Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

In het portal kunt u aangeven welke opleidingen op uw school en per afdeling gegeven worden. U kunt bij de prognoses van leerlingen ook aangeven welke opleiding zij volgend schooljaar gaan doen. Hetzelfde geldt voor profielen. 

Op deze pagina laten wij u zien hoe u werkt met opleidingen en profielen.

Het werken met opleidingen en profielen is optioneel. Heeft u genoeg aan prognosticeren naar afdelingen en het werken met keuzeformulieren? Dan hoeft u deze functionaliteit nog niet in te richten.

PORTAL Beheer > Portal-inrichting > Keuzes

PORTAL Onderwijs > Keuze-aanbod

PORTAL Leerlingen > Prognoses

Opleidingen inrichten

Opleidingen aanmaken

Om een opleiding aan te maken, gaat u in het portal naar:

 1. Ga naar Beheer > Portal-inrichting > Keuzes
 2. Klik bij Keuzes (linkerzijde) op de knop  <Toevoegen>
 3. In het scherm Keuze toevoegen geeft u een Keuzecode en een Naam op
 4. Selecteer bij Type opleiding
 5. Klik op de knop <Toevoegen>

 

Het is mogelijk dat u bij de keuzes al opleidingen had aangegeven, omdat u deze heeft gebruikt op een keuzeformulier (bijvoorbeeld Atheneum of Gymnasium). In dat geval hoeft u geen nieuwe opleiding toe te voegen, maar kunt u eenvoudigweg het type van de keuze wijzigen naar opleiding. Dit doet u door te dubbelklikken op een keuzeregel.

Opleiding koppelen aan afdelingen

Vervolgens moet u aangeven op welke afdelingen deze opleiding wordt aangeboden, u koppelt dus een opleiding aan een afdeling.

 1. Ga naar Onderwijs > Keuze-aanbod
 2. Selecteer het juiste roosterproject en de bijbehorende vestiging (als u de opleidingen wilt gebruiken voor het overgangsadvies voor 2016-2017, selecteert u het project van 2016-2017)
 3. Selecteer de modus Activeren
 4. Zorg ervoor dat bewerken aan staat

U ziet nu verticaal alle keuzes die aangeboden worden in uw portal en horizontaal de afdelingen van uw vestiging. U kunt een opleiding (keuze) activeren op uw afdeling door de afdeling te selecteren op de betreffende regel.

U kunt meerdere opleidingen koppelen aan een afdeling. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer u een combinatie afdeling heeft (atheneum en gymnasium) óf wanneer de leerlingen in de brugklas nog gezamenlijk les krijgen (BB, KB, TL).

Let op! We gaan er wel van uit dat een leerling (uiteindelijk) één opleiding kiest op een afdeling.

Wanneer u alleen opleidingen (en dus geen vakken en profielen) wilt koppelen aan afdelingen, is het handig de keuzes te filteren op het type opleiding. U kunt dat doen middels het filter boven de kolom Type.

Tip

Als u de opleidingen wilt gebruiken bij het prognose-advies voor het volgende schooljaar, dan dient u dus in het volgende schooljaar de opleidingen te koppelen aan afdelingen


Opleidingskeuze vergrendelen (fixeren) voor leerlingen

De opleidingskeuze kan, evenals alle andere keuzes (denk aan profiel of vak), via een keuzeformulier ook aangeboden worden als keuze voor de leerling. Dit kan heel erg handig zijn wanneer u bijvoorbeeld de vervolg keuzes in het keuzeformulier wilt laten afhangen van de opleiding. In dat geval wilt u niet dat de opleidingskeuze door een leerling veranderd wordt. 

Om een (opleidings)keuze nooit bewerkbaar te laten zijn voor leerlingen, doet u het volgende:

 1. Ga naar Onderwijs > Keuze-aanbod 
 2. Selecteer de modus Vergrendelen
 3. Klik op keuze (groengekleurde cel) die vergrendeld moet worden.

Opleidingen toekennen bij leerlingen

Er zijn verschillende toepassingen mogelijk. Deze lichten we graag even toe.

Opleidingen bij invoeren van Overgangsadvies (Prognoses)

Het is mogelijk dat u afdelingen heeft op uw school die meerdere opleidingen aanbieden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u een gecombineerde atheneum of gymnasium afdeling heeft, óf dat u een combinatie afdeling heeft van het VMBO (Kader en Basis). Wanneer een mentor (op basis van een mentorgroep) of teamleider (op basis van een afdeling) de leerling via prognoses in een dergelijke afdeling plaatst, kan het noodzakelijk zijn dat hij ook aangeeft welke opleiding de leerling gaat volgen. Dit is bijvoorbeeld handig voor het bepalen van de onderwijsvraag. Dit doet u in hetzelfde scherm als de prognoses. 

 1. Ga naar Leerlingen > Prognoses > Prognoses
 2. Selecteer het Bronproject en de Bronafdeling (huidig schooljaar)
 3. Selecteer het Doelproject (volgend schooljaar)
 4. Klik bij een leerling op het percentage waarvan u de opleiding wilt aangeven.
   


Als het nog onduidelijk is welke opleiding een leerling gaat doen (bijvoorbeeld als er nog tussen twee getwijfeld wordt) dan kunt u ook beide invullen.

Opleidingen bij Keuzepakketten

U kunt ook de opleidingen invoeren bij keuzepakketten. 

 1. Ga naar Leerlingen > Pakketkeuze > Keuzepakketten

Vanaf het moment dat u opleidingen heeft gekoppeld aan een afdeling, zijn deze zichtbaar in het scherm Keuzepakketten. De opleidingen worden automatisch voor u gebundeld en als eerste keuzes weergeven:

U kunt via dit scherm eenvoudig de opleidingen bewerken. 

Let op! Een gekoppelde opleiding (keuze) hoeft dus niet op een formulier te staan om in dit overzicht getoond te worden.

Opleidingen verwerken in keuzeformulieren

Het is mogelijk om keuzes op afdelingen ook te gebruiken op het keuzeformulier dat aan deze afdeling is gekoppeld. In dat geval kan de keuze van opleidingen van invloed zijn op het verdere keuzepakket.

U kunt hiervan gebruik maken door eenvoudigweg een opleiding te gebruiken bij het inrichten van uw formulier. We demonstreren het aan de hand van een voorbeeld: 

Voorbeeld: doorlopen formulier met een vergrendelde keuze

In dit voorbeeld zijn er via Keuzes op afdelingen vier opleidingen gekoppeld aan deze afdeling (4VWO): Atheneum, Atheneum TTO, Gymnasium en Gymnasium TTO

De keuze op iedere afdeling is niet meer bewerkbaar door leerling. U herkent dit aan het vergrendel icoontje.

In het reeds aanwezige Keuzeformulier worden de vier opleidingen in een splitser gebruikt:

De mentor/teamleider heeft via Overgangsadvies of de decaan heeft bij Keuzepakketten een opleiding aangegeven. In dit geval is het gymnasium (gym):

Als de leerling (of de decaan) het formulier gaat invullen, dan komt hij uiteindelijk bij de keuze voor opleidingen. Hier wordt echter de vooraf gemaakte keuze (door mentor/teamleider/decaan) ingevoerd: 

De leerling kan deze keuze niet meer veranderen. Wanneer de leerling via volgende naar de opvolgende stap gaat, kan hij het formulier verder invullen. In dit geval krijgt hij als Gymnasium leerling de keuze voor Grieks of Latijn:

Aangeboden opties zijn automatisch gefilterd op Keuzes op afdelingen

Bij het bewerken van keuzeformulieren kunt u per keuze meerdere opties selecteren. Wanneer u een keuzeformulier maakt voor bijvoorbeeld 4HAVO, is het niet nodig dat alle mogelijke vakken en opleidingen getoond worden. U wilt alleen uit de relevante vakken, opleidingen en profielen kunnen kiezen. Standaard worden alleen de opties getoond die voorkomen op de afdeling(en) waar het formulier voor is gemaakt. Mocht u toch de andere opties zien, dan is dit wel mogelijk.

Open eerst een keuzeformulier:

 1. Ga naar Leerlingen > Pakketkeuze > Keuzeformulieren
 2. Kies een formulier dat gekoppeld is aan minimaal één doelafdeling en klik vervolgens op Bekijken/Bewerken
 3. Selecteer bij Keuzes een willekeurige keuzeregel
 4. Klik in het venster Opties bij keuze ... op Selecteren van de keuzevakken

U krijgt nu het volgende scherm te zien:

In dit scherm zijn alleen keuzes zichtbaar die aangeboden worden op de gekoppelde afdeling(en). 


Let op! Wanneer u kiest voor alle krijgt u alle keuzes aangeboden die op het portal bekend zijn. U kunt dit gebruiken wanneer er bijvoorbeeld een keuze nog niet gekoppeld is aan de betreffende afdeling(en), maar u wilt deze wel alvast op het formulier bewerken. Als u deze toevoegt aan uw formulier, wordt de betreffende keuze in het rood weergegeven:

Zolang de keuze (nog) niet gekoppeld is aan de afdeling, kan de leerling (of decaan) geen keuzeformulier voor deze leerling invullen. Ook is het niet mogelijk handmatig een keuze in te voeren bij pakketkeuzes.

Trefwoorden

opleiding koppelen, profiel koppelen, opleidingskeuze, vergrendelen, combinatie afdeling, gecombineerde afdeling, prognose, overgangsadvies, overgangspercentage, keuzeformulier, splitser, doelafdelingen, opleiding toevoegen