De rapporten over aanstellingen, budgetten en salarissen zijn uitgeschakeld, omdat deze nog verouderde informatie uit het roosterbestand gebruikten. We gaan kijken of we dergelijke functionaliteit met de gegevens uit het portal kunnen gaan aanbieden.
06-04-20163.3.1
 2 verbeteringen
 1. [connector] Bij het uploaden van een nieuwe leerling via de portalconnector wordt ook de nieuwe afdelingsdeelname direct aangemaakt
 2. [connector] Portalconnector: stamklasindeling uit het portal van de teamleider wordt geimporteerd
 7 opgeloste problemen
 1. [pegasus] Pegasus crasht na aanmaken extra praktijkgroep, verdelen, en naar fase 2
 2. [koppelingen] Importeren uit Merces/HR2day werkt weer
 3. [pakketkeuze] UKP lijst editor in Portal modus heeft weer menu Simulatie en Speciaal
 4. [pakketkeuze] UKP lijst editor in Portal modus ontbrak de laatste keuze kolom
 5. [desktop] Crash bij opstarten portalconnector wanneer er geen roosterbestand geopend is
 6. [connector] In portalconnector rode kruizen vervangen door groene vinkjes
 7. [publiceren] Publiceren toetsen met docenten in hoofdletters, steeds de melding dat er wijzigingen zijn

 

 

23-03-20163.3.0

Nieuwe onderdelen: Pegasus en portalconnector

In de Zermelo Desktop 3.3 vindt u Pegasus, het nieuwe onderdeel om vmbo-praktijkroosters mee te maken. Ook zit in deze versie een vernieuwde portalconnector, het onderdeel waarmee u de gegevens in het portal en de desktop aan elkaar gelijkt maakt. In het portal kunt u vanaf nu gebruik maken van opleidingen en profielen.

Voor een uitgebreid overzicht van de veranderingen, verwijzen wij u naar: Update Desktop 3.3 en Portal 1.4.

In deze nieuwe versie zitten ook verbeteringen in bestaande onderdelen en zijn 8 problemen opgelost:

 23 verbeteringen
 1. [ Algemeen] Icoon voor portalconnector wolk i.p.v. pijl
 2. [ Algemeen] In de portalconnector zijn de knopjes up- en downloaden bij docenten en pakketkeuzes in dezelfde volgorde gezet
 3. [ Automatisch roosteren] De Arena anonimiseert bestanden nu voor ze naar de gladiatoren gaan voor extra veiligheid.
 4. [ Automatisch roosteren] Tussenuren worden standaard van hoog naar laag gesorteerd met één muisklik in Leerlingen uitgebreid
 5. [ Dagroosteren] Docenten- en Lokalenfilter in activiteitenplanner beschikbaar
 6. [ Dagroosteren] Het Lesdomein kan nu direct vanuit Dagroosteren worden benaderd
 7. [ Dagroosteren] Menu 'vervanguren' heet nu 'vervangerspool'
 8. [ Formatie] Bij taaktoekenningen in de desktop kunt u met de rechtermuisknop de details per taak bekijken voor alle medewerkers tegelijk
 9. [ Indelen] Bepaalde overbodige verzamelingseisen worden nu automatisch verwijderd bij sluiten groepen en lessen scherm
 10. [ Ouderavonden] Er is nu een mogelijkheid om voor ouders de SOM uuid en id te importeren
 11. [ Ouderavonden] Knopjes Dag en Moment toegevoegd in scherm Datum en Tijden ouderavond
 12. [ Ouderavonden] Melding bij verwijderen gesprekstijdstip met een blokkade is duidelijker
 13. [ Ouderavonden] Ouderavondgesprekken nu met Ctrl-klik te fixeren
 14. [ Ouderavonden] sortering avonden in stamklasgebonden is nu op datum ipv alfabetisch
 15. [ Ouderavonden] stamklasgebonden ouderavond: scherm heeft een grotere "minimale grootte" meegekregen
 16. [ Roostervoorbereiding] Er is nu een knop klassikale vakken toekennen in Vakkenpakketscherm
 17. [ Toetsrooster] Aanmaken Toetsgroepen en veranderen toetsgewicht bij Verdeling over dagen versimpeld
 18. [ Toetsrooster] Docenten vrijmaken vanuit Mondelingen filtert automatisch betrokken docenten
 19. [ Toetsrooster] Extra leerlingkolom met informatie aan te maken bij scherm mondeling verdelen over de dagen
 20. [ Toetsrooster] Filter 'Toetsen met te weinig surveillanten' gemaakt in Toetsen roosteren in de tijd
 21. [ Toetsrooster] Het is nu gemakkelijker wisselen tussen schermen Mondelingen en Toetsroosteren
 22. [ Toetsrooster] Overzicht toetsen per leerling makkelijker te bereiken
 23. [ Toetsrooster] Toetsen handmatig editen nu mogelijk
 8 opgeloste problemen
 1. [ Algemeen] Crash opgelost Portalconnector bij ontkoppelen en weer koppelen Roosterproject Portal
 2. [ Algemeen] Synchroniseren in de domeinen via menu Transport wijzigt voortaan alleen gefilterde objecten
 3. [ Automatisch roosteren, Indelen] Menu Clusteren is beschikbaar in Roosteren Basis
 4. [ Formatie] In Formatie-inzet (udm) worden de docenten nu altijd getoond
 5. [ Ouderavonden] Foutmelding Ouderavondscherm bij missende leerlingen in portal verbeterd
 6. [ Ouderavonden] Lokaal toekennen op gesprek met twee docenten gaat nu goed
 7. [ Ouderavonden] Ouderavond (Datum en tijden): Bij generen tijden wordt niet meer begonnen met een pauze.
 8. [ Ouderavonden] Ouderavondgesprekken worden in één keer goed gepubliceerd inclusief eventuele voetnoot aan de ouders.
03-03-20163.2.6
 2 verbeteringen
 1. [formatiebeheer] Er is een nieuwe functie voor een toeslag voor de lesinzet
 2. [roosteren] De grootte van de selectorschermen in Automatisch Roosteren is aangepast
 4 opgeloste problemen
 1. [activiteitenplanner] De activiteitenplanner kon niet worden bewerkt als het basisrooster een leeg tijdvak bevatte
 2. [ouderavond] Bij het gebruik van de ouderavondmodule via de Desktop kon de docentafkorting aangepast worden naar kleine letters
 3. [roosteren] Crash in scherm Lokalen Basis bij wisseling perspectief is verholpen
 4. [portalconnector] Oude portalconnector is niet langer beschikbaar vanwege een foutieve verwijdering #uit leerlingen bij download
18-02-20163.2.5
 2 verbeteringen
 1. [management] Bij managementoverzichten wordt vermeld of de berekening in les- of klokuren is
 2. [toetsrooster] Tijdraster instellingen voor mondelingen en toetsen beter bereikbaar en wordt opgeslagen
 5 opgeloste problemen
 1. Reparatie-fix: Portal Connector corrigeert ontbrekende geslachten (man/vrouw) in het portal

 2. Reparatie-fix: Portal Connector corrigeert ontbrekende tussenvoegsels in het portal
 3. [dagroosteren] Opmerkingen uit de activiteitenplanner worden nu meegenomen in dagroosteren
 4. [algemeen] Crash bij opslaan project als lockbestand niet beschikbaar is verholpen
 5. [algemeen] Leerlingen die 100% uitstromen krijgen in de desktop weer de juiste stamklas oud
11-02-20163.2.4
 5 verbeteringen
 1. [algemeen] Een tijdvak wordt niet meer verwijderd wanneer dit geen dagen meer bevat in het basisrooster
 2. [dagroosteren] Lesuitval na Activiteiten en afwezigheden bewerken is hernoemd naar 'les vervalt of wordt vervangen'
 3. [formatie] Het is niet meer mogelijk een docent in te zetten vanuit de Docentselector bij dagroosteren om problemen in Formatie te voorkomen
 4. [toetsrooster] Er is een optie toegevoegd voor het herverdelen van leerlingen over reeds gesplitste toetsen
 5. [toetsrooster] Toetsen importeren geeft nu een bevestiging
 25 opgeloste problemen
 1. [algemeen] Bij het ontbreken van een adres bij een leerling in het portal wordt dit adres eenmalig automatisch door de portalconnector geupload 

 2. [algemeen] Er wordt nu opgeslagen of een hoofdscherm gemaximaliseerd is 

 3. [algemeen] Mogelijk kleinere kans op crashes op 32 bit machines bij het werken met grote bestanden

 4. [algemeen] Na gebruik van de portalconnector wordt het roosterbestand gemarkeerd als aangepast

 5. [algemeen] Gladiator verhindert dataverkeer in Chrome niet langer

 6. [algemeen] Bij splitsen van lessen (bijvoorbeeld over tijdvakken) wordt bij de kopieles(sen) de lokaalfix nu wel correct meegenomen

 7. [algemeen] Importeren van toetsen via importmenu zorgt nu dat deze als wijzigingen worden gezien

 8. [algemeen] Stamklas oud en geslacht werden niet correct verwerkt door de portalconnector

 9. [algemeen] Verwijderen van grote hoeveelheid afdelingsdeelnames via de portalconnector geeft geen foutmelding meer

 10. [algemeen] De portalconnector gaf ten onrechte een melding dat er verschillen zijn in afdeling #uit bij groepsdeelname

 11. [dagroosteren] Onterechte melding van te veel docenten bij een activiteit na toevoegen van een lokaal bij een deel van de activiteit

 12. [indelen] Er kon een crash plaatsvinden bij het openen van het scherm Rapportvergaderingen

 13. [management] In de diagrammen verschijnt nu een melding wanneer de celweergave niet bewerkbaar is

 14. [ouderavond] Annuleren van Upload ouderavond gaf ten onrechte de melding "upload gelukt"

 15. [ouderavond] Na publiceren van ouderavondgesprekken worden gesprekken niet meer als "gewijzigd" getoond

 16. [ouderavond] Ouderavondgesprekken met meerdere leerlingen/docenten/lokalen worden nu goed vergeleken bij publicatie

 17. [ouderavond] Upload voor ouderavond controleert nu of alle docenten wel in het portal aanwezig zijn

 18. [pakketkeuzes] Profileerling.exe is weer toegevoegd aan de installatie (voor pakketkeuze delegeren naar leerlingen op de oude manier)

 19. [roosteren] Gladiator heeft nu de laagst mogelijke prioriteit binnen taakbeheer

 20. [roosteren] De correcte benaming van het tijdvak wordt nu getoond bij melding in Docenten-Basis

 21. [roosteren] Via het lesdomein uitgeroosterde maar nog gefixeerde lessen konden "zichzelf weer inroosteren"

 22. [roostervoorbereiding] De instelling voor secties als buitendimensie bij de lessenverdeling wordt nu opgeslagen

 23. [toetsrooster] Toetsen verdelen over dagen: Kolom "gewicht" verdween als de toetsnaam te lang was

 24. [toetsrooster] Sorteren van leerlingen op indeling over lokalen is nu mogelijk

 25. [toetsrooster] Sortering wordt behouden na samenvoegen van mondelingen

28-1-20163.2.3
 5 verbeteringen
 1. Er is nu een sneltoets vanuit Dialogen naar het lesdomein
 2. In de roosterprofielen kan nu een hele bundel in één keer worden vastgezet
 3. In het scherm Groepen en Lessen is het nu mogelijk een docent te verwijderen
 4. De dagen zijn nu logisch gesorteerd in de domeinen (in plaats van alfabetisch)
 5. Filteren op lokaalfix in het lesdomein is nu mogelijk
 22 opgeloste problemen
 1. Portalconnector geeft nieuwe klonen nu de leerlinginformatie vanuit het portal (bv stamklas oud)
 2. Prognoses (PKP) importeren gaf een crash en is nu opgelost
 3. De software kon crashen wanneer een afdeling verwijderd werd
 4. Een wisseling van mentorgroep bij een leerling kon een foutmelding geven bij upload groepsdeelname
 5. Ten onrechte melding indirecte blokkade (---) in docent basis en uitgebreide randvoorwaarden opgelost
 6. Verversprobleem bij totaaloverzicht strafpunten opgelost
 7. Bij het maken van schrijfportaltaken, worden alleen de taken in beeld gebracht als u de taak heeft toegekend aan een docent
 8. Bij het afknippen of archiveren kon onterecht de melding "Getracht is formatie door te rekenen, maar dat is niet gelukt" verschijnen
 9. Onderwijsvraag in het DelegeerCentrum werkt nu ook op basis van de schoolfunctie Formatiebeheerder
 10. In de rapportgenerator ontbrak de mogelijkheid om taken weer te geven
 11. Een crash van de OuderavondClient bij het openen van Publiceer naar portal is verholpen
 12. Er wordt niet meer automatisch een vak met de afkorting "nieuw" aangemaakt
 13. De sortering in de lessentabel blijft na importeren nu standaard op vak staan
 14. Het importeren van een txt-bestand in de lessentabel gaf een onduidelijke foutmelding bij vakken zonder naam
 15. De knop ''Switch open/gesloten'' zorgde voor een verkeerde sortering van de afdelingen in het prognosescherm
 16. Bij Verdelen over lokalen en Toetsen splitsen worden nu geen toetsen meer automatisch verdeeld/gesplitst. Er is een knop Maak voorstel bijgekomen, waarmee alle toetsen in één keer kunnen worden verdeeld/gesplitst.
 17. Importwizard: dubbele labels konden er voor zorgen dat de muis bleef hangen
 18. De keuze voor kolomweergave in het prognosescherm werd niet onthouden
 19. Importeren in domeinen vraagt nu om UDM(Z)
 20. Een regel in een domein kon worden gewist met een rechtsklik op de rijkop
 21. Domein: bij het aanmaken van een extra eigenschap werd de volgorde van kolommen teruggezet naar de standaard
 22. Knop selectie aan/uit in 2 vensters publiceren leerlinglijstjes
15-1-20163.2.2
 4 verbeteringen
 1. Roosterschermen: Selectie tijdvak wordt nu automatisch overgenomen in randvoorwaardenschermen
 2. Roosterschermen: Nieuwe weergave-optie in docent basisscherm t.b.v. afdrukken
 3. Management: Menu aan scherm Instellingen toegevoegd
 4. Formatie: Aanwezige taakverzamelingen zijn zichtbaar bij de migratie
 19 opgeloste problemen
 1. Roosterschermen: Het geselecteerde tabblad bij lokaalwens basis wordt onthouden bij een uitstapje naar lokaalwensen uitgebreid
 2. Roosterschermen: Consequent titelgebruik bij het dialoog Groepenschema en extra vensters
 3. Roosterschermen: Consequent titelgebruik in de menustructuur bij het dialoog Groepenschema / Lesgroepindelingen
 4. Roosterschermen: Tooltip toegevoegd in positielijst bij Onderwijskundig basis -> Lijst per afdeling
 5. Roosterschermen: Kolombreedte werd in diverse roosterprofielen steeds terug op een defaultwaarde gezet
 6. Roosterschermen: 'Naar standaardlayout' werkte niet meer bij telgroepen uitgebreid op deelscherm.
 7. Vakkenpakketten: In scherm 'Ten onrechte ingedeelde leerlingen uit lesgroep halen' is de knop hernoemd naar 'Terug naar vakkenpakketten'
 8. Publiceren: Publiceren naar het portal nam bij dagroosters de vestigingscode niet mee
 9. Publiceren: Eerste week 2016 zag alles als 'nieuwe les' bij publiceren als basisrooster
 10. Formatie: Er wordt nu gecontroleerd of een medewerker zowel budget als startersregeling heeft
 11. Formatie: Wanneer bij het starten van Formatie inzet (UDM) het portalproject onbekend was crashte de software
 12. Formatie: Controle op jaarverloven nam de opname uit spaarpot niet mee
 13. Formatie: Taken worden in generieke rapportgenerator niet meer aangeboden
 14. Dagroosteren: Als een project in de desktop niet aan een project in het portal was gekoppeld, leidde het afknippen van dagen tot een crash
 15. Dagroosteren: Bij afknippen dagen crashte de software soms op formatie-doorrekenen
 16. Prognoses: Crash opgelost bij downloaden van prognoses
 17. Prognoses: Uploaden van grote hoeveelheid afdelingsdeelname ging niet goed
 18. Groepen en Lessen: Scherm Groepen en Lessen kon crashen wanneer het portalproject ontbrak
 19. Vestigingen: Splitsen van sommige bestanden ging niet meer goed in Zermelo 3
15-12-20153.2.1

Naast een aantal verbeteringen in deze versie, is ook het probleem opgelost dat bij het gebruik van de knop Verversen de takenverdeling gewist kon worden. Mocht dit bij u onverhoopt toch zijn gebeurd, dan verwijzen wij u naar deze pagina: Taken terugzetten formatiebeheer 3.2.0

 5 opgeloste problemen
 1. Formatie inzet (UDM) bij het kiezen voor 'Verversen' werd de Inzet Taken gewist.
 2. Formatie inzet (Portal) verwerkte lesreducerende taken niet correct bij de richtgetallen
 3. Keuzepakketten van nieuwe leerlingen werden gedownload
 4. Bij uploaden van nieuwe leerlingen naar het portal werden tussenvoegsels niet meegenomen
 5. Formatie inzet (UDM) controleerde onterecht op verschillen tussen Desktop en Portal
 4 verbeteringen
 1. Schoolvakanties voor 2017 zijn beschikbaar
 2. Formatie-inzet (Portal) controleert nu of het budgetverlof gelijk is aan de opname uit budget
 3. Formatie-inzet (UDM) de achtergrondkleur is nu neutraler (i.p.v. geel)
 4. Formatie-inzet (UDM) geeft nu geen melding meer bij het starten van takenverdeling dat dit in 'UDM modus' gaat

Bekend probleem

Alle versies van Zermelo tot en met 3.2.1 gaan niet goed om met week 1 bij het publiceren van roosters. Alle lessen worden aangemerkt als "nieuw". Wij raden u aan te upgraden naar 3.2.2 of later.

09-12-20153.2.0

Voorbereiding nieuwe schooljaar release: Prognoses en Formatiebeheer

Deze versie brengt een aantal grote vernieuwingen met zich mee die u kunt gebruiken bij de opbouw van het schooljaar van 2016-2017.

Zo is het nu mogelijk de prognoses via het portal in te laten voeren door bijvoorbeeld de teamleider of mentor, en kan de formatiebeheerder in het portal alvast zijn personele onderwijsaanbod in kaart brengen. Hiervoor hoeft u dus niet meer het DelegeerCentrum te gebruiken, maar kunt u realtime aan de slag. Om dit mogelijk te maken zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in zowel de desktop als het portal. Zo hebben we ook aanpassingen gedaan aan het rechtenbeheer

Voor een uitgebreid overzicht van de veranderingen, verwijzen wij u naar: Update Desktop 3.2 en Portal 1.3

Deze update bevat naast de nieuwe onderdelen een aantal kleine verbeteringen in de software.

Bekende problemen

 • Het is in deze versie niet mogelijk om het pakket te downloaden van een leerling die net nieuw is toegevoegd in het portal.
 • Bij het uploaden van nieuwe leerlingen wordt soms het tussenvoegsel niet meegenomen.
 • Let op: als u via Formatie-inzet UDM > Inzet UDM taken bewerkt, en u kiest in het menu Bewerken voor "Ververs" dan worden al de gegevens in het scherm gewist. Deze optie zou niet beschikbaar moeten zijn, wij raden u dus aan om er niet op te klikken.
16-10-20153.1.7

De twee bekende problemen die in versie 3.1.6 zaten zijn opgelost, en tevens hebben we de volgende andere aanpassingen gedaan:

 3 verbeteringen
 1. In Zermelo Desktop worden roosterbestanden worden nu (voor de zekerheid) ook opgeslagen als het systeem denkt dat er geen wijzigingen zijn.
 2. Het gewenst aantal minuten dat een docent moet surveilleren kan nu ook (absoluut) gedicteerd worden.
 3. Bij het scherm om het ouderavondrooster te publiceren naar het portal is een knoppenbalk toegevoegd.
 8 opgeloste problemen
 1. Bestand werd niet opgeslagen als het niet "dirty" was, dat wil zeggen dat er geen wijzigingen in gemaakt waren.
 2. Het kolomfilter in de lesstatistiek was niet meer functioneel en is verwijderd.
 3. Het ontbreken van een vestiging bij een les blokkeert niet langer het publiceren van roosters.
 4. Het invoeren van blokkades direct na het aanmaken van gezinnen kon een (ongevaarlijke) melding opleveren.
 5. Bij het genereren van uitnodigingsbrieven komt nu ook de laatste gespreksmogelijkheid mee.
 6. Bij het inlezen van ouders/verzorgers uit SOMtoday worden spaties aan het eind van namen nu overgeslagen.
 7. Het is weer mogelijk om versievergelijk te doen vanuit de managementmodule.
 8. Het voor de tweede keer importeren van dezelfde gezinnen leverde dubbele gezinnen op.

 

29-9-20153.1.6

Bekend probleem bij het publiceren van roosters

In deze versie van de software kan er een probleem optreden als alle volgende zaken het geval zijn:

 1. U heeft meerdere vestigingen in uw bestand staan (in het scherm Afdelingen & Stamklassen).
 2. U dagroostert met Zermelo.
 3. U publiceert roosters naar het portal.

Er is in deze versie een strengere controle toegevoegd of er een vestiging bekend is voor een les. Als er lessen zijn waarbij dit niet het geval is kan er niet gepubliceerd worden. Dit is wel weer op te lossen met de eigenschap #VESTIGING, maar dat kan wat tijd kosten. De reden voor de extra controle is dat we wilden voorkomen dat bepaalde lessen onopgemerkt niet gepubliceerd werden.

Als u dagroostert met meerdere vestigingen in één bestand raden wij u daarom aan om versie 3.1.5 van de software te blijven gebruiken tot we het probleem opgelost hebben in een volgende versie. U kunt ook gebruik maken van de Download Desktop en/of Client.

Bekend probleem bij ouderavondbrieven

We zijn er achter gekomen dat er bij het afdrukken van uitnodigingsbrieven voor de ouderavond de laatste gespreksmogelijkheid voor een gezin niet wordt afgedrukt. In plaats van bijvoorbeeld de volledige 14 mogelijkheden worden alleen de eerste 13 geprint. Dat is natuurlijk makkelijk over het hoofd te zien. We hebben dit probleem opgelost en de fix is beschikbaar in de Download Desktop en/of Client.

Als u de ouderavonden volledig via het portal organiseert speelt dit probleem voor u niet. Daar worden alle mogelijkheden gewoon getoond.

Ouders en gezinnen

Het beheer van ouders en gezinnen is nu ook direct vanuit Zermelo Desktop mogelijk, via het paneel "Leerlingen". Tevens is dit scherm uitgebreid en verbeterd.

 

 8 opgeloste problemen
 1. Het is nu mogelijk ouderavondgesprekken te verwijderen per pakketvak.
 2. Het publiceren van een rooster met groepsloze les zonder vestiging geeft nu een foutmelding in plaats van deze les stilletjes te negeren.
 3. Er is een crash opgelost bij het starten van Phoenix met een maximaal aantal niet-indeelbare leerlingen groter dan 0
 4. De onderhoud-berekening binnen formatie rondde de getallen niet af, waardoor bij te veel mensen leek alsof er afwijkende waarden berekend werden.
 5. Het is niet meer mogelijk om per ongeluk een leeg rooster te uploaden als er een fout was bij het bepalen van de wijzigingen.
 6. De tijdrastervarianten per afdeling per dag werden niet altijd goed opgeslagen
 7. Het per pakketvak aanmaken van gespreksmogelijkheden maakt geen extra mogelijkheid meer aan als die er al waren.
 8. Het opslaan van het roosterproject in Zermelo Desktop kon crashen als het XML bestand vastgehouden werd.
4-8-20153.1.5
 4 verbeteringen
 1. De roosterplanwizard houdt nu ook rekening met onbepaalde vrije dagen.
 2. Er is een nieuwe extra eigenschap voor lessen toegevoegd: #LESVERGOEDING. Hiermee kan de lesvergoeding op jaarbasis worden aangepast voor het formatieonderhoud.
 3. Bij formatiebeheer kan met KLUPERIODE() nu de lesvergoeding berekend worden op basis van de extra eigenschap #LESVERGOEDING.
 4. In het scherm Telgroepen uitgebreid wordt nu het precieze aantal strafpunten getoond in plaats van het afgeronde getal.
 4 opgeloste problemen
 1. De knop om in Lokalen basis de strafpunten over te nemen naar uitgebreid werkte niet.
 2. Na het draaien van de Arena met herindelen konden bij een volgende keer starten zonder herindelen toch indelingen gewijzigd worden.
 3. Er kon een fout optreden in de selector nadat een prefab blok was aangemaakt bij de roosterautomaten.
 4. Bij het verlaten van het gezinnenscherm in de ouderavondmodule kon een ongevaarlijke foutmelding getoond worden.
16-7-20153.1.4
 2 verbeteringen
 1. Onbepaalde vrije dagen en andere vergelijkbare zaken zijn nu ook zichtbaar bij de docentrandvoorwaarden.
 2. De schermen "Lesbotsingen" en "Uren docent per lesverzameling" uit Z2 zitten nu ook in Z3.
 9 opgeloste problemen
 1. Het menuitem om te exporteren naar CUP was altijd uitgegrijsd.
 2. De software kon vastlopen bij het terugzetten van de leerlingrandvoorwaarden naar de standaardwaarden.
 3. In het roosteren scherm kon de selector terugspringen nadat u naar een ander scherm was geswitched.
 4. Het verwijderen van een toegekende taak in formatiebeheer kon tot een crash leiden.
 5. Klikken op het menu "Filter" in de lesstatistiek kon tot een crash leiden.
 6. Bij het samenstellen van gezinnen werd er bij leerlingen die al in een gezin zaten een te hoog aantal gezinnen getoond.
 7. Bij lang en intensief gebruik van het scherm Roosteren kon de software vastlopen met de melding "A required resource is unavailable".
 8. Bij het invoeren van pauzewensen bij het roosteren van ouderavonden kon de software crashen als er werd opgegeven dat er maximaal 0(!) gesprekken achter elkaar gehouden mochten worden.
 9. Bij het downloaden van leerlingen uit het portal kon de portalconnector per abuis deze leerlingen toevoegen met een nieuw leerlingnummer in plaats van dat deze als een kloon van een bestaande leerling werden toegevoegd.
3-7-20153.1.3
 3 verbeteringen
 1. Na Download via de portal-connector wordt het bestand nu opgeslagen als een nieuwe versie.
 2. De helpvenstertjes die vanzelf openen op een aantal plekken in de software worden (indien mogelijk) nu naast het venster neergezet.
 3. Het schermpje met de keuze voor de verschillende Formatie-onderdelen in de Client blijft niet meer open staan na het uitvoeren van een taak. Dit om misverstanden over wanneer de gegevens worden weggeschreven te voorkomen.
 13 opgeloste problemen
 1. Het samenvoegen van roosterbestanden met de optie "Ritsen" is gerepareerd.
 2. Gewenste roosterbreedte in Roosterplan Wizard werd pas opgeslagen na "Afdelingen bundelen" scherm.
 3. Het kon gebeuren dat het aantal strafpunten weer omhoog ging na het sluiten van een roosterautomaat.
 4. Met alleen de licentie Zermelo Basis was het per abuis niet mogelijk om vakkenpakketten te bewerken.
 5. Er kon een crash optreden bij een profielwisseling in een roosterscherm.
 6. Bij het automatisch openen van het portal bij het starten van de desktop werd zermelo.exe vastgehouden na afsluiten.
 7. De Quarpomaat werkte niet altijd optimaal bij gekoppelde afdelingen.
 8. Er is een zeldzame crash bij reparatie van een beschadigd roosterbestand opgelost.
 9. Er is een zeldzame crash bij het wegschrijven van een bestand naar het portal opgelost.
 10. Er is een zeldzame crash bij het inlezen van gegevens uit het portal opgelost.
 11. Verwijderde users leverde incorrecte data bij het organiseren van een ouderavond.
 12. Bij het genereren van uitnodigingsbrieven voor een ouderavond kon u een waarschuwing krijgen over niet geselecteerde gezinnen.
 13. Bij het verwijderen van een gespreksdag voor een ouderavond werd er niet gecontroleerd of deze dag stamklasgebonden was.
19-6-20153.1.2
 13 opgeloste problemen
 1. [domein] Het bewerken van verzamelingen is aangepast
 2. [formatie] De kolom absolute waarde van een taaktoekenning bevat nu de juiste informatie.
 3. [formatie] TAAK(..) functie werkt nu weer correct
 4. [formatie] SCHRIJFTAAK() functie werkt nu weer correct
 5. [formatie] Lessenplanner in het DelegeerCentrum mag niet gestart worden als de gebruiker geen leesrechten formatie heeft in het portal
 6. [formatie] De taaktoekenningen werden niet goed getoond op de formatiekaart
 7. [phoenix] Zermelo kon crashen wanneer binnen Phoenix andere modules werden opgestart
 8. [phoenix] Gefixeerde lesgroepen in het clusterschema werden na opnieuw opstarten Phoenix ten onrechte uit het clusterschema gehaald
 9. [roosteren] Na afsluiten Phoenix geeft de header bij andere afdelingen aan dat er geen lessen zijn
 10. [delegeer] Formatiebeheer 3 inkijken werkte niet met alleen maar leesrechten voor formatie
 11. [delegeer] In het DelegeerCentrum konden lege meldingen verschijnen bij de eerste keer delegeren van een project. Het wegschrijven functioneerde verder goed.
 12. [delegeer] Herstel gegevens werkt nu ook als de gebruiker geen toekenningen heeft. Tevens wordt op een andere wijze gecontroleerd of de gebruiker bezig is.
 13. [ouderavond] In het Ouderavond Roosteren scherm kon een domein geopend worden. Dit was niet de bedoeling en kon tot onverwacht gedrag leiden.
18-6-20153.1.1

Nog voordat we de update-mail verstuurden kwamen we er achter dat er een probleem optrad in deze versie. Deze versie wordt vervangen door 3.1.2.

In deze release zit een crash bij het direct via het hoofdmenu gaan naar Docenten > Beschikbaarheden. Als u via een van de roosterschermen gaat dan gaat dit wel goed.

 

 

12-6-20153.1.0

Ouderavond release

De module Ouderavond is vanaf nu beschikbaar. In de handleiding Ouderavond kunt u alles lezen over het organiseren van een ouderavond met Zermelo.

 14 opgeloste problemen
 • [Connector] - De namen van de leerlingen worden nu correct gedownload bij het gebruik van de portalconnector
 • [Delegeer] – Bij het aanpassen van rechten bij gedelegeerde gebruikers controleert het delegeercentrum of die gebruiker al gestart is, om synchronisatie met verouderde gegevens te voorkomen
 • [Desktop] – Veld ‘Bevoegdheidsgebieden van lokalen’ konden crash veroorzaken bij het opslaan van het bestand
 • [Desktop] - Gefixeerde lessen in het roosterplan konden worden verplaatst en (onterecht) worden ingeroosterd
 • [Desktop] - Het scherm Afdelingen en Stamklassen is weer te openen vanuit Groepen en Lessen
 • [Desktop] - Menu Help - Zoeken naar updates verwijst nu naar pagina Download Desktop en/of Client
 • [Desktop] – Onterechte melding over botsingsinformatie wordt niet meer getoond.
 • [Desktop] - Wijziging in scherm Docenten - Beschikbaarheden wordt nu ook als wijziging gezien en opgeslagen
 • [Desktop]- Portal-adres kan nu gewijzigd worden via het menu Opties
 • [Formatie] – Scherm van Formatie-inzet geeft een melding bij afsluiten wanneer een contract ontbreekt bij een docent
 • [Formatie] - Kleurcodes (geel,groen,rood) in het scherm Inzet lessen zijn correct ingesteld
 • [Formatie] - Schrijfrechten voor Lessenplanner per sectie kunnen ook worden gedelegeerd als er leesrechten voor Lessenplanner totaal zijn uitgedeeld
 • [Roosteren] - Bij starten automaat, direct na sluiten Phoenix, kon een verkeerde lesselectie worden ingeroosterd
 • [Toetsrooster] - Blokkades waren onzichtbaar als er ook (uitgeschakelde) lessen stonden
 11 verbeteringen
 • [Formatie] - Lessenplanner is overal hernoemd naar Inzet lessen en de sectieplanner naar Inzet secties
 • [Formatie] - De informatie in het scherm Inzet lessen is aangepast aan de nieuwe functionaliteit
 • [Formatie] – Geplande saldo en de klokuren uit de sectieplanner kunnen getoond worden op de formatiekaart
 • [Portal] - Menu Beheer - School in Schooljaar is hernoemd naar Roosterproject Portal
 • [Delegeer] - Het is nu (weer) mogelijk gebruikers toe te voegen aan het delegeercentrum die geen docent zijn op de school
 • [Formatie] - Als een docent op meerdere scholen ingezet is worden totalen van diens inzet en saldo getoond
 • [Publiceren] - Het is nu mogelijk roosters voor meerdere weken tegelijk te publiceren
 • [Connector] – Bij het uploaden van gebruikers worden de standaardrollen uit het portal gebruikt
 • [Toetsen] – Het is mogelijk te filteren op docenten en lokalen bij toetsen roosteren in de tijd
 • [Publiceren] - Het publiceren van roosters is intern uitgebreid en verbeterd zodat er later meer functionaliteit in het portal ondersteund kan worden
 • [Desktop] - De software kan nu ook proxyservers gebruiken met IE11 proxy-instellingen
29-05-20153.0.7
 2 opgeloste problemen
 1. [delegeer] Gegevens konden verloren gaan na het weghalen van rechten. In dat geval werd namelijk ook met alle andere projecten in het delegeercentrum gesynchroniseerd! Hetzelfde probleem trad op bij het klikken op "Synchroniseren" zonder dat er rechten waren toegekend. Het ging alleen fout als er meerdere projecten in het delegeercentrum waren waarbij het basisroosterbestand dezelfde naam had.
 2. [formatie] De lessenplanner opende per abuis standaard met het filter "teveel groepen" actief.
21-05-20153.0.6
 14 opgeloste problemen
 1. [connector] Portal connector: downloaden van gegevens uit het portal werd (ten onrechte) niet als wijziging gezien
 2. [delegeer] Oude taak 'Formatiebeheer 3' bleef soms actief en werd niet goed weggehaald 
 3. [delegeer] Docent toevoegen was nog beschikbaar in het DelegeerCentrum 
 4. [delegeer] De rol 'dc_user' wordt automatisch gekoppeld aan een gebruiker in het portal, als deze gebruiker in het DelegeerCentrum wordt aangemerkt als gedelegeerde gebruiker
 5. [desktop] Crash bij importeren Prognoses/PKP is opgelost
 6. [desktop] Exporteren van Prognoses/PKP werkt nu weer
 7. [export] Crash bij Zermelo Export Wizard - inlezen ZEW-bestand is opgelost
 8. [formatie] Een geplande koppeling gemaakt door een gedelegeerde gebruiker in de Client was pas zichtbaar in de lessenplanner na synchronisatie
 9. [pakketkeuze] Bij het importeren van keuzepakketten uit een UKP-bestand werd dat bestand onnodig vastgehouden
 10. [roosteren] Roosteren Pro kon crashen bij het gebruik van een dialoogprofiel uit Zermelo 2
 11. [roosteren] Crash in het scherm Lokaalafstanden is opgelost
 12. [toetsen] Een les waar de docent vrijgemaakt was voor een toets is weer te vervangen door een andere docent 
 13. [toetsen] Het afknippen van een toetsweek gaf een onterechte foutmelding 
 14. [toetsen] Toetsperiode aanpassen kan weer binnen het hoofdmenu Onderhoud
 8 verbeteringen
 1. [delegeer] Het is nu (weer) mogelijk gebruikers toe te voegen aan het DelegeerCentrum die geen docent zijn op de school
 2. [desktop] De knop voor de Dynamische Studielast Verdeling (DSV) is weer ingebouwd
 3. [desktop] Domeinen: Er kan nu gesorteerd worden op (met een vinkje) geselecteerde regels 
 4. [formatie] Bij afsluiten Formatiebeheer worden de gegevens nu automatisch geupload (bijgewerkt) in het portal
 5. [formatie] Bij verschillen tussen de lesvraag in Onderwijsvraag en Inzet Lessen is extra markering en informatie toegevoegd
 6. [formatie] Extra filter 'Teveel groepen' in het scherm Inzet Lessen 
 7. [toetsen] Het is nu mogelijk een toets met meerdere groepen en lokalen eenvoudig op te splitsen 
 8. [toetsen] De knop Werkdag start- en einddtijd in het scherm Toetsen Roosteren is toegevoegd
21-04-20153.0.5
 Extra informatie

Deze release bevat een hoop kleine verbeteringen in onze software.

Een belangrijke aanpassing is het doorvoeren van de correcte overgangsregeling voor Bapo in het scherm Budget van de module Formatie. De Budgetmodule toont nu de leeftijd van een docent op 31-7-2014. Dit bepaalt of deze docent in de overgangsregeling valt. Alleen diegene die op de peildatum 52 jaar of ouder waren, maar nog geen 57 jaar zijn, vallen binnen de overgangsregeling. Vanaf de eerstvolgende maand dat een docent 57 jaar is geworden, valt hij in de reguliere regeling. In de Bapomodule zie je dit in beeld met het volgende tekentje: . Sinds deze aanpassing kan het dus voorkomen dat het jaarrecht van een docent naar beneden is bijgesteld. We vragen u nadrukkelijk om dit te controleren. Voor meer informatie zie Overgangsregeling Bapo.

Bekende bug

 • In deze release is een bug geïntroduceerd die het scherm Roosteren kan laten crashen wanneer u handmatig een dialoogprofiel uit Zermelo 2 geïmporteerd heeft, waarin nog docenten zichtbaar waren. Deze bug is opgelost in de 3.0.6 release. U kunt een crash voorkomen door in de oude Zermelo 2 dialoog de docentbundels leeg te maken, voordat u het ZDL naar de projectmap in Zermelo 3 kopieert. 
 42 opgeloste problemen
 1. [connector] Het downloaden van gegevens vanuit het portal werd niet als wijziging van bestand gezien
 2. [connector] Bij download pakketten kwam wel een afdelingsselector, maar bij uploaden niet.
 3. [dagrooster] Docent afwezig melden wordt nu gezien als wijziging
 4. [desktop] Het submenu Randvoorwaarden deed niets en is uit het menu verwijderd
 5. [delegeer] Melding "credentials.ini bevatte geen inhoud" bij starten opgelost
 6. [delegeer] Schooljaar in portal met slash in naam zorgde voor onbruikbaar DelegeerCentrum
 7. [delegeer] DelegeerCentrum kon in theorie projecten wissen als er geen School in Schooljaar was ingesteld
 8. [delegeer] Schrijfrecht voor lessenplanner kon meerdere keren gedelegeerd worden
 9. [delegeer] DelegeerCentrum controleerde ook rechten voor andere projecten, waardoor fouten konden ontstaan
 10. [delegeer] Het deactiveren van taken bleek niet goed te werken en deze optie is uitgeschakeld.
 11. [delegeer] Uitgebreidere foutmeldingen
 12. [desktop] Crash kon ontstaan bij opslaan van nieuw project 
 13. [formatie] Overgangsregeling Bapo voor Budget berekening gecorrigeerd
 14. [formatie] Scherm Salaris paste het jaartal niet aan in de titelbalk
 15. [formatie] Werken met Zplanning in Groepen en Lessen was niet uit te zetten zonder licentie voor Formatie
 16. [formatie] Formule LEESPLANNINGLESSEN() geeft nu het juiste getal
 17. [formatie] Alle panelen laten nu correcte getallen zien als via het ZFM gegevens overruled zijn
 18. [formatie] Persoonlijk budget voor docenten die 57 jaar worden werd niet goed berekend
 19. [formatie] Op formatiekaart staat niet de vaste peildatum
 20. [indelen] Verplichte lesgroep voor leerling wordt verwijderd als leerling het vak niet meer volgt
 21. [indelen] Huidige indeling is nu altijd zichtbaar in Modus Mogelijk
 22. [indelen] Phoenix: correcte functionaliteit bij licentie voor alleen Basis
 23. [indelen] Lesgroepindelingen: Het leek mogelijk om leerlingen in meerdere stamklassen in te delen
 24. [indelen] Lesgroepindelingen: Shift blokkeren op kolomkop blokkeert nu geen ingedeelde leerlingen meer
 25. [indelen] Menu "Modules" is toegevoegd bij Lesgroepindelingsprofielen
 26. [indelen] Lesgroepindelingen: meldingen bij fout in indeling van leerling zijn verbeterd
 27. [management] Dialoogprofielbestanden werden vastgehouden bij sluiten diagrammen waardoor opnieuw starten diagrammen met ander roosterbestand niet kon
 28. [pakketkeuze] Probleem bij importeren keuzepakket (oude stijl) van leerling die meerdere keren in dezelfde afdeling geprognosticeerd is, is opgelost
 29. [phoenix] Individuele indelingen: verplichting of verbod stamklas werd niet bij alle vakken direct verwerkt
 30. [phoenix] Aanpassing blokkades via scherm "Beschikbaarheden" binnen Phoenix met verschillende tijdvakken werden niet altijd correct doorgevoerd
 31. [phoenix] Automaat geeft bij klikken niet meer de melding dat Zermelo.exe niet meer reageert
 32. [phoenix] Lesgroepen konden uit beeld verdwijnen wanneer het vak op "niet meeclusteren" werd gezet
 33. [phoenix] Aanpassen groepsnamen kon in een bijzonder geval geen goed voorstel voor naamswijziging geven
 34. [phoenix] Niet alle stamklassen waren zichtbaar als er geen klassikale vakken waren
 35. [phoenix] Maximaal klassikaal: niet altijd was van alle clusterlijnen de vrijheid zichtbaar
 36. [phoenix] Verversingsprobleem bij vak op "niet clusteren" zetten opgelost
 37. [phoenix] Optie 'Lespakket' in menu Modules binnen Phoenix is vervangen door 'Vakkenpakket'
 38. [phoenix] Melding bij gefixeerde afdeling verwijst nu naar Afdelingsoverzicht
 39. [randvoorwaarden] Randvoorwaarden kunnen weer omgezet worden naar lesblokkades (en andersom)
 40. [roosteren] Aangepaste naam roostervenster wordt nu overgenomen in titelbalk roosterscherm
 41. [roosteren] Crash opgelost in het scherm Lokalen per vestiging
 42. [phoenix] Leerlingenoverzicht is weer te verkleinen
 6 verbeteringen
 1. [connector] Er volgt nu overal een tussenmelding bij up- en downloaden van gegevens vanuit Zermelo Desktop naar het Zermelo Portal of andersom.
 2. [dagrooster] De activiteitenplanner verplicht nu het werken met losse lessen per tijdvak
 3. [indelen] Standaardlayout profiel Lesgroepindelingen bevat nu tijdvakselector
 4. [phoenix] De automaat in Maximaal Klassikaal probeert standaard niet meer 0-uurs vakken klassikaal te maken
 5. [roosteren] Profiel Basis indelingen is uit standaard favorieten gehaald bij Roosteren Pro met Herindelen
 6. [roosteren] Indirecte blokkades van docenten worden getoond in roosterschermen
08-04-20153.0.4
 Extra informatie

Let op: in Zermelo 3 zit een bug waardoor bij het inlezen van de prognoses in het delegeercentrum leerlingnummers (klonen) kunnen ontstaan met een hoofdletter. Als deze prognoses dan gepubliceerd worden naar het portal raakt het systeem de weg kwijt en kan zomaar een hoop leerlingen uit het portal verwijderen! In deze release (3.0.4) is dat opgelost.

We hebben ook een tool ingebouwd om dit probleem automatisch voor u op te lossen, mocht dit gebeurd zijn. Zie voor verdere uitleg: Probleem met leerlingen in het portal (fixed)

 15 bugfixes
 1. [connector] Uploaden van leerlingen met hoofdletter als kloonnummers geeft problemen in het portal. Zie ook: Probleem met leerlingen in het portal (fixed)
 2. [connector] De tekst bij het uploaden van keuzepakketten van 0 leerlingen is aangepast
 3. [delegeercentrum] Bij het tegelijkertijd bewerken van gebruikersrechten konden gebruikersrechten kwijtraken. Dit is opgelost door te zorgen dat maar 1 persoon deze rechten tegelijkertijd kan aanpassen.
 4. [delegeercentrum] Het DelegeerCentrum maakte onterecht klonen aan met een hoofdletter
 5. [delegeercentrum] Het DelegeerCentrum ging niet goed om met bestanden met een spatie 1 of 2 tekens voor het einde van de naam. Voorbeeld "week 7".
 6. [formatie] Peildatum budgetmodule toonde onterecht 2015 in plaats van 2014
 7. [phoenix] Software kon crashen bij Leerlingen Individueel in combinatie met het Mogelijkhedenscherm
 8. [project] Aanmerken School in Schooljaar wordt nu gezien als wijziging (in het zpb-bestand)
 9. [roosteren] De knop Randvoorwaarden in het scherm Indelen Randvoorwaarden liet de software crashen
 10. [roosteren] Selectie van afdeling leverde geen correcte selectie op voor de automaten
 11. [roosteren] Bij detailselectie via tabblad Leerling worden nu direct de leerlingen van de gekozen afdeling getoond
 12. [toetsen] Geblokkeerde dagen werden niet onthouden bij Toetsen verdelen over dagen
 13. [toetsen] Bij mondelingen verdelen over dagen toont het scherm 'Invoer maximaal aantal mondelingen' voor docenten nu randvoorwaarden in plaats van lesblokkades
 14. [toetsen] Toets knippen is nu ook mogelijk bij een blokkade van een docent
 15. [ouderavond] (pilot) Gezinnenanalyse toont nu de achternaam in plaats van de voornaam
 4 Improvements
 1. [roosteren] De selectie van lessen en van elementen in de Selector wordt nu onthouden bij het wisselen naar een ander profiel
 2. [roosteren] Oude Zermelo 2 dialoogprofielen zijn nu te gebruiken in Zermelo 3. Uitleg vindt u hier.
 3. [ouderavond] (pilot) Verbeterde melding na upload voor ouderavond
 4. [delegeercentrum] Bij de gebruikers voor het delegeercentrum worden nu alleen personen getoond die als docent zijn geupload naar het portal voor het school in schooljaar waar het project aan is gekoppeld. Dit om te voorkomen dat u moet zoeken in een enorme lijst met gebruikers die misschien zelfs van andere scholen van uw scholengroep zijn.
24-03-20153.0.3

Nieuwe release van de Zermelo 3 Desktop. Aan deze release is ook de nieuwe portal versie gekoppeld, zie Releasenotes Portal.

 24 bugfixes
 1. [delegeercentrum] Het Delegeercentrum maakt de rol 'dc_user' aan en zet de rechten nu op 'ja' (in plaats van op '4')
 2. [dagrooster] In dagrooster wordt nieuw probleemtype (les zonder docent) aanvullend ondersteund
 3. [formatie] Basiscriteria van gedelegeerde gebruiker worden geïmporteerd
 4. [formatie] Peildatum voor start eerste en tweede aanvulling is 31 juli 2014
 5. [formatie] Er konden meerdere verkennerschermen worden geopend bij inlezen nieuw ZFM. Gevolg kon een crash zijn.
 6. [formatie] Venster Vakwaarden: term is hernoemd naar 'aangepaste lesvergoeding'
 7. [formatie] Bij wijzigen van ZFM kon het voorkomen dat de gegevens niet ververst werden. Dit is nu opgelost.
 8. [formatie] Maximum AST staat nu op 0 indien er geen berekening is
 9. [formatie] Mogelijkheid tot filter op docent is toegevoegd in de Sectieplanner
 10. [formatie] In de Lessenplanner wordt de lesinzet nu weergegeven als getal (in plaats van als breuk)
 11. [formatie] Het rapport-menu in edit ZFormatie was niet volledig uitgeschakeld
 12. [formatie] De Portal-connector geeft nu een melding als de leerling of docent verwijderd was uit het portal
 13. [formatie] Bij edit ZFormatie waren de lesverzamelingen niet meer te bewerken
 14. [formatie] In de Lessenplanner wordt bij filtering op sectie nu de juiste inzet uit de Sectieplanner getoond
 15. [formatie] In de Lessenplanner werden aangepaste getallen in het ZFM niet correct ge-update
 16. [formatie] De tooltip in de Sectieplanner bevatte een klein foutje
 17. [ouderavond]  Het verwijderen van gezinnen en daarna ouders genereren leidde tot een crash. Dit is nu opgelost.
 18. [pakketkeuze] Brieven toonden geen pakketvakken als de volledige naam niet ingevuld was in het portal. Dit is nu opgelost.
 19. [pakketkeuze] Exporteren van brieven uit de Desktop werkte niet goed, dit is opgelost.
 20. [portal-connector] Bij het publiceren van roosters naar het portal gaf de Portal-connector een verkeerde foutmelding. Deze geeft nu aan welke gebruikers ontbreken in het portal.
 21. [portal-connector] Bij het uploaden van docenten geeft de eventuele foutmelding nu gedetailleerde informatie
 22. [portal-connector] Bij het up- of downloaden van keuzepakketten kunt u afdelingen selecteren
 23. [portal-connector] Leerlingen die meerdere keren in één afdeling zitten kunnen nu ge-upload worden
 24. [portal-connector] De Portal-connector gaf ten onrechte aan dat er gefixeerde pakketten in het portal aanwezig waren.
 10 Improvements
 1. [desktop] De Portal-connector upload nu ook Stamklas oud bij het uploaden van leerlingen
 2. [desktop] Direct opstarten van de Desktop geeft nu de mogelijkheid om het portaladres in te voeren en dit automatisch op te starten
 3. [formatie] In de Sectieplanner zijn totalen toegevoegd voor de inzet
 4. [formatie] Secties worden nu ook gesorteerd in de Sectieplanner
 5. [formatie] Secties kunnen uitgeschakeld worden in de Sectieplanner
 6. [formatie] In het Delegeercentrum kunnen nu ook leesrechten voor Formatiebeheer aangegeven worden
 7. [formatie] De Sectieplanner toont nu alleen graden die voorkomen in de betreffende sectie
 8. [formatie] In de Lessenplanner is nu ook het klokuursaldo op basis van de Sectieplanner zichtbaar
 9. [formatie] Inzet uit de Sectieplanner is nu ook te tonen op de formatiekaart
 10. [formatie] De standaard lesvergoeding is aangepast naar 50.
02-03-20153.0.2

Nieuwe release van Zermelo 3 Desktop. We hebben onder andere een aantal crashes opgelost aan de hand van de verzonden crashreports uit de software.

 17 bugfixes
 1. [crashreport] Crash in Automatisch Roosteren - Randvoorwaarden opgelost
 2. [crashreport] Crash bij sluiten software (verbinding met API) opgelost
 3. [crashreport] Crash bij verwijderen van een net aangemaakte stamklas opgelost
 4. [crashreport] WebDAV-crash opgelost
 5. [crashreport] Crash opgelost bij starten lokalenautomaat bij vastmaken lessen aan evaluatoren
 6. [crashreport] Crash opgelost in het geval dat er onverwacht geen basisrooster gevonden kon worden
 7. [crashreport] Crash in jaarplanner opgelost na selecteren en aanpassen begin schooljaar
 8. [delegeer] Het DelegeerCentrum ondersteunt nu het delegeren van meerdere projecten met dezelfde naam
 9. [export] Aanmaken van DIF-bestanden werkt nu goed
 10. [export] Export naar Cloudwise, NC, en BIS: probleem met bestand vasthouden is opgelost
 11. [formatiebeheer] Groepenplanner Totaal in DelegeerCentrum slaat gemaakte koppelingen weer op
 12. [formatiebeheer] ZFormatie: Bewerk scherm toont de nieuwe menu's en menubalken
 13. [formatiebeheer] Lessenplanner toont weer het juiste aantal lessen
 14. [formatiebeheer] Het saldo in de lessenplanner is nu het juiste saldo uit Formatie inzet
 15. [ouderavond] Stamklasgebonden-domein noemde objecten na inlezen ten onrechte "gezinnen"
 16. [ouderavond] Het verwijderen van een gespreksdag kan alleen als er niets meer aan die dag hangt
 17. [ouderavond] Gesprekken verdelen over dagen toont nu de juiste gesprekken
 2 Improvements
 1. [formatiebeheer] StandaardLesVergoeding kan voor individuele gevallen overruled worden
 2. [formatiebeheer] Tooltip bij overrulede waarde geeft meer informatie
17-02-20153.0.1

Nieuwe release van Zermelo 3 Desktop. We hebben hierin een aantal kleine bugs opgelost.

 17 bugfixes
 1. [connector] Docenten upload/download had geen filtering op roosterprojecten.
 2. [connector] Docenten upload lukte niet als alle users al bestonden.
 3. [connector] Bij downloaden van pakketkeuzes was het onterecht ook mogelijk om te uploaden. 
 4. [dagrooster] Activiteit aanmaken in Dagrooster werkte niet goed. 
 5. [delegeer] DelegeerCentrum startte bij geen Webdav-verbinding.
 6. [delegeer] Client had onterecht leesrechten voor gebruikers nodig.
 7. [delegeer] Prognoseoverzichten en Vakkenpakketten werden niet zichtbaar in de Client.
 8. [delegeer] Informatietekst viel weg bij Client.
 9. [desktop] Backups terugplaatsen lukte niet.
 10. [formatiebeheer] Bij de export van formatiekaarten kwam de vraag: Geef geritste bestanden aan.
 11. [formatiebeheer] Sommeren van kolommen ontbrak.
 12. [formatiebeheer] Budget werd niet doorgerekend na aanpassen Datum in onderwijs. 
 13. [formatiebeheer] Paneel Informatie ontbrak bij Personeel.
 14. [roosterautomaat] Arena controleerde niet of Gladiator minimaal van versie 3.0 is.
 15. [lesgroepindelingen] Ten onrechte ingedeelde leerling kon niet uit lesgroep geklikt worden.
 16. [keuzeformulier] Logische voorwaarde in xpf 'ALS GEEN ... DAN GEEN ...' werd na opslaan 'ALS ... DAN ...'. 
 17. [keuzeformulier] Importeren van een keuzeformulier gaf een crash.
 3 Improvements
 1. [formatiebeheer] Op taakformulier bij taken is het mogelijk om de kolom met taakuren uit te zetten.
 2. [pakketkeuzes] Vrijstellingen in keuzepakketten worden gedownload uit het portal.
 3. [ouderavond] Het is nu mogelijk een nieuw roosterbestand te uploaden voor de ouderavond.
09-2-20153.0.0
 • Zermelo 3!
 • De laatste (vooral kleine) aanpassingen voor de release.

Testversies

Voor Zermelo Desktop/Client zijn er ook testversies beschikbaar. Dit zijn de versies waar we in bezig zijn met het aanbrengen van verbeteringen. Het kan zijn dat wij u vragen om een van deze versies te gebruiken als u tegen bepaalde problemen aanloopt. Het kan ook zijn dat u als deelnemer aan een pilot met een van deze versies werkt. Deze versies ondersteunen geen foutrapporten en wij kunnen de kwaliteit ervan niet garanderen. Het is daarom belangrijk om te upgraden naar de echte release zodra deze beschikbaar is.

Release datumReleaseOmschrijving64 bits versie32 bits versie
elke nacht
beta
Dit is de beta voor de volgende bugfix release. Als de huidige release 3.0.6 is dan is dit de versie die straks 3.0.7 wordt. Het kan dan zijn dat wij aanraden om tot de volgende bugfix release te werken met de beta versie. Mogelijk zijn bepaalde problemen in deze versie nog niet voldoende opgelost.
elke nachtnightlyAlpha voor de volgende feature release. Als de huidige release 3.0.6 is dan is dit de versie die straks 3.1.0 wordt. Deze versie bevat alle nieuwe features en bevat mogelijk ook nieuwe bugs. Het kan zijn dat u hier schermen in tegenkomt die nog niet af zijn of dat er opeens zaken niet meer werken.

 

 

 • No labels